3/2020 sz. Rektori Utasítás (a 6/2020-as Rektori Utasítás által elrendelt módosításokkal egységes szerkezetben) 2020. június 16.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatók általi látogatásának rendjéről

REKTORI UTASÍTÁS
(3/2020)

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatók általi látogatásának rendjéről
a 6/2020-as rektori utasítás által elrendelt módosításokkal egységes szerkezetben

A fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet 7. §-ának rendelkezései alapján a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) hallgatók általi látogatásának rendjét az alábbiak szerint állapítom meg.

I. Általános szabályok
(1) Jelen utasítás hatálya kiterjed a Pázmány Péter Katolikus Egyetem valamennyi hallgatójára, oktatójára, munkatársára, valamint minden más személyre, aki oktatási-számonkérési vagy egyéb eseménnyel összefüggésben az Egyetem területén tartózkodik.
(2) Az Egyetem hallgatók általi látogatása főszabályként továbbra is tilos, oktatási-számonkérési események (pl. vizsgák, szigorlatok, záróvizsgák) főszabályként a távolsági oktatás-számonkérés formájában tarthatók. A hallgatókra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell az Egyetem bármely képzésében részt vevő személyekre, illetve a hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező felvételi jelentkezőkre is.
(3) Amennyiben jelen utasítás a 2. pontban foglalt általános szabály alól kivételt enged, akkor a hallgatói személyes jelenléttel vagy egyébként több személy együttes jelenlétével zajló oktatási-számonkérési eseményeknél (a továbbiakban: személyes jelenléttel zajló oktatási-számonkérési esemény), valamint egyéb, több személy és legalább egy hallgató együttes jelenlétével zajló eseményeknél (pl. testületi döntéshozó ülése) az alábbi különleges védelmi szabályokat kell betartani:
a) az eseményen csak COVID-19 koronavírus tüneteit nem mutató, magát egészségesnek érző személy vehet részt – ez mindenkinek saját felelőssége;
b) a személyek között legalább 1,5 méteres védőtávolságot kell tartani és a személyes érintkezést kerülni kell;
c) a szájat és orrot eltakaró eszköz (pl. orvosi maszk, sál, kendő – a továbbiakban: maszk) viselése kötelező; a kesztyű viselése ajánlott (ezekről az érintett személy maga köteles gondoskodni); maszk nélküli személy jelenlétében oktatási-számonkérési vagy egyéb, több személy és legalább egy hallgató együttes jelenlétével zajló esemény nem kezdődhet meg, illetve nem folytatható;
d) az épület vagy terem bejáratánál jól látható helyen kézfertőtlenítőt kell kihelyezni;
e) az érintett előadó vagy tanterem természetes szellőzését, illetve mesterséges légcseréjét a személyes jelenléttel járó oktatási-számonkérési vagy egyéb esemény előtt, annak során és az után is biztosítani kell;
f) az ott lévő személyek által használt eszközöket, asztalokat, padokat, számítógépeket, stb. fertőtleníteni kell; más személy azokat csak a fertőtlenítés után használhatja.
(4) Amennyiben az országos tisztifőorvos által „Felsőoktatási intézményekben a vizsgáztatás oktatási intézményekben történő megrendezése, közegészségügyi-járványügyi feltételek" címen kiadott, s az emberi erőforrások minisztere által 2020. május 22-én jóváhagyott, a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján 2020. június 2-án közzétett eljárásrend a 3. a)-f) pontban meghatározottakhoz képest további vagy szigorúbb rendelkezéseket tartalmaz, vizsgáztatásnál e rendelkezéseket is be kell tartani.
(5) A személyes jelenléttel zajló oktatási-számonkérési esemény, valamint egyéb, több személy és legalább egy hallgató együttes jelenlétével zajló esemény megszervezésekor a személyesen jelenlévők várható létszámát előzetesen fel kell mérni és az esemény helyszínét ennek figyelembe vételével úgy kell kijelölni, hogy a 3. pont b), d), e) és f) pontjaiban foglalt, valamint vizsgáztatás esetén a 4. pontban hivatkozott eljárásrendben megállapított védelmi szabályok betartása biztosítható legyen. Ezért az illetékes kar dékánja, doktori cselekmény esetén az illetékes doktori iskola vezetője felelős.

II. Vizsgák, szigorlatok, labortevékenység, szakmai gyakorlat
(6) A vizsgák, szigorlatok főszabályként továbbra is hallgatói személyes jelenlét nélkül, a távolléti oktatás formájában történnek.
(7) Az Információs Technológiai és Bionikai Kar (a továbbiakban: ITK) 1083 Budapest, Práter u. 50/A. szám alatti épületében – a 2. és 6. pontban írt főszabálytól eltérően – vizsga és szigorlat, a dékán döntése alapján, személyes jelenléttel zajló oktatási-számonkérési eseményként is szervezhető, e célból hallgató az épületbe léphet. Ennek során – a 3. pont a)-f) alpontjaiban és a 4. pontban hivatkozott eljárásrendben megállapított védelmi szabályokon kívül – az alábbi szabályokat kell betartani:
a) a teljes épületben egyidejűleg legfeljebb 100 hallgató tartózkodhat; ezt a hallgatói létszámot a ki- és beléptetésnél ellenőrizni kell;
b) a 210 fő férőhelyes Simonyi-előadóban egyidejűleg legfeljebb 30 fő, a 120 fő férőhelyes Jedlik-előadóban egyidejűleg legfeljebb 18 fő, a 70 fő férőhelyes tantermekben egyidejűleg legfeljebb 10 fő, a 25-30 fő férőhelyes tantermekben, illetve számítógéptermekben egyidejűleg legfeljebb 5 fő, az 50 m2-t meghaladó alapterületű laboratóriumokban egyidejűleg legfeljebb 3 fő, az ennél kisebb, de legalább 20 m2 alapterületű laborhelyiségekben egyidejűleg legfeljebb 2 fő tartózkodhat;
c) a személyes jelenléttel zajló oktatási-számonkérési eseményen résztvevő hallgató az eseményt megelőzően legkorábban 10 perccel léphet az épületbe, s azt követően legkésőbb 10 percen belül köteles az épületet elhagyni.
A 7. pont a) és c) alpontjaiban foglaltak betartatásáért a dékán, a b) alpontban foglaltak betartatásáért a személyes jelenléttel zajló oktatási-számonkérési esemény szervezője, illetve a laborvezető felelős.
(8) Az ITK alap- és mesterképzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgatói a szakdolgozattal, diplomamunkával vagy doktori értekezéssel kapcsolatos kutatómunkájuk folytatása céljából a 7. pontban írt, illetve hivatkozott szabályok betartásával végezhetnek az épületben laboratóriumi munkát és folytathatnak konzultációt, e célból – témavezetőjük engedélyével – az épületbe beléphetnek. Az ITK hallgatói ugyanezen szabályok betartásával végezhetnek az épületben szakmai gyakorlatot.

III. Záróvizsgák
(9) Záróvizsgák főszabályként csak hallgatói személyes jelenlét nélkül, a távolsági oktatás formájában tarthatók, a 2020. április 27-én kiadott eljárásrend szerint („A záróvizsgák hallgatói személyes jelenlétet nem igénylő lebonyolításának eljárásrendje").
(10) A Hittudományi Kar (a továbbiakban: HTK) 1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. szám alatti épületében – a 2. és 9. pontban írt főszabálytól, valamint „A záróvizsgák személyes jelenlétet nem igénylő lebonyolításának eljárásrendjétől" eltérően – saját képzésein személyes jelenléttel zajló záróvizsgát is szervezhet a 3. és 5. pontban foglalt szabályok szerint, valamint a 4. pontban hivatkozott eljárásrend rendelkezéseinek értelemszerű betartása mellett. E célból záróvizsgázó hallgatók az épületbe beléphetnek.

IV. Doktori események
(11) Kutatóhelyi viták, doktori szigorlatok, doktori komplex vizsgák, doktori nyilvános védések, valamint doktori iskolai felvételi vizsgák (a továbbiakban együttesen: doktori események) megszervezhetők személyes jelenléttel zajló formában a 3. és 5. pontban meghatározott általános szabályok szerint, valamint a 4. pontban hivatkozott eljárásrend rendelkezéseinek értelemszerű betartásával. E célból a jelöltek a doktori esemény helyszínéül szolgáló épületbe beléphetnek.
A nagyobb szakmai nyilvánosságot vonzó kutatóhelyi viták és doktori nyilvános védések esetén kiemelt figyelmet kell fordítani az 5. pontban meghatározott szabályokra, s a tudományterület szerint illetékes szakmai közösség tagjai számára biztosítani kell az élő videókép és hang egyidejű átvitelével történő bekapcsolódás lehetőségét is. Ugyanezt a lehetőséget – ilyen irányú igényük esetén – a jelölt, a felkért bírálók, a bírálóbizottság, a szigorlati, illetve komplexvizsga-bizottság és a felvételivizsga-bizottság tagjai számára is biztosítani kell.

V. Habilitációs események
(12) Habilitációs eljárásban sem tudományos kollokvium, sem tantárgyi előadás nem szervezhető.
(13) A HTK-n a dékán döntése alapján – a 3. és 5. pontban foglalt szabályok szerint, valamint a 4. pontban hivatkozott eljárásrend rendelkezéseinek értelemszerű betartása mellett – habilitációs vizsga szervezhető a hittudományok képzési területén. E célból a jelölt a HTK épületébe beléphet.

VI. Külföldi hallgatók fogadása
(14) Nemzetközi mobilitási programban külföldről beutazó személy az Egyetemen jelenleg nem fogadható, az Egyetem területére nem léphet be.

VII. Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga
(15) Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga személyes jelenléttel zajló vizsgaként a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (a továbbiakban: BTK) épületeiben tartható, a 3. és 5. pontban foglalt szabályok szerint, valamint a 4. pontban hivatkozott eljárásrend rendelkezéseinek értelemszerű betartása mellett, továbbá az Oktatási Hivatal 2020. május 28-i hírleveléhez csatolt, „A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV) kapcsolatos feladatok" című tájékoztatóban megállapított különös védelmi szabályok érvényesítésével. E célból felvételizők a BTK kijelölt épületébe vagy épületeibe beléphetnek.

VIII. Sporttevékenység
(16) Az Egyetem területén sporttevékenység nem folytatható, sportrendezvény (pl. csapatmérkőzés, egyéni bajnokság) nem szervezhető, e célból sem hallgató, sem munkatárs, sem más személy az Egyetem területére nem léphet be. Az Egyetem hallgatói – ilyen minőségükben – 2020. augusztus 31-ig az Egyetem területén kívül sem vehetnek részt semmilyen versenysport jellegű bajnokságban.
Az Egyetem hallgatói számára ajánlott azonban a fentiek körén kívül eső rendszeres, egyéni, szabadtéri, a hallgató fizikai kondíciójához igazodó sporttevékenység, a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján 2020. május 19-én „Tájékoztatás a sportedzések során betartandó járványügyi megelőző szabályokról" címen közzétett előírások értelemszerű betartása mellett.

IX. Egyéb tevékenységek és események
(17) A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet hatálya alá tartozó képzéssel összefüggésben személyes jelenléttel zajló oktatási-számonkérési vagy egyéb események is megszervezhetők a BTK épületeiben, a 3. és 5. pontban meghatározott általános szabályok szerint, valamint – számonkérés esetén – a 4. pontban hivatkozott eljárásrend rendelkezéseinek értelemszerű betartásával. E célból a képzés résztvevői a BTK épületeibe beléphetnek.
(18) Diplomaátadó ünnepség az ITK végzett hallgatói számára személyes jelenléttel zajló eseményként is megszervezhető az ITK 1083 Budapest, Práter u. 50/A. szám alatti épületében, e célból a végzett hallgatók az épületbe beléphetnek. Az ünnepségen az Egyetem oktatói és munkatársai mellett csak a végzett hallgatók vehetnek részt személyesen, hozzátartozóik vagy más személy nem. Az ünnepség megszervezésekor és lebonyolításakor értelemszerűen alkalmazandók a 3. és 5. pontban meghatározott szabályok, azzal, hogy a szónok beszédje idején nem köteles maszkot viselni. Ugyanezen szabályok vonatkoznak a HTK doktori és habilitációs okleveleinek átadására, e célból az érintett doktorok és habilitáltak a HTK 1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. szám alatti épületébe beléphetnek.
(19) Az Egyetem döntéshozó testületeiben (pl. Kari Tanács, Egyetemi Tanács) tagsággal rendelkező hallgató az Egyetem területére és épületébe az adott testület személyes jelenléttel megtartott ülésén való részvétel céljából beléphet. Az ülés megszervezésekor és lebonyolításakor értelemszerűen alkalmazandók a 3. és 5. pontban meghatározott szabályok. A hallgatói önkormányzat választott tisztségviselője az önkormányzattal összefüggő hivatali kötelezettségének ellátása céljából az Egyetem terültére és épületébe beléphet, egyéni tevékenység esetén a 3. pont a)-e) pontjainak, csoportos tevékenység esetén a 3. és 5. pontban meghatározott szabályoknak értelemszerű betartása mellett.
(20) Az ITK Animátor Közösségének tagjai a 2020/2021-es tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatók fogadásával kapcsolatos előkészületek céljából az ITK 1083 Budapest, Práter u. 50/A. szám alatti épületébe beléphetnek. A tevékenység megszervezésekor és lebonyolításakor értelemszerűen alkalmazandók a 3. és 5. pontban meghatározott szabályok.
(21) Az Egyetemmel hallgatói jogviszonyán kívül eső szerződéses viszonyban álló hallgató e szerződésből fakadó kötelezettségének teljesítése céljából az Egyetem területére és épületeibe egyénileg beléphet, a 3. pont a)-e) pontjainak értelemszerű betartása mellett.

Dr. Kuminetz Géza
rektor

A 3/2020. módosított Rektori Utasítás innen letölthető.

x