Kánonjogi Posztgraduális Intézet

A középkori kánonjogi gyűjtemények szövegfejlődése

A program egyfelől a 8-12. századi kánonjogi források kritikai értékelését, bemutatását, a „fontes formales" feltárását és kritikai hozzáférhetőségét törekszik lehetővé tenni, modern digitális eszközökkel. Ehhez mind a már meglévő diplomatikai, ill. régi kritikai kiadások értékelését és összehasonlító szövegkritikai vizsgálatát végezzük el; valamint elemezzük a még pusztán kéziratos középkori állomány kodikológiai, paleográfiai és szövegkritikai adatait. Másfelől, az eredeti szövegtanúk elemzésének az eredményei alapján vizsgáljuk, és szisztematikusan rendszerezzük a középkori egyházi intézmények működésére vonatkozó kánonjogtörténeti adatokat, különös tekintettel a kánonjogi kollekciók plébániai, bírósági, székesegyházi, káptalani iskolai és egyetemi használatára. A programot az OTKA K 73574-es számon (2008-2011) támogatja; valamint az Instituto de Derecho Europeo Clásico. Programvezető: Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem.

Ius commune Europae

A program egyedülállóan illeszkedik a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folyó tudományos, oktató és kutató tevékenységbe, különösen a Hittudományi Doktori Iskola Kánonjogi Programjában folyó PhD képzésbe. A „ius commune" kortárs jelentése két kiemelkedő és egymásra épülő témát ölel fel. Az első a középkori „ius commune", amely magában foglalta a római jogot, a kánonjogot és a longobárd hűbérjogot – vagy más néven feudális jogot. A második, az európai integráció által igényelt jogharmonizáció, különösen a szerződések, a szerződéseken kívüli felelősség, és a tulajdonjog szabályozásának a területe.  A modern értelemben vett „ius commune Europae" szorosan kötődik a klasszikus jelentéssel rendelkező középkori „ius commune"-hoz. Így amennyiben mértékadó módon kívánunk reflektálni a modern „ius commune Europae" kérdéseire és a megoldandó – mind jogtechnikailag, mind jogalkotásilag, mind pedig jogalkalmazásilag – problémákra, akkor elengedhetetlen a középkori eredeti források beható vizsgálata. A program külön hangsúlyt helyez a középkori jogforrások hozzáférhetővé tételére, modern digitális eszközökkel. Programvezető: Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem.

x