A nagybetűs Igazság szolgálatában 2018. október 17.

Pázmány Nap a katolikus egyetemen

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem akadémiai évének kiemelkedő eseménye a Pázmány Nap, amelynek központi ünnepségére október 17-én került sor a rektori épület Szent II. János Pál pápáról elnevezett dísztermében. Az első részben új doktorokat avattak, a másodikban átadták az egyetem kitüntetéseit, valamint az elismerő okleveleket. Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem rektor hangsúlyozta: „A Pázmány Nap minden évben az egyik legkiemelkedőbb eseménye egyetemünk akadémiai évének. Sokan és sokféleképpen fogalmazták már meg Pázmány Péter bíboros gondolatait, elhivatottságát, az egyetemalapítás mögött meghúzódó szándékát és tettének fontosságát. Mi azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Pázmány Péter Kolozsváron, Krakkóban, Bécsben, majd Rómában, a Collegium Romanumban tanult; tanulmányai elvégzését követően pedig Grazban tanított filozófiát és teológiát. Átlátta tehát saját korának felsőoktatási rendszerét, amely a jezsuita képzési keretek között a Ratio atque instituto studiorum Societatis Jesu (1599) előírásait követte. Az egyetem célja ebben az összefüggésben, akkor is és most is a tudományos ismeretek szisztematikus átadásának és elsajátításának a kiszámítható intézményes keretek között történő biztosítása. Erre vállalkozik korunkban a katolikus egyetem, a multidiszciplináris tudományos miliő minőségi résztvevőjeként, az értékközpontú és a rólunk személy szerint is gondoskodó Teremtő Istenhez hűséges működésével. Erre kaptak sajátos hivatást, akik oktatóink és hallgatóink között foglalnak helyet. Éljenek ezzel az egyedülálló kötelességgel, azért, hogy a minket követő generációk is tiszta lelkiismerettel megismerhessék és hűségesen szolgálhassák a nagybetűs Igazságot! A mai ünnep azért is különleges, mivel intézményünk ebben az évben emlékezik meg az Információs Technológiai és Bionikai Kar alapításának 20. évfordulójáról. Egyúttal először üdvözölhetjük körünkben Őexcellenciáját Michael August Blume-ot, az Apostoli Szentszék Magyarországra akkreditált nunciusát." Az ünnepségen részt vett Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek. Közreműködött a Pázmány Egyetemi Kórus, Bali János és Klembala Géza vezetésével, szólista Mészáros Péter (ének), Varga László (zongora) és Bali János (furulya).

A doktoravatás az Egyetemi Tanács bevonulásával kezdődött. A rektor bevezető beszédében kiemelte: a doktorráavatás a kezdetektől jelentős esemény az egyetemek életében. „A tizenötödik századig a külföldön tanuló magyar diákok esetében ritkaságszámba ment az ilyen tudományos fokozat elnyerése, mégis sokan tértek haza magas színvonalú tudással. Nem az ismeretek elsajátításának képessége, az új gondolatok megszületése hiányzott, hanem a doktori fokozat megszerzéséhez szükséges megfelelő anyagi háttér. Ma támogató rendszerek segítik a doktori fokozat elnyerését. A doktori cím arra kötelez, hogy mindenki saját tudományos eredményeire támaszkodva adja tovább tudását. Ma azt igénylik a doktoroktól, hogy tudományterületükön a saját és a nemzetközi eredményeket magyar és idegen nyelven egyaránt közöljék."

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar prodékánja, Szilágyi Csaba ünnepi köszöntőjében így fogalmazott: „Új doktoraink a maguk területén szenvedélyesen kutatják azt a világot, azt a valóságot, amelyet a Kinyilatkoztatás fényében érthetünk meg."

A doktorráavatás a tehetség kiválasztódásának folyamatában újabb lépés – mondta Szabó István, a Jog- és Államtudományi Kar dékánja. „A közel negyedszázada működő kar az ország egyik legkiválóbb jogi fakultása lett, s ebben már a most avatandóknak is szerepük van."

Iván Kristóf, az Információs Technológiai és Bionikai Kar dékánja emlékeztetett arra, hogy a kar 2005 óta ad ki doktori címet, eddig nyolcvannyolc doktort avattak, jelenleg negyvennyolc doktorandusz készül a tudományos cím elnyerésére. „A régebbi doktoranduszok közül – helytállva a nemzetközi tudományos életben – néhányan visszatértek a karra, és a mostani avatandókat is visszavárjuk."

Az eskü szövegének elmondása után a következők vehették át a doktori címet igazoló oklevelet: Ács Bernadett, Balázs Bálint, Bálint Flóra, Bojtos Anita, dr. Bolyky Orsolya, Hakkel Erzsébet, Hofer Katharina, dr. Horváth Edit Írisz, Indig Balázs, Jády Attila Gyula, János Eszter Szidónia, Juhász Imre Benedek, Kaszap-Asztalos Emese, dr. Kásler András, dr. Molnár Sarolta Judit, Németh Orsolya, Papp Ádám, dr. Suri Noémi, dr. Téglásiné dr. Kovács Júlia és Urbán Péter.
Dr. Bartóki-Gönczy Balázs, Godena Albert, dr. Gyuris Árpád, Joncev Zsolt, dr. Mikola Orsolya Irén, Szanyi M. József és Sztyéhlikné Bérces Zsófia avatására későbbi időpontban kerül sor.

Ezután a rektor átnyújtotta a habilitációs oklevelet dr. Bácskay Andrásnak, Dr. Csink Lórántnak, Dr. Fejérdy András Tamásnak, Dr. Gáspári Zoltánnak, Dr. Majorossy Imre Gábornak és Dr. Maciej Szymanowskinak.
Dr. Csikász-Nagy Attila, Dr. Józon Mónika és Dr. Papp Ágnes Klára később veszi át oklevelét.

Az ünnepség második részében került sor az egyetem által adományozott díjak és elismerő oklevelek átadására. „A Pázmány Plakett – hangsúlyozta Szuromi Szabolcs rektor – a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által adományozott legmagasabb tudományos elismerés azon tudósok számára, akik egyedülálló kutatásaikkal és eredményeik publikálásával gazdagították egyetemünket." Ebben az évben – a hagyományokat folytatva – az intézmény egyes karain oktató tudósok közül a következők részesültek ebben a kitüntető elismerésben: Dr. Željko Tanjić, a Horvát Katolikus Egyetem rektora, egyúttal a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja (Hittudományi kar), Dr. Cser András, az MTA doktora, egyetemi tanár, a fonológiaelmélet és a történeti nyelvészet kutatója (Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar), Dr. Koltay András, egyetemi tanár, az Nemzeti Közszolgálati Egyetem újonnan kinevezett rektora, a szólásszabadság, a médiajog és a személyiségi jogok kutatója (Jog- és Államtudományi Kar), Dr. Nicolas Álvarez de las Asturias, Universidad San Dámaso, Madrid (Kánonjogi Posztgraduális Intézet) és Dr. Kolumbán Géza, az MTA doktora, egyetemi tanár, az internetes média-kommunikáció területének kutatója (Információs Technológiai és Bionikai Kar).

„A Pázmány-emlékéremben – Pázmány-medalion – azok részesülhetnek, akik a PPKE tudományos munkájának fejlesztését és mind magyarországi, mind világviszonylatban való előmozdítását más intézmény keretében segítették" – ismertette a rektor. Ebben az évben Pázmány Emlékéremben részesült a PPKE minőségi, tudományos és innovációs tevékenységét segítő munkájának elismeréséül Dr. Pálinkás József, az MTA rendes tagja, egyetemi tanár, kutatóprofesszor, az MTA volt elnöke és az NKFIH első elnöke.

„A Pro Universitate Díj ritkán kerül kiadásra. Ebben az évben méltó, hogy posztumusz, az életének 73., áldozópapságának 49. évében 2018. szeptember 20-án elhunyt Dr. Gaál Endre nagyprépost részére adományozzuk". Ezt követően Szuromi Szabolcs méltatta Gaál Endre nagyprépost, protonotárius kanonok, az esztergomi Ősrégi Szeminárium nevelője és oktatója, a PPKE HTK levelező képzésének biblikus tanára, a Vitéz János Római Katolikus Tanárképző Főiskola főigazgatója érdemeit. Miután a főiskola integrálódott a PPKE-be, Gaál Endre a Vitéz János Kar első dékánja volt. Tanulmányait Esztergomban, Budapesten és Strasbourgban végezte. „Nemcsak papi élete volt példamutató az esztergomi, majd az esztergom-budapesti papság és a papnövendék generációk számára, hanem a Szentírás tudományos ismerete, kutatása és ismereteinek az átadása is. A magyarországi katolikus tanárképzés úttörő vezetőjének számított, aki – méltán állíthatom – tartalmi és minőségi szinten a legtöbbet tette a katolikus pedagógusképzés megszervezéséért a rendszerváltás utáni Magyarországon. A PPKE nevében – miközben mind a hozzátartozóknak, mind az Esztergom-budapesti Főegyházmegyének újra kifejezem részvétemet – határozottan megfogalmazom azt az ígéretet, amelyet Dr. Gaál Endrének tettem, akinek egyértelmű személyi javaslata miatt lehetek most itt: a PPKE a 2020/2021-es akadémiai évben megvalósítja azokat az elveket és kereteket, amelyekkel egyetemünk a katolikus tanító- és tanárképzés első számú minőségi bázisa lesz Magyarországon, az óvópedagógus-képzéstől az új típusú doktori iskolai képzésig."

x