Pázmány Péter imái betegségben és járványban

Pázmány Péter összes munkái II. kötet

A 450 éve született Pázmány Péterrel imádkozhatunk

A járványban megbetegedett vagy a betegségtől félő, a karanténtól szenvedő olvasóinknak lelki segítséget nyújthatnak Pázmány Péter imádságai.

A Pázmány Péter összes munkái 2. kötetéből több, napjainkban aktuális imádságot emeltünk ki.

HÁBORUSÁGINKNAK és NYAVALYÁINKNAK CSENDESSÉGGEL SZENVEDÉSEÉRT

„tellyes hittel, csendesz szenvedéssel hordozzam csapásidat; az én itéletemet és akaratomat szent akaratodhoz szabjam mindenekben."

RÖVID INTÉS

„...jó idején meg kell a betegnek mondani, hogy veszedelmes betegsége vagyon: azért valóban gondolkodgyék lelkérül."

A HALÁLFÉLELME-ELLEN

„...Uram, szent kezedbe ajánlom az én életemet és halálomat. Dicsírtessék a te neved, mind éltemben s mind hóltomban."

A BETEGSÉGNEK BÉKESÉGGEL-VALÓ SZENVEDÉSEÉRT

„...vagy könnyebícsd nyavalyáimat, vagy Szent Lelked-által erőssícsed szívemet, hogy békeséggel szenvedgyem látogatásidat."

MÁS KÖNYÖRGÉS

„Erősítcsed Uram, szent haláloddal az én lelkemet, hogy semmi nyavalya és hoszú betegség meg ne háborítcson, és ellened-való zúgolodásra ne indítcson."

DÖGHALÁL TÁVOZTATÁSAÉRT

„...ne büntess minket érdemünk-szerént, hanem, a te véghetetlen jó-vóltod és irgalmasságod-szerént légy irgalmas nékünk, és vedd-el róllunk csapásodat."

BETEGEKÉRT

„Gyógyícsd-meg őket, szent nevedért, a reájok bocsátot csapásból, hogy megismérvén hozzájok-való jó-vóltodat, mélto hálát adgyanak irgalmasságodért..."

KESEREDETTEKÉRT

„...légy segétsége keseredett és meg-háborodot szolgaidnak: bátorítcsad, és vigasztallyad Szent Lelked-által őket..."

LITÁNIA A BETEGEKÉRT ÉS KESEREDTEKÉRT

„Úr Isten, Ki megsebesítesz, és ismét meggyógyítasz, légy irgalmas nékünk."

Pázmány nyelvéről

Az irodalomban az addig uralkodó dunántúli nyelvjárás helyett a tiszait érvényesítette, a nyelvvel grammatikai szabatossággal élt, a magyar prózát a nép a szájából vett szebbnél-szebb szólásformákkal és közmondásokkal gazdagította, stílusának pedig olyan kerekdedséget kölcsönzött, hogy új korszak szerzőjének tekinthető.Méltán vívta ki magának a «magyar bíboros Cicero» nevet.

(A magyar nemzeti irodalom története rövid előadásban. I. köt. 2. kiad. Pest, 1868.)

Pázmány Péter hatása, úgymond Beöthy Zsolt, rendkívüli vitatkozó tehetségében, nagy tudományában és nyelve erejében rejlik.

Nem bölcselkedik szárazon, hanem a nép nyelvén szól, melyet tősgyökeres és nyers közmondásaival és szólásformáival ő vitt be először az irodalomba.

(A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése. I. köt. 6. kiad, Budapest, 1890.)

Prózája, mondja Várdai Béla, nyelvünk gazdag szókincsének és szólamkincsének első nagyszabású bevonulása az irodalomba, a magyar stílus olyan színvonalának megalapítása, melyhez képest minden előző csak szegényes részlegességet jelent. Századában ő tudott legjobban magyarul, s ha mondatszerkesztéseiben elkerülhetetlenül akad latinosság is, az bizonyos, hogy legnagyobb tanítványához, Zrínyi Miklóshoz, mérten magát a nyelvtisztaságot jelenti...

(Pázmány Péter negyedfélszázad távlatából. A Szent István Akadémia Értesítője. 1920. évf.)

x