A plébánia lelkipásztori szerepe 2019. október 9.

Kánonjogi konferencia a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen

A Magyar Kánonjogi Társaság 2019. évi második ülésére október 7-én került sor, amely hagyományosan a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Kánonjogi Posztgraduális Intézetének (KJPI) akadémiai évet megnyitó tudományos konferenciájához kapcsolódik.

A 2019/2020-as tanév a fakultási jogú intézet számára immár a huszonnegyedik oktatási és kutatási év megkezdését jelenti. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek és Kuminetz Géza, a PPKE rektora. Szabó Péter, az intézet újonnan kinevezett elnöke megnyitó beszédében áttekintést nyújtott az intézmény eddigi működéséről és hazai, valamint nemzetközi szinten elért eredményeiről. Egyúttal megköszönve elődei munkáját, összegezte az elkövetkező négy év vezetői elképzeléseit.

A kánonjogi diplomák átadása után A plébánia intézménye – történeti kifejlődés és mai kérdések címmel meghirdetett konferencia Erdő Péter bíboros-érsek előadásával vette kezdetét: A plébánia intézményének kifejlődése (IV – XI sz.). A területi alapon felépülő, és a hívek rendszeres szentség- és szentelménykiszolgáltatásban való szervezett részvételét biztosító intézményrendszer – különös tekintettel a szentmise-látogatásra – hét évszázados kikristályosodásának átfogó áttekintése után hangzott el Ujházi Lóránd, a PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézet megbízott előadója A plébániák összevonásának jogi és pasztorális kérdései című előadása. Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem., a PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézet professzora A szerzetesi és a szerzetesrendre bízott plébániára vonatkozó hatályos egyházfegyelmi előírások vázlatát mutatta be, kitérve a nemzetközi szinten – különösen a nagyobb létszámú férfi szerzetesközösségekre alapozó – egyre szélesebb körű szakpasztorációra, s annak a plébánián és az egyházmegyén belüli összehangolási kérdéseire. Hegedüs János, a Pécsi Egyházmegye bírósági helynöke, a PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézet doktorandusza A plébánia missziós szerepét vizsgálta.

Az előadások különböző szempontokat hangsúlyozva, a plébániai intézményrendszer lelkipásztori jelentőségének kiemelkedő szerepére hívták fel a figyelmet. A plébánia a lelkipásztorok és a hívek testvéri és dinamikus együttműködésének a helye, szoros kapcsolatban a megyéspüspök pásztori tevékenységével. Így mind a lelkipásztornak, mind a rábízott krisztushívőknek az egész közösség javát kell szem előtt tartaniuk a szentségi és imádságos élet, továbbá a szeretetszolgálat gyakorlása, de a Szentírás és hitük mélyebb megismerése, valamint annak átadása területén egyaránt. A plébánia küldetése a plébániaközösségen túlmenően a plébánia területén élő valamennyi emberhez szól.

A magyar nyelvű konferencia a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézete, a Hittudományi Kar, valamint a Jog- és Államtudományi Kar hallgatóinak, az Intézetben végzett, illetve a régióban tevékenykedő kánonjogászoknak, az egyetem egyes társfakultásainak vezetői és professzorai, továbbá számos – különböző egyházmegyei szemináriumokban tanuló – papnövendéknek a jelenlétében folyt.

x