Záróvizsgák eljárásrendje 2020. április 27.

A záróvizsgák hallgatói személyes jelenlétet nem igénylő lebonyolításának eljárásrendje

A 10/2020. (IV. 2.) ET határozattal elfogadott átmeneti rendelkezések 22. §-ában az Egyetemi Tanács által adott felhatalmazás alapján, tekintettel a koronavírus-járvány miatt hatályban lévő veszélyhelyzetre, az oktatási rektorhelyettes feladatkörében eljárva, a záróvizsgák személyes hallgatói jelenlétet nem igénylő lebonyolításának eljárásrendjét az alábbiak szerint állapítom meg:

1. § Jelen eljárásrend hatálya kiterjed a Pázmány Péter Katolikus Egyetem minden záróvizsgázó hallgatójára, a záróvizsgáztatásban részt vevő oktatójára, valamint a záróvizsgák megszervezésében és technikai hátterének biztosításában részt vevő munkatársára. Záróvizsga alatt a diplomamunka védést és szakdolgozat védést is érteni kell.

2. § (1) Záróvizsga kizárólag elektronikus úton, távolléti vizsga formájában tartható.
(2) A záróvizsga főszabályként szóbeli vizsga, amelyre videóhívás keretében, élő videókép és hang egyidejű átvitelével kerül sor (a továbbiakban: videóhívásos vizsga).
(3) A záróvizsga az illetékes kar dékánjának engedélye alapján, kivételesen, a videóhívásos vizsga mellett elektronikus írásbeli tesztet is tartalmazó kombinált vizsgaként is szervezhető, ha az elektronikus írásbeli tesztre a videóhívásos vizsgát megelőző, az elvárt minimális kompetenciaszint ellenőrzése céljából kerül sor. Az elvárt minimális eredményt el nem érő vizsgázó teljesítménye – eltérően a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban: TVSz) 33. § (7) bekezdésében foglalt szabálytól – a videóhívásos vizsgarész nélkül elégtelenre értékelhető. Ebben az esetben videóhívásos vizsgarészre nem kerülhet sor. Az elvárt minimális elektronikus írásbeli teszteredményt elérő vizsgázó teljesítményét a záróvizsga bizottság a videóhívásos vizsgán nyújtott teljesítménye alapján értékeli, azzal, hogy a sikeres írásbeli teszteredmény önmagában nem szükségképpen jelent sikeres záróvizsgát.
(4) A videóhívásos vizsgát főszabályként a Microsoft Teams alkalmazásával, kombinált vizsga esetén az elektronikus írásbeli vizsgarészt főszabályként az „UniPoll Vizsga 2" kérdőív típus használatával kell megtartani.
(5) Különösen indokolt esetben az illetékes kar dékánjának engedélyével a videóhívásos vizsga más, az élő videókép és hang egyidejű átvitelére képes szoftver alkalmazásával, a kombinált vizsga elektronikus írásbeli teszt része pedig más, a vizsgázó elvárt minimális kompetenciaszintjének mérésére alkalmas szoftver alkalmazásával is megszervezhető, ha ezen alternatív alkalmazások elérhetősége a záróvizsgázók számára, továbbá a záróvizsga bizottság tagjai, valamint a záróvizsgáztatás megszervezésében közreműködő munkatársak számára is biztosított.
(6) A (3) bekezdés szerinti kombinált vizsga esetén a záróvizsgát szervező oktatási szervezeti egység (pl. intézet vagy tanszék) köteles a záróvizsgát megelőző legalább öt nappal korábban kellő részletességgel tájékoztatni a záróvizsgára jelentkezett hallgatókat az elektronikus írásbeli teszt elérhetőségéről, kitöltésének idejéről és módjáról, az elvárt minimális eredményről, valamint az eredmény közlésének módjáról. Az (5) bekezdés alapján alternatív alkalmazás igénybe vétele esetén az illetékes intézet vagy tanszék köteles a záróvizsgára jelentkezett hallgatókat a záróvizsgát megelőző legalább tizenöt nappal korábban kellő részletességgel tájékoztatni az alkalmazás elérhetőségéről és használatának módjáról.

3. § (1) A záróvizsgázó hallgató kötelessége, hogy a záróvizsga idején olyan eszköz birtokában legyen, amely alkalmas élő, elektronikus videókép és hang felvételére, egyidejű átvitelére és fogadására, továbbá hogy rendelkezzen az ehhez szükséges széles sávú internetkapcsolattal. A záróvizsgázó hallgató felelőssége, hogy az általa használt eszköz alkalmas legyen a Microsoft Teams böngésző alapú vagy telepített szoftverként való alkalmazására. A 2. § (5) bekezdésében említett alternatív alkalmazás használata esetén a záróvizsgázó hallgató kötelessége, hogy az annak használatához szükséges technikai feltételeket saját oldalán biztosítsa.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség megfelelően alkalmazandó a záróvizsga bizottság tagjaira is.

4. § (1) A hallgató köteles a záróvizsgáját megelőző legkésőbb ötödik napig a Neptun rendszeren nyilvántartott telefonszámát és e-mail címét ellenőrizni, és abban az esetben, ha az időközben módosult, frissíteni.
(2) A záróvizsgát szervező oktatási szervezeti egység (pl. intézet vagy tanszék) a záróvizsgát megelőzően e-mailben juttatja el a záróvizsga bizottság tagjai részére a záróvizsga eredménylap és a záróvizsga jegyzőkönyv formanyomtatványait és a záróvizsga bizottságnál vizsgázó hallgatók Neptun rendszerben nyilvántartott e-mail címét és telefonszámát.

5. § (1) A záróvizsga bizottságnál adott időpontban vizsgázó hallgatókat a záróvizsga bizottság erre kijelölt tagja vagy a záróvizsgát megszervező oktatási szervezeti egység illetékes munkatársa veszi föl a Microsoft Teamsben a záróvizsga csoportba.
(2) A záróvizsga bizottság a vizsga megszervezésébe bevonhatja az egyetem olyan munkatársát, aki segítséget nyújt a vizsga adminisztrálásában és informatikai lebonyolításában. A vizsgázót a videóhívásos vizsgára a záróvizsga bizottság illetékes tagja vagy a bevont segítő munkatárs hívja be. A záróvizsga bizottság az adott záróvizsga időpont kezdetén videókapcsolatba hívhatja az adott csoportba tartozó összes záróvizsgázó hallgatót is a vizsga menetének előzetes ismertetése céljából.
(3) A záróvizsga bizottság a videóhívásos vizsga hang- és videóanyagát rögzítheti. Erre akkor kerülhet sor, ha ehhez záróvizsgája megkezdése előtt a videókapcsolatba lépett vizsgázó kifejezetten hozzájárult. A hozzájárulást a felvétel kezdetén rögzíteni kell. Hozzájárulás hiányában a felvételt le kell állítani. A vizsgáról készített rögzített anyagot a záróvizsgát követő 30. napon törölni kell, kivéve, ha a vizsgával összefüggésben jogorvoslati eljárás van folyamatban. Ebben az esetben a rögzített anyagot a jogorvoslati eljárás jogerős lezárását követően kell törölni. A hallgató nem jogosult a vizsga rögzítésére vagy a rögzített felvétel eltárolására. A rögzített anyag törléséig a felvételen szereplő személy számára – kérése esetén – a felvétel megtekintésének lehetőségét biztosítani kell.
(4) A videóhívásos vizsga megkezdése előtt a záróvizsga bizottság ellenőrzi a záróvizsgázó személyi azonosságát. E célból a vizsgázó oly módon köteles felmutatni a kamerába a személyazonosításra alkalmas arcképes, érvényes igazolványát (pl. személyi igazolványát, diákigazolványát, stb.), hogy az azonosítás lehetséges legyen. A hallgató köteles biztosítani, hogy az általa használt eszköz az azonosításra alkalmas felbontású kamerával rendelkezzen. Az azonosítás elmaradása esetén a záróvizsga nem kezdhető meg.
(5) A videóhívásos vizsga idején nem lehet jelen más személy abban a helyiségben, ahol a hallgató tartózkodik. A hallgató a vizsga során nem használhat fül-, illetve fejhallgatót.
(6) A vizsga során a záróvizsga bizottság bármikor kérheti, hogy a záróvizsgázó hallgató az általa használt eszköz kamerájával pásztázza körbe környezetét vagy közelről mutassa meg az ott található tárgyakat. A záróvizsgázó hallgató a kérésnek késedelem nélkül köteles eleget tenni.

6. § (1) Ha a videóhívásos vizsga során a záróvizsga bizottság által a vizsgába behívott hallgatóval a kapcsolat nem teremthető meg, vagy a már létrejött kapcsolatban technikai probléma merül fel, így például a kép- vagy hangátvitel akadozóvá, a kommunikáció érthetetlenné válik, vagy a kapcsolat megszakad, a kapcsolat létrehozatalára vagy újra megteremtésére a vizsgabizottság még legalább két alkalommal köteles kísérletet tenni. Az egyes alkalmak között legalább öt percnek el kell telnie, de sor kerülhet rá később, más záróvizsgázó(k) vizsgáját követően is. A záróvizsga bizottság jogosult a hallgatóval telefonon vagy e-mailben is felvenni a kapcsolatot a hiba elhárítása, illetve a kapcsolat újrafelvétele várható idejének tisztázása érdekében. A kapcsolat létrehozatalának, illetve újra megteremtésének sikertelenségét és az újrahívási kísérleteket a záróvizsga jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
(2) A záróvizsgázót a vizsgán meg nem jelentnek kell tekinteni, ha
a) a záróvizsga letételére alkalmas videóhívásos kapcsolat nem volt vele létrehozható,
b) a kapcsolat létrejötte után az nem megfelelővé vált vagy megszakadt, a visszaállítására tett kísérletek nem vezettek eredményre, s a vizsgázónak a kapcsolat megszakadása előtti felelete önmagában nem értékelhető, vagy ha
c) a 2. § (3) bekezdése szerinti elektronikus írásbeli teszten a vizsgázó ugyan elérte az elvárt minimális eredményt, de a videóhívásos vizsgával összefüggésben a jelen (2) bekezdés a) vagy b) pontjában írt körülmény állt elő,
feltéve, hogy a kapcsolat a záróvizsga bizottság tagjai között megfelelően fennállt.
(3) A videóhívásos vizsga folytatható, ha a kapcsolat a záróvizsga bizottságnak csak egy tagjával vált nem megfelelővé vagy szakadt meg, feltéve, hogy a kapcsolatot sikerül vele helyreállítani, vagy a vizsgába telefon útján be tud kapcsolódni.
(4) Amennyiben a videóhívásos vizsga során a záróvizsga bizottság érdekkörében merült fel olyan technikai probléma, amelyet nem sikerült orvosolni, s emiatt a záróvizsga valamely hallgatóra nézve meghiúsult, ezt a záróvizsga jegyzőkönyvben rögzíteni kell és a hallgatónak más vizsganapon új vizsgalehetőséget kell biztosítani.

7. § Ha a vizsgázó a záróvizsga során meg nem engedett eszközt vagy a záróvizsga bizottság által tiltott módszert használ, vagy a vizsgát, annak tisztaságát zavaró magatartást tanúsít, például a mikrofont vagy a kamerát szándékosan kikapcsolja, vagy a záróvizsga bizottság kérése ellenére az általa használt eszköz kamerájával késedelem nélkül nem pásztázza körbe környezetét vagy nem mutatja meg közelről az ott található tárgyakat – amennyiben fegyelmi vétség elkövetésének gyanúja nem áll fenn –, a záróvizsga bizottság a záróvizsgát elégtelenre értékeli. Fegyelmi vétség gyanúja esetén, így különösen meg nem engedett technikai eszköz, például a hang- és videóképátvitel biztosításához és a vizsgabizottsággal való kommunikációhoz nem szükséges egyéb elektronikus eszköz, további külső monitor, fül-, illetve fejhallgató, „füles" (miniatűr headset) vagy jogosulatlan képernyőmegosztás alkalmazásának megalapozott gyanúja esetén a záróvizsga bizottság a vizsgát felfüggesztheti, jegyzőkönyv felvétele és a fegyelmi eljárás egyidejű kezdeményezése mellett [vö. TVSz 35. § (2) bek., Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat 9. § (4) bek. g) pont].

8. § (1) A záróvizsga bizottság a videóhívásos vizsga eredményét a záróvizsga bizottságnál az adott alkalommal videóhívásos vizsgát tett hallgatók együttes behívásával hirdeti ki. Az e célból megtartott videóhívásos értekezleten a záróvizsgát tett hallgató jogosult, de nem köteles részt venni. Bármely vizsgázó vagy vizsgázók részvételének hiánya a kihirdetés érvényességét nem érinti.
(2) A kinyomtatott és kitöltött záróvizsga jegyzőkönyvet és eredménylapot a záróvizsga bizottság két tagja írja alá. Ha a záróvizsga bizottság tagjai egyidejűleg különböző helyről vizsgáztattak, közülük kettő köteles a kinyomtatott és részéről aláírt záróvizsga jegyzőkönyvet és eredménylapot digitalizálni (pl. szkennelni vagy lefényképezni) és azt e-mailben a záróvizsgát szervező oktatási szervezeti egység (pl. intézet vagy tanszék) illetékes munkatárásnak megküldeni. A megküldött digitalizált jegyzőkönyvek és eredménylapok mindkét vizsgáztató által megküldött változatát, valamint az általuk küldött e-mailt ki kell nyomtatni és össze kell tűzni, s azokat a kar illetékes szervezeti egységénél meg kell őrizni.

9. § (1) A jelen eljárásrendben meghatározott szabályok megfelelően alkalmazandók a 2. § (5) bekezdésében említett alternatív alkalmazásokra is.
(2) A záróvizsgát szervező oktatási szervezeti egységek a fentieken túlmenően is kötelesek kellő időben és kellően részletes tájékoztatást adni a záróvizsgára jelentkezett hallatóknak minden, a záróvizsgák szervezésére vonatkozó információról.

10. § (1) Jelen eljárásrend a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Jelen eljárásrend hatályát veszti a koronavírus-járványra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnésekor.

Budapest, 2020. április 27.

Dr. Komáromi László
Rektori főtanácsadó

A teljes dokumentum pdf formátumban innen letölthető!

x