Ki- és beutazási korlátozások feloldása 2020. június 30.

Tájékoztató a külföldi hallgatók beutazására és a magyarországi hallgatók tanulmányi célú, külföldre történő utazásának szabályairól

1. A külföldi hallgatók beutazását a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 291/2020. (VI. 17.) Kormányrendelet1. és 2. fejezeteszabályozza. Ez alapján az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállású személy - ide nem értve a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága állampolgárát - valamint az előbbi személyek magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja korlátozás nélkül léphet be Magyarország területére.

A fenti személyi körtől eltérő nem magyar állampolgárságú hallgatókra vonatkozó beutazási szabályok szerint a külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – nem léphetnek be.

Ez alól a rendelkezés alól meghatározott esetekben a Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv kérelemre felmentést ad többek között az alábbi esetben: ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja.

A kérelem kizárólag elektronikus ügyintézés keretében cégkapuról vagy ügyfélkapuról megküldött elektronikus űrlap beküldésével, illetve cégkapu vagy ügyfélkapu igénybevételi lehetőségének hiányában a rendőrség internetes honlapján elérhető intelligens űrlap kitöltésével és beküldésével nyújtható be, magyar nyelven.

Az engedélyes személy a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles,

a) akinél az egészségügyi vizsgálat COVID-19 betegség gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be,

b) akinél az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 betegség gyanúja nem merül fel, 14 napra a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

A kijelölt karanténban elhelyezett személyeket a járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi.

A kormányrendelet teljes szövege a Magyar Közlöny honlapján érhető el: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/UPjWh4yfR6LKKO35BIdO5ee3f6e82111e/dokumentumok/7f5ec4710bd89dc281ab3d08def94bbc8079351e/letoltes

2. A Tempus Közalapítvány tájékoztatója alapján a Magyarországról külföldre irányuló nemzetközi mobilitási programokban való utazások 2020. június 26-tól engedélyezettek. A Tempus Közalapítvány (TKA) által koordinált ösztöndíjprogramok vonatkozásában az alábbi módon szervezhetők a mobilitások: 

-        A támogatott személyek a járványhelyzet miatt eddig meg nem kezdett külföldi kiutazásai a fogadó ország rendelkezéseinek figyelembevételével megkezdhetők.

-        A nyertes pályázókkal a támogatási szerződések megköthetők, az utazások időben történő megkezdésének érdekében.

-        A mobilitásukat megszakító, vagy szüneteltető résztvevők folytathatják a mobilitásukat, ha erre a fogadó szervezet, intézmény módot ad.

-        Azok a külföldi pályázók, akik még nem tartózkodnak Magyarországon, megkezdhetik mobilitásukat a járványügyi rendelkezések és a küldő országra vonatkozó hazai korlátozások figyelembevételével.

-        Erasmus+ program felsőoktatási projektjeinek esetében azon tevékenységek folytatása is megengedett, amelyek külföldi utazásokkal, nemzetközi találkozókkal járnak.

A külföldi utazások a mai naptól megvalósíthatók, de csak az adott célország beutazási rendelkezéseinek, továbbá a mindenkor hatályos hazai járványügyi intézkedéseknek és a küldő, illetve fogadó intézmények irányelveinek, valamint a fogadó intézmény fogadókészségének a figyelembevételével. Ez utóbbi megerősítése és dokumentálása a mobilitás megkezdése előtt szükséges. 

A támogatott személyeknek egyrészt az utazásuk megszervezésének megkezdésekor, másrészt közvetlenül a kiutazás előtt tájékozódniuk kell a célország járványügyi helyzetéről az alábbi honlapokon keresztül:

-        https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok

-        https://reopen.europa.eu

Amennyiben a célországba történő beutazást a hazai hatóságok, illetve a célország hatóságai nem ajánlják, illetve nem engedélyezik, az utazást el kell halasztani, erre továbbra is lehetőségük van a résztvevőknek.

Javasolt az egyéni mobilitási pályázatok befogadása, szükség esetén azok rugalmasan történő kezelése és póthatáridők kitűzése.

A fizikai és a virtuális mobilitási időszakok nyilvántartása, nyomon követése, igazolása mind a hazai, mind a külföldi résztvevők számára biztosítottnak kell lennie.

Az egyéni intézményi döntések a fogadó országban érvényben lévő beutazási korlátozások figyelembe vételével történhetnek meg, ha a beutazás még nem lehetséges, akkor feltételesen, a korlátozások megszűnésével pedig feltétel nélkül.

Kérjük, hogy a külföldi (és hazai) beutazási feltételekről, az esetlegesen fennálló speciális körülményekről, amelyek befolyásolhatják az ösztöndíjas tartózkodást és az együttműködések megvalósítását, a Tempus Közalapítvány oldalán tájékozódjanak: https://tka.hu/palyazatok/13519/atmeneti-intezkedesek-az-egeszsegugyi-veszelyhelyzet-idejere

A mobilitási résztvevő bármilyen váratlan esemény bekövetkeztéről köteles a küldő intézményt és a támogatót haladéktalanul tájékoztatni.

A vis maior eljárás fő szabályait a résztvevők kötelesek tudomásul venni (felmerülő extra költségek esetén számlák, bizonylatok megőrzése, az igénybe nem vett szolgáltatások árának visszaigénylése a szolgáltatótól, stb.) A TKA honlapján közzétett magyar és angol nyelvű útmutatók iránymutatásai az előttünk álló időszakban is érvényesek.

A jelenlegi helyzetben a virtuális mobilitási formák előtérbe kerülnek, várhatóan a mobilitások egy része virtuálisan tud elkezdődni, majd fizikai mobilitással fog folytatódni (vagy fordítva). Felhívjuk a pályázók figyelmét ezen „legalább részben fizikai” (ún. blended) mobilitások tervezésére.

A mobilitás virtuális részére mobilitási ösztöndíj nem jár és nem tervezhető. Ez az Európai Bizottság által kiadott általános érvényű állásfoglalás, teljes összhangban a Tempus Közalapítvány által kezdetektől képviselt szakmai állásponttal. Ugyanakkor szervezési költség a virtuális időszakok után is jár, az intézményi sem kerül hátrányba a változó körülmények között.

A fizikai mobilitás tervezett időtartama el kell, hogy érje a mobilitás típus által megkövetelt szükséges minimális időtartamot. Ha ez vis maior helyzet miatt nem teljesíthető, akkor kivételes esetben a teljes tervezett mobilitás virtuálisan is teljesíthető és elismertethető, a kiadások egyedi eljárásban történő jóváhagyása mellett.

dr. Somorjai-Dörflein Richard
osztályvezető
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Központi Külügyi Osztály

 

x