Heti Pázmány-idézetek

december 20.
"Jobb, hogy most fogjuk el magunkat a torkosságtúl, hogysem örökké éhezzünk és szomjúhozzunk."

december 13.
"[...] aki az Isten szavát hasznoson akarja hallgatni, szükség, hogy amit prédikációban mondanak, azt úgy vegye maga tanítására és erkölcsének jobbítására, mint néki és őérette mondott dolgot."

december 6.
"Nem abban áll haszna a prédikációnak, hogy új dolgokat tanuljunk; [...] hanem, hogy arra gerjedjen akaratunk, amit tudunk."

november 29.
"Mert minden szava Istenünknek gyönyörűséges hallásra, mélységes gondolkodásra, dicsőséges engedelemre."

november 22.
"Oh, mely olcsón hagyta Isten az Menyországát az irgalmasoknak!"

november 15.
"Gyakorlás nélkül ízetlenek a jó erkölcsök."

november 8.
"Nincs oly nagy tűz, hogy magátúl el ne aludjék, ha fát nem raksz reá."

november 1.
"Ha az egek szépségét; a nap, hold és csillagok ékességét; a patakok folyását; a mezők gyümölcsét, virágát, álló fáit megtekintjük; úgy gondolkodjunk, hogy mindezek Isten szeretésére édesgetnek [...]."

október 25.
"[...] a szeretet a több jóságoknál nagyobb, sőt minden jóságok hasznosítója és elevenítője."

október 18.
"Mert noha a szeretetből sok jótétemények és kedves nyájaskodások származnak; de a szeretet természetes mivolta nem ezekben áll, hanem hogy annak jót akarunk, akit szeretünk."

október 11.
"Istent ne kísértsük, veszedelembe akarva ne elegyedjünk: hanem imádkozzunk és vigyázzunk; a gonoszok között is megőriz Isten az utolsó romlástúl, Szent Fia érdeme által."

október 4.
"Embernek testi javai között drágább és kedvesb kincse nincsen az egészséges életnél."

szeptember 27.
"Tulajdon jósága az Isten fiainak és az igaz keresztyéneknek, a mértékletesség."

szeptember 20.
"Aki szereti az életet, és jó napokat akar látni: vonja el a nyelvét a gonosztúl, és ajaki csalárdságot ne szóljanak!"

szeptember 13.
"És miképpen Krisztus Urunknak az angyalok szolgáltak bajvívása után, úgy minket is, ha győzedelmesen viaskodunk, nyugodalomra visznek az angyalok."

szeptember 6.
"[...] azt tanuljuk, hogy noha a Krisztus hajóját semmi habok el nem boríthatják: de azért szükség, hogy mi is annak oltalmára vigyázzunk."

augusztus 30.
"Nem kevés érdeme vagyon Isten előtt, aki fiát jól neveli, miképpen nem kevés büntetése vagyon annak, aki ebben gondviseltlen."

augusztus 23.
"A természet tövisek közé rekeszti a gyenge rózsát; nem azért, hogy szaggassa, hanem hogy oltalmazza. Az atyák dorgálása efféle tövis: oltalmazza, nem hervasztja a fiakat."

augusztus 16.
"Értelmünk tanítására és akaratunk izgatására nincs annyi ereje a füllel hallott tanításnak, mint a szemmel látott példának."

augusztus 9.
"Szent Isten, nyisd meg lelki szemeinket, hogy ismérjük magunkat!"

augusztus 2.
"Természet hajlandósága hozza minden embernek a tudásnak kívánását."

július 26.
"Az isteni tudomány felsége cifra szók nélkül, maga szépségével kelleti magát."

július 19.
"Olyan az egészség emberben, mint a só, mely ízt ád az étkekben: mert akinek egészsége nincsen, semmi alkalmatosságnak és gyönyörűségnek ízit nem érzi [...]."

július 12.
"A szép orcának kendőzés nem kell."

július 5.
"[...] az okos embernek nem a hímes szók, hanem az erős valóságok tetszenek."

június 28.
"Némelyek szépen és sokat szólanak, de fel nem gerjesztenek, mert magok nem égnek."

június 21.
"Nagy lelki csendessége vagyon annak, aki az emberek dicsíretivel és szidalmával nem gondol."

június 14.
"Légyen jó lelkiisméreted, és mindenkor víg lészesz."

június 7.
"Úgy vagyon, a világon semmi nincs fogyatkozás nélkül."

május 31.
"Most vagyon ideje a munkának, most vagyon ideje a harcolásnak, szinte most vagyon ideje magam jobbításának."

május 24.
"Ha meggondolod, mi vagy belől magadban, nem gondolsz azzal, mit szólnak felőled az emberek."

május 17.
"Az ember színedet, az Isten szűvedet látja."

május 10.
"Alkalmatos üdőt keress a magadban való szállásra, és az Istennek jótéteményirűl gyakran gondolkodjál."

május 3.
"Meg ne jelentsed minden embernek szűved titkait, hanem bölcs és istenfélő emberrel közöljed dolgaidat."

április 26.
"A Szentlélek nélkül Krisztus tagjai nem lehettek."

április 19.
"Mivel azért ez a nap ily örvendetes Krisztusnak, az ő szent anyjának, az angyaloknak, az egész emberi nemzetnek: mi is vigadjunk ez napon!"

április 12.
"Mikor betegségtek fájdalmival, rettegésivel, szomorúságival megkörnyékeztettek, jusson eszetekbe a keresztfára feszíttetett Krisztus Jézus, ki ennyi sok ellenkezéseket szenvedett, és el ne fáradjatok, meg ne fogyatkozzatok lelketekben!"

április 5.
"Amely hajóra több terhet raknak, hogysem amennyit viselhet, lenyomja és elsüllyeszti: úgy a mi testünk veszedelembe esik, ha sok étellel terheltetik."

március 29.
"[...] valamit bírunk, valamit remélünk e földön, azt mind el kell hagynunk."

március 22.
"Magam gondolatit és ujjamból szopott dolgokat nem írok."

március 15.
"Nincs oly rossz kert, melyben valami hasznos fű nem volna, nincs oly rossz könyv, melyben semmi jó nem találtatnék."

március 8.
"Míg Isten egy foltját tartja az én fogyaték életemnek, semmi munkát és fáradságot nem kímélek az Igazság óltalmátúl."

x