3/2020 sz. Rektori Utasítás 2020. május 20.

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatók általi látogatásának rendjéről

Tisztelt Hallgatók!

A fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet 7. §-ának rendelkezései alapján meghozott rektori döntés szerint főszabálynak tekintjük, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási épületeinek látogatása továbbra sem engedélyezett. Ez alól kivételt kizárólag a Hittudományi Kar, valamint az Információs Technológiai és Bionikai Kar néhány meghatározott esete, valamint bizonyos doktori cselekmények képeznek. Részletek az alábbi Rektori Utasításban olvashatók. Az utasítás ide kattintva letölthető.

 

REKTORI UTASÍTÁS
(3/2020)

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatók általi látogatásának rendjéről

A fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet 7. §-ának rendelkezései alapján a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) hallgatók általi látogatásának rendjét az alábbiak szerint állapítom meg.

I. Általános szabályok
(1) Jelen utasítás hatálya kiterjed a Pázmány Péter Katolikus Egyetem valamennyi hallgatójára, oktatójára, munkatársára, valamint minden más személyre, aki oktatási-számonkérési eseménnyel összefüggésben az Egyetem területén tartózkodik.
(2) Az Egyetem hallgatók általi látogatása főszabályként továbbra is tilos, oktatási-számonkérési események (pl. vizsgák, szigorlatok, záróvizsgák) főszabályként a távolsági oktatás-számonkérés formájában tarthatók.
(3) Amennyiben jelen utasítás a 2. pontban foglalt általános szabály alól kivételt enged, akkor a hallgatói személyes jelenléttel vagy egyébként több személy együttes jelenlétével zajló oktatási-számonkérési eseményeknél (a továbbiakban: személyes jelenléttel zajló oktatási-számonkérési esemény) az alábbi különleges védelmi szabályokat kell betartani:
a) a személyek között legalább 1,5 méteres védőtávolságot kell tartani és a személyes érintkezést kerülni kell;
b) a szájat és orrot eltakaró eszköz (pl. orvosi maszk, sál, kendő – a továbbiakban: maszk) viselése kötelező; a kesztyű viselése ajánlott (ezekről az érintett személy maga köteles gondoskodni); maszk nélküli személy jelenlétében oktatási-számonkérési esemény nem kezdődhet meg, illetve nem folytatható;
c) az épület vagy terem bejáratánál jól látható helyen kézfertőtlenítőt kell kihelyezni;
d) az érintett előadó vagy tanterem természetes szellőzését, illetve mesterséges légcseréjét a személyes jelenléttel járó oktatási-számonkérési esemény előtt, annak során és az után is biztosítani kell;
e) az ott lévő személyek által használt eszközöket, asztalokat, padokat, számítógépeket, stb. fertőtleníteni kell; más személy azokat csak a fertőtlenítés után használhatja.
(4) A személyes jelenléttel zajló oktatási-számonkérési esemény megszervezésekor a személyesen jelenlévők várható létszámát előzetesen fel kell mérni és az esemény helyszínét ennek figyelembe vételével úgy kell kijelölni, hogy a 3. pont a), c), d) és e) pontjaiban foglalt védelmi szabályok betartása biztosítható legyen. Ezért az illetékes kar dékánja, doktori cselekmény esetén az illetékes doktori iskola vezetője felelős.

II. Vizsgák, szigorlatok, labortevékenység
(5) A vizsgák, szigorlatok főszabályként továbbra is hallgatói személyes jelenlét nélkül, a távolléti oktatás formájában történnek.
(6) Az Információs Technológiai és Bionikai Kar (a továbbiakban: ITK) 1083 Budapest, Práter u. 50/A. szám alatti épületében – a 2. és 5. pontban írt főszabálytól eltérően – vizsga és szigorlat, a dékán döntése alapján, személyes jelenléttel zajló oktatási-számonkérési eseményként is szervezhető, e célból hallgató az épületbe léphet. Ennek során – a 3. pont a)-e) alpontjaiban foglalt védelmi szabályokon kívül – az alábbi szabályokat kell betartani:
a) a teljes épületben egyidejűleg legfeljebb 100 hallgató tartózkodhat; ezt a hallgatói létszámot a ki- és beléptetésnél ellenőrizni kell;
b) a 210 fő férőhelyes Simonyi-előadóban egyidejűleg legfeljebb 30 fő, a 120 fő férőhelyes Jedlik-előadóban egyidejűleg legfeljebb 18 fő, a 70 fő férőhelyes tantermekben egyidejűleg legfeljebb 10 fő, a 25-30 fő férőhelyes tantermekben, illetve számítógéptermekben egyidejűleg legfeljebb 5 fő, az 50 m2-t meghaladó alapterületű laboratóriumokban egyidejűleg legfeljebb 3 fő, az ennél kisebb, de legalább 20 m2 alapterületű laborhelyiségekben egyidejűleg legfeljebb 2 fő tartózkodhat;
c) a személyes jelenléttel zajló oktatási-számonkérési eseményen résztvevő hallgató az eseményt megelőzően legkorábban 10 perccel léphet az épületbe, s azt követően legkésőbb 10 percen belül köteles az épületet elhagyni.
A 6. pont a) és c) alpontjaiban foglaltak betartatásáért a dékán, a b) alpontban foglaltak betartatásáért a személyes jelenléttel zajló oktatási-számonkérési esemény szervezője, illetve a laborvezető felelős.
(7) Az ITK alap- és mesterképzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgatói a szakdolgozattal, diplomamunkával vagy doktori értekezéssel kapcsolatos kutatómunkájuk folytatása céljából a 6. pontban írt különös szabályok betartásával végezhetnek az épületben laboratóriumi munkát, e célból – témavezetőjük engedélyével – az épületbe beléphetnek.

III. Záróvizsgák
(8) Záróvizsgák főszabályként csak hallgatói személyes jelenlét nélkül, a távolsági oktatás formájában tarthatók, a 2020. április 27-én kiadott eljárásrend szerint („A záróvizsgák hallgatói személyes jelenlétet nem igénylő lebonyolításának eljárásrendje").
(9) A Hittudományi Kar (a továbbiakban: HTK) 1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. szám alatti épületében – a 2. és 8. pontban írt főszabálytól, valamint „A záróvizsgák személyes jelenlétet nem igénylő lebonyolításának eljárásrendjétől" eltérően – saját képzésein személyes jelenléttel zajló záróvizsgát is szervezhet a 3. és 4. pontban meghatározott szabályok betartásával. E célból záróvizsgázó hallgatók az épületbe beléphetnek.

IV. Doktori események
(10) Kutatóhelyi viták, doktori szigorlatok, doktori komplex vizsgák, doktori nyilvános védések, valamint doktori iskolai felvételi vizsgák (a továbbiakban együttesen: doktori események) megszervezhetők személyes jelenléttel zajló formában a 3. és 4. pontban meghatározott általános szabályok szerint. E célból a jelöltek a doktori esemény helyszínéül szolgáló épületbe beléphetnek. A nagyobb szakmai nyilvánosságot vonzó kutatóhelyi viták és doktori nyilvános védések esetén kiemelt figyelmet kell fordítani a 4. pontban meghatározott szabályokra, s a tudományterület szerint illetékes szakmai közösség tagjai számára biztosítani kell az élő videókép és hang egyidejű átvitelével történő bekapcsolódás lehetőségét is. Ugyanezt a lehetőséget – ilyen irányú igényük esetén – a jelölt, a felkért bírálók, a bírálóbizottság, a szigorlati, illetve komplexvizsga-bizottság és a felvételivizsga-bizottság tagjai számára is biztosítani kell.

V. Habilitációs események
(11) Habilitációs eljárásban sem tudományos kollokvium, sem tantárgyi előadás nem szervezhető.
(12) A HTK-n a dékán döntése alapján – a 3. és 4. pontban foglalt szabályok betartása mellett – habilitációs vizsga szervezhető a hittudományok képzési területén. E célból a jelölt a HTK épületébe beléphet.

VI. Külföldi hallgatók fogadása
(13) Nemzetközi mobilitási programban külföldről beutazó személy az Egyetemen jelenleg nem fogadható, az Egyetem területére nem léphet be.

Dr. Kuminetz Géza
rektor

x