A Doktorandusz Önkormányzat (EDÖK) időközi választásának meghirdetése 2020. február 21.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektorának hirdetménye

HIRDETMÉNY

I. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Doktorandusz Önkormányzat (EDÖK)
időközi választását

2020. március 9. (hétfő) és 2020. március 13. (péntek)

közötti időszakra
kitűzi.

A választás helyszínei:
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem telephelyei az alábbiak szerint:

- Hittudományi Doktori Iskola (Teológiai Program):
Hittudományi Kar – Dékáni Titkárság (1053 Bp., Veres Pálné u. 24. II. em. 215.)
- Hittudományi Doktori Iskola (Kánonjogi Program):
Kánonjogi Posztgraduális Intézet – Titkárság (1088 Bp., Szentkirályi u. 28. II. em. 219.)
- Irodalomtudományi Doktori Iskola,
- Nyelvtudományi Doktori Iskola,
- Politikaelméleti Doktori Iskola,
- Történelemtudományi Doktori Iskola:
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar – Sophianum – Doktori és Habilitációs Iroda
(1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. I. em. 102.)
- Jog- és Államtudományi Doktori Iskola:
Jog- és Államtudományi Kar – DI Titkárság
(1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. III. em. 305.)
- Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola:
Információs Technológiai és Bionikai Kar – Doktori és Habilitációs Iroda
(1083 Budapest, Práter u. 50/A I. em. 106.)

A választási helyszíneken az adott iroda nyitva tartási idejében adhatók le a szavazatok.

II. A választás célja: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Doktorandusz Önkormányzat küldöttgyűlési tagjainak megválasztása a 2020 április 1. napjától a következő Választmány hivatalba lépéséig, de legfeljebb 2021. április 30-áig terjedő ciklusra. A küldöttgyűlés hivatalos elnevezése: Pázmány Péter Katolikus Egyetem (a továbbiakban: PPKE) Doktorandusz Önkormányzat (a továbbiakban: EDÖK) Választmánya (a továbbiakban: Választmány). A Választmány az EDÖK döntéshozó és végrehajtó szerve.

III. Aktív és passzív választójog:
1. A PPKE bármely működő doktori iskolájába beiratkozott aktív státuszú doktorandusz vagy bármely működő doktori iskolájának doktorjelöltje választó és választható.
2. A választhatóság további feltétele a jelöltté válás.

IV. Jelöltté válás:
1. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelölhető személy a doktori iskolák honlapján közzétett jelölőlapot, amely adatkezelési hozzájárulást is magában foglal (két példányban, kitöltve és saját kezűleg aláírva) benyújtsa 2020. február 28-ig a saját doktori iskolája titkárságán nyitva tartási időben.
2. Amennyiben a választási bizottság megállapítja, hogy
a) a jelölőlapot benyújtó személy valóban rendelkezik a választáson passzív választójoggal, valamint
b) bemutatkozásában és céljainak ismertetésében nincs olyan adat, vagy cél, amely az egyetem szellemiségével összeegyeztethetetlen,
a választási bizottság az adott személyt felveszi a jelöltek névjegyzékébe.
Az a) pont tekintetében a doktori iskola titkársága szolgáltat adatot a választási bizottságnak.
A b) pont tekintetében felmerülő kétség esetén a választási bizottság a rektor állásfoglalását kéri.
3. Ezután a doktori iskola (program) titkársága a jelölt jelölőlapját – a Neptun-kód, az adatkezelési hozzájárulás, az aláírás és – igény esetén – az arckép kitakarása után – a doktori iskola honlapján közzéteszi, ahonnan a választók tájékozódhatnak a jelöltekről.

V. A választási bizottság: érvényes mandátummal rendelkező doktorandusz önkormányzat hiányában a választás lebonyolítására a PPKE Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya 9. §-ában meghatározott választási bizottságot a rektor hozza létre, amely ellátja az Alapszabályban meghatározott feladatokat.

VI. Az EDÖK Választmány összetétele: 10 tag az alábbiak szerint:
- Hittudományi Doktori Iskola Teológiai Program: 1 tag;
- Hittudományi Doktori Iskola Kánonjogi Program: 1 tag;
- Irodalomtudományi Doktori Iskola: 1 tag;
- Nyelvtudományi Doktori Iskola: 1 tag;
- Politikaelméleti Doktori Iskola: 1 tag;
- Történelemtudományi Doktori Iskola: 1 tag;
- Jog- és Államtudományi Doktori Iskola: 1 tag;
- Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola (3 tudományág): tudományáganként 1-1 tag, összesen 3 tag.

VI. A választás rendje:
1. A választás közvetlen és titkos szavazás útján történik a jelen hirdetmény első oldalán megjelent időszakban és helyszíneken.
2. Az urnákat a választási bizottság a választás megkezdése előtt lezárja és hitelesíti. Minden helyszínen egy urna kerül elhelyezésre. Az urnát a lezárás és hitelesítés után a választási bizottság átadja a doktori iskola titkárának/adminisztrátorának (a továbbiakban: szavazatszedő), amelynek az őrzéséről és felügyeletéről a kihelyezéstől a választási bizottság által történő átvételig a szavazatszedő köteles gondoskodni.
3. A választó az előnyomtatott szavazólapon a saját doktori iskolájából (a Hittudományi Doktori Iskola vonatkozásában programjából, a Roska Tamás Műszaki és Természet-tudományi Doktori Iskola vonatkozásában tudományágából) való jelöltek közül választhat.
4. A szavazólapon fel kell tüntetni a doktori iskola (azon belül tudományág, program) megnevezését. A szavazólapra a jelöltek a nevük szerinti ábécé sorrendben kerülnek fel.
5. Az előnyomtatott szavazólapok kiadását a szavazatszedő végzi. Szavazólap csak aktív választójoggal rendelkező személy részére adható ki, megfelelő személyazonosítás és az átvétel aláírással történő igazolása után. Meghatalmazott útján történő szavazásra nincs lehetőség.
6. A szavazni érvényesen a választani kívánt egy jelölt neve melletti keretbe két egymást keresztező vonal („X" vagy „+") behúzásával lehet, úgy hogy abból a választási szándék egyértelműen megállapítható legyen.
7. Érvénytelen a szavazat, ha
a) azt nem a választási bizottság által kiadott és a szavazatszedő által hitelesített szavazólapon adták le;
b) nem lehet megállapítani, hogy a szavazatot kire adták le;
c) a szavazólapon a megválasztható egynél több jelöltet jelöltek meg.
8. A rontott szavazólapot – a tartalmába való betekintést mellőzve, jegyzőkönyv felvétele mellett – a szavazatszedő a választó jelenlétében megsemmisíti, és részére új szavazólapot ad ki.
9. A választó a szavazólapot nem viheti ki a szavazásra nyitva álló helyiségből. A szavazólapot a helyiségből való távozás előtt az erre a célra kijelölt – helyszínenként egy darab – urnába kell bedobni, vagy ha a választó a szavazatának kinyilvánítása előtt kényszerül elhagyni a helyiséget, a szavazólapot ideiglenesen vissza kell adnia a szavazatszedőnek.
10. A szavazásra rendelkezésre álló idő letelte után a szavazatszedő a felbontatlan urnát átadja a választási bizottságnak, amely testületileg gondoskodik az urna felbontásáról és a szavazatszámlálásról. A szavazatszámlálás legalább az elnök és még egy tag együttes jelenlétében végezhető. Az urnabontásról és szavazatszámlálásról az Alapszabályban meghatározott jegyzőkönyv készül.
11. A választás érvényes, ha azon – az Nftv. 60. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően – az intézmény nappali képzésben résztvevő doktoranduszainak és doktorjelöltjeinek legalább 25%-a igazoltan részt vett.
12. Érvénytelen választás esetén a választást kilencven napon belül meg kell ismételni. Megismételt választást harminc napon belül tartani nem lehet. Ha a megismételt választás is érvénytelen, az újabb választást a következő évi rendes választás esedékessé válásakor kell tartani.
13. A választást doktori iskolánként (programonként/tudományáganként) az a jelölt nyerte, akire a legtöbben érvényesen szavaztak, szavazategyenlőség esetén pedig az jelölt nyerte a választást, akinek a doktorandusz hallgatói jogviszonya korábban jött létre az egyetemmel az adott doktori képzésben. Amennyiben ez sem hoz eredményt, akkor az életkora szerint idősebb jelölt nyerte a választást.
14. A választási eredményt a választási bizottság a szavazatszámlálást közvetlenül követően megállapítja, majd a teljes választási folyamatról beszámolót készít – a választás törvényességi felügyeletét ellátó – rektor számára. Amennyiben a rektor a beszámoló alapján – annak kézhezvételét követő 5 napon belül – nem emel törvényességi kifogást, a választási bizottság a NEPTUN rendszeren keresztül kihirdeti a választás eredményét. A kihirdetés hivatalos időpontja a NEPTUN rendszerben kiküldött értesítő levél elküldésének időpontja. A választási bizottság a választási eredményt egyéb felületen is közzéteheti.
15. Ha a jelöléssel, a választás lebonyolításával vagy eredményével kapcsolatban vita merül fel, három napon belül egyeztetést lehet kezdeményezni. Az egyeztetés kezdeményezésére a jelöltek és a választási bizottság jogosult. Az egyeztetés lezárásaként a választási bizottság határozatot hoz. A határozat ellen, illetve az egyeztetés eredménytelensége esetén az egyeztetés kezdeményezésére jogosultak öt napon belül a rektorhoz fordulhatnak. A rektor tizenöt napon belül határoz.

Budapest, 2020. február 21.

Dr. Kuminetz Géza s. k.
rektor

 

A jelölőlap innen tölthető le.

x