Központi Külügyi Igazgatóság

A Központi Külügyi Igazgatóság az Egyetem központi külügyi szervezete, amely ellátja az Egyetem nemzetközi tevékenységével kapcsolatos adminisztratív feladatokat a nemzetközi tevékenységre vonatkozó stratégia kidolgozása és végrehajtása, a nemzetközi kapcsolatok koordinálása és a nemzetközi mobilitás terén. A Külügyi Igazgatóság célja, hogy a nemzetközi együttműködési lehetőségek feltérképezésével és kiaknázásával hozzájáruljon az Egyetemnek az oktatás és a kutatás területén vállalt küldetése mind teljesebb betöltéséhez.
A Külügyi Igazgatóság a Rektor szakmai felügyelete és irányítása mellett látja el feladatait.

Az Igazgatóság:
a) hozzájárul az egyetem nemzetközi stratégiájának kidolgozásához, elősegíti és monitorozza annak megvalósítását;
b) előkészíti az intézményi szintű nemzetközi szerződéseket, elősegíti az azokban foglaltak megvalósítását;
c) koordinálja az Egyetemnek külföldi egyetemekkel fennálló szerződéses kapcsolataival járó feladatait;
d) ellátja az Erasmus+ programban szereplő pályázatok koordinálásával kapcsolatos intézményi szintű feladatokat;
e) ellátja a CEEPUS program intézményi szintű koordinációját;
f) kapcsolatot tart az Erasmus+ és CEEPUS programot biztosító nemzetközi és hazai szervekkel;
g) szervezi és lebonyolítja a mobilitási projektekkel összefüggő intézményi szintű programokat (pl. staff training week, orientation week, stb.);
h) elkészíti és kezeli az Egyetem nemzetközi kapcsolatainak naprakész adatbázisát;
i) ellátja az Egyetem nemzetközi szakmai szervezetekben meglévő tagságával kapcsolatos ügyintézést;
j) közreműködik az Egyetem külföldi megismertetésében és népszerűsítésében;
k) képviseli az Egyetemet különböző nemzetközi és hazai fórumokon;
l) ápolja a külföldi egyetemekkel meglévő kapcsolatokat és koordinálja új kapcsolatok kialakítását;
m) segíti az Egyetem nemzetközi arculatának kialakítását;
n) részt vesz az angol nyelvű tájékoztató anyagok koncepcionális és tartalmi előkészítésében, és kezdeményezi azok tartalmi frissítését;
o) koncepcionálisan és tartalmilag gondozza az Egyetem angol nyelvű honlapját;
p) együttműködik más, nemzetközi tevékenységben érintett központi szervezeti egységgel és karokkal.

A külügyi igazgató:
a) A Külügyi Igazgatóság vezetője a külügyi igazgató.
b) A külügyi igazgató szervezi és irányítja a Külügyi Igazgatóság tevékenységét, összehangolja, felügyeli és ellenőrzi a feladatok végrehajtását;
c) közreműködik az Egyetem nemzetközi tevékenységre vonatkozó célkitűzéseinek megvalósításához szükséges, az Egyetem egészére kiterjedő nemzetköziesítési stratégia kidolgozásában, és segíti, koordinálja annak végrehajtását;
d) kapcsolatot tart a karok és egyéb önálló szervezetek vezetőivel;
e) az Igazgatóság tevékenységéről rendszeresen beszámol a Rektornak.

x