Központi Stratégiai, Minőség- és Projektfejlesztési Osztály

A Központi Stratégiai, Minőség- és Projektfejlesztési Osztály (KSMPO) hatáskörébe tartozó feladatok teljes körű ellátásának biztosítására egy Pályázati csoport, valamint egy Stratégiai csoport került kialakításra.


A Pályázati csoport tevékenységi körébe tartozik:

  • a pályázatok előkészítésében való közreműködés

Gondoskodik a kari és a központi szervezeti egységek részéről jelentkező pályázati igények, az Egyetem a kiírók/támogató szervezetek elektronikus vagy hagyományos nyilvántartó rendszereiben időben történő regisztrációik elvégzéséről, valamint a pályázatok benyújtásához szükséges intézményi alátámasztó dokumentumok időben történő beszerzéséről, pályázati anyaghoz való csatolásáról.
A benyújtandó pályázatok kapcsán lefolytatja a szükséges egyeztetéseket a kiíróval, kidolgozza és közzéteszi a belső ügymenetet, koordinálja a Karok és a pályázatban érintett Központi Szervezeti Egységek pályázatot érintő tevékenységét.
Az egyetemi szintű pályázatok esetében közreműködik a pályázat megírásában, koordinálja a szükséges egyeztetéseket.
A pályázatok formai ellenőrzését követően gondoskodik a pályázat intézményvezetői/rektori aláíratásáról, valamint az elnyert pályázatok támogatási szerződéseinek és kötelező mellékleteinek aláírásra történő előkészítéséről, támogató felé történő visszaküldéséről.

  • a pályázatok koordinációja, projektadatok kezelése, nyilvántartása

Az elnyert pályázatok megvalósítása során gondoskodik az adatszolgáltatási kötelezettségek nyilvántartásáról, időben történő teljesítéséről, a megvalósítása során a pályázati forrás felhasználásának dokumentálásáról.
A projektek témavezetői által készített szakmai beszámolókat formailag ellenőrzi és aláíratja, megőrzi. A benyújtott pályázatokról, a megkötött támogatási szerződésekről és a megvalósult/lezárt projektekről nyilvántartást vezet.

  • a Központi Alapok Program (KAP) működési folyamatainak biztosítása

A Csoport feladata az adott évi felhívások előkészítése, gondoskodik az intézményi véleményezéséről és az elfogadott végleges pályázati dokumentáció közzétételéről.
Az adott évi felhívásra beérkező projektjavaslatokat érkezteti, eredeti változatait tárolja és elvégzi a benyújtott projektadatlapok formai megfelelőségét.
A formailag megfelelő projektjavaslatokat összesíti és előterjeszti a döntéshozói feladatokat ellátó/Döntés Előkészítő Bizottság (DEB) számára. A DEB által támogatásra javasolt projekteket rektori döntésre közvetíti a döntési adatlap összeállításával.
A támogatást nyert projektek listáját közzéteszi az Alfresco felületen és az egyetemi KAP honlapon.
A beadott projektjavaslatokat, a megvalósítási időszakban lévő projekteket jelentési kötelezettséget koordinálja, a szakmai tevékenységek adminisztrációját ellenőrzi, a projekt előrehaladását jelentések bekérésével követi. A projektek zárásának időpontját jelzi a központi szervezeti egységek részére, illetve a zárási határidők nyilvántartását közzéteszi az Alfresco felület en.
Szükség esetén projektmenedzsment tanácsadási feladatokat lát el, illetve igény szerint a pályázási időszakban - egy hetes feldolgozási időtartammal - előzetes véleményezést végez intézményi stratégiai célokkal való megfeleltetéshez.
Közvetít a központi szervezeti egységek között a projektekhez kapcsolódó adatbekérés és továbbítás teljesítése érdekében, igény szerint konzultációs alkalmat szervez a kari képviselők, javaslattevők és a központi szervezeti egységek között. Koordinálja a KAP Munkacsoport és Projektmenedzsment tevékenységét, üléseit.
Elektronikus nyilvántartást vezet, az Egyetem KAP projekttevékenységéről.

A Stratégiai csoport tevékenységi körébe tartozik:

  • a Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) működtetése

A DPR kiépítésére a központi, országos DPR keretrendszernek megfelelően, ugyanakkor az egyetem által kitűzött DPR célok beépítésével, és egyedi jellemzőinek figyelembe vételével került sor. Az országos rendszer integrációjához megkövetelt pályázati vállalások teljesítése mellett több intézményi kiegészítő elem is bevezetésre került: Gólya-felmérés; Hallgatói Motivációs Vizsgálat; Frissdiplomás felmérés; Az elmúlt évben végzettek felmérése; 3-5 éve végzettek felmérés. A DPR rendszer folyamatos és intézményi szintű visszajelzéseket ad az egyes Karok és évfolyamok hallgatóiról, végzettjeiről.
(www.dpr.ppke.hu)

  • az Alumni Rendszer működtetése

Az Alumni program keretében egységes alapokon nyugvó egyetemi öregdiákrendszer került kiépítésre, mely révén a már végzett hallgatók továbbra is kapcsolatban maradhatnak Alma Materükkel. A program keretében alumni találkozók szervezése, alumni kiadvány megjelentetése és az öregdiák adatbázis fenntartása valósul meg.
(www.alumni.ppke.hu)

  • a Minőségbiztosítási Rendszer fenntartása

Egyetemünk célkitűzéseit követő minőségbiztosítási rendszer került bevezetésre, amelynek keretében a Minőségbiztosítási Kézikönyvben, illetve a Minőségbiztosítási Szabályzatban foglaltak szerint törekszik a Minőségpolitika megvalósítására.
A fent bemutatott három tevékenység a TÁMOP 4.1.1/ A-10/ 2/ KMR -2010-0013 azonosítószámú projekt keretében indult el.

  • a Pázmány Kártyarendszer fenntartása

A kártyarendszer bevezetése nyomán Egyetemünk minden jelenlegi és egykori hallgatója, oktató/nem oktató munkatársa jogosult a kedvezménykártya igénylésére, mely számos helyi, illetve országos szolgáltatás esetében biztosít kedvezményeket.
(www .alumni.ppke.hu/ kedvezmenyek/pazmany -kartya )

  • elemzői tevékenység folytatása az egyetemi vezetőség számára

Döntés-előkészítő stratégiai elemzések, valamint háttéranyagok készítése, átfogó adatgyűjtések révén felsőoktatási statisztikai kimutatások létrehozása.

Az osztály munkatársai:

Papszt Miklós
osztályvezető
E-mail: papszt.miklos@ppke.hu Tel: +36-20-477-9856

Markó Tamás
csoportvezető
E-mail: marko.tamas@ppke.hu, Tel: +36-20-367-0375

Bécsi Orsolya
alumni referens
E-mail: becsi.orsolya.petra@ppke.hu, Tel: +36-70-198-0520

Cseke-Horányi Anna (anyasági ellátás)
pályázati asszisztens

Göttche Kornélia
projektmenedzser
E-mail: gottche.kornelia@ppke.hu, Tel: +36-70-198-0519

Horváth Barbara
osztályvezető asszisztens
E-mail: horvath.barbara@ppke.hu, Tel: +36-70-198-0520

Kővári-Breuer Orsolya (anyasági ellátás)
pályázati referens

Marosi Csaba
kontroller
E-mail: marosi.csaba.andras@ppke.hu, Tel: +36-70-198-0519

Mészáros Edit
projektasszisztens
E-mail: meszaros.edit@ppke.hu, Tel: +36-70-198-0519

Pelsőczyné Renkecz Hajnalka
pályázati asszisztens
E-mail: renkecz.hajnalka@ppke.hu, Tel: +36-70-198-0519

Timár Attila
felsőoktatási elemző
E-mail: timar.attila@ppke.hu, Tel: +36-70-198-0520

x