Küldetésnyilatkozat

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara a Pázmány Péter bíboros, prímás esztergomi érsek által 1635-ben Nagyszombatban alapított Egyetem Hittudományi Karának jogutódja. Bölcsészettudomány Karát a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította az Apostoli Szentszék 1992. január 24-én kelt hozzájárulásával, mely az Egyetem egészét Katolikus Egyetemnek ismerte el. A Jog- és Államtudományi Kart a Magyar Katolikus Püspöki Kon­fe­ren­cia 503/1995. számú határozatával, az Információs Technológiai Kart az 1246/1998. számú határozatával alapította. Az Egyetemen belül a Hittudományi Kar és a Kánonjogi Posztgraduális Intézet egyházi fakultás jelleggel bír, és a „Sapientia Christiana" kezdetű apostoli rendelkezés és az egyházi fakultásokra vonatkozó többi egyházi jogszabályok keretei között működik. Az Egyetem Magyarországon államilag elismert egyházi egyetem, összhangban az 1032/1993. (V.6.) Kormányhatározattal, valamint a Felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 1. sz. mellékletével.

Az Egyetem a Katolikus Egyház és a Magyar Köztársaság jogrendjében jogi személyiséggel rendelkezik. A Katolikus Egyházban hivatalos egyházi jogi személynek (persona iuridica publica) minősül. Az Egyetem székhelye Budapesten található, itt működik a Rektori Hivatal, a Jog- és Államtudományi Kar, a Hittudományi Kar, valamint az Információs Technológiai Kar. Az Egyetem Bölcsészettudományi Kara Piliscsabán, Budapesten és Esztergomban oktat. Az Egyetem a jognak megfelelően karokat és önálló karközi szervezeti egységeket alapíthat és tevékenységet folytathat Magyarország más pontjain is.

Az Egyetem a katolikus egyetemekről szóló „Ex corde Ecclesiae" kezdetű apostoli rendelkezés szerint működik és tölti be egyházi küldetését. Emellett sajátos célkitűzései különösen a következők:

Az Egyetem tudományos közösség, mely szigorúan és kritikusan segíti elő az emberi méltóság és a kulturális örökség védelmét és fejlődését kutatással, oktatással és azokkal az egyéb tevékenységekkel, amelyeket a helyi nemzeti és nemzetközi közösségnek nyújt, különösen a hittudomány és az oktatott humán tudományok terén, de lehetőségeihez mérten a természettudományok területén is.

Az Egyetem törekszik

  • egyetemes, átfogó, elmélyülésre és szintézisre képes tudományos szemléletre,
  • az emberi személyiség, a keresztény és európai műveltségeszmény és a család tiszteletére,
  • az együttműködési készségre, mások értékeinek elismerésére,
  • a tudomány nyíltságára, nemzetköziségére, autonómiájára és az egyetemi szabadság biztosítására az egyén és a közösség jogai, az igazság és a közjó határai között,
  • az ország és a magyarság - Pázmány Péter akaratával megegyező - szellemi és etikai felemelkedésének szolgálatára,
  • a keresztény életszemlélet és a katolikus tanítás megismertetésére, az erre épített szellemiség szeretetére, átélésére és megvalósítására az egész egyetemi tevékenységben, különösen pedig a nevelésben.

 

Az Egyetem, mint katolikus egyetem rendelkezik az alábbi lényeges tulajdonságokkal:

  • katolikus eszmeiség, nemcsak az egyének, hanem az egyetemi közösség részéről is,
  • állandó reflexió az emberi tudás növekvő gazdagságára a katolikus hit fényében, ennek a tudásnak saját kutatásokkal való gyarapítása,
  • hűség az Egyház által közvetített keresztény üzenethez,
  • intézményes elkötelezettség Isten népének és az emberiség nagy családjának szolgálatára azon az úton, amely az életnek értelmet adó transzcendens cél felé vezet.


Vallási vagy szent tudományok oktatásában az Egyetem a Katolikus Egyház Tanítóhivatalának útmutatásait tartozik követni a keresztény örömhír teljességének megőrzése érdekében. A világi tudományok oktatását az Egyetem a katolikus hit fényében, azt tiszteletben tartva végzi. A tudományos és pedagógiai követelmények az Egyetem oktatásában nem maradhatnak el a többi magyarországi egyetemekétől. A világi tudományokat oktató Karoknak meg kell felelniük a megfelelő képesítés megszerzéséhez előírt állami követelményeknek is.

Az Egyetem az oktató munka korszerűszínvonalon tartása érdekében a képzési területeknek megfelelő tudományágakban rendszeres tudományos munkát végez, figyelemmel kíséri és közreadja a tudomány új eredményeit. Az Egyetem alapképzést, szakképzést, tudományos és doktori képzést folytat.

Az Egyetem oktató és tudományos munkájában együttműködik a külföldi katolikus egyetemekkel, szakmai tudományos szervezetekkel, továbbá más hazai és külföldi oktatási és tudományos intézményekkel. Fontos feladata a nemzetközi kapcsolatok ápolása és bővítése. Azokkal az intézményekkel, amelyekkel a kapcsolat tartósan és több területen alakul ki, az Egyetem az együttműködést szerződésben is rögzítheti. Az Egyetem fokozott figyelmet fordít a hazai felsőoktatási és tudományos intézményekkel kialakított kapcsolatokra, a tapasztalatok kölcsönös hasznosítására.

Az egyetemi feladatok megoldását a Katolikus Egyház jogszabályai szerint, a világi tudományokban való képzés tekintetében a magyar felsőoktatási rendszerhez igazodva, az Egyetem vezetői és vezető testületei - az őket a katolikus egyházi és a magyar állami jog szerint megillető hatáskörön belül - önállóan szervezik és irányítják. Az Egyetem központi szerveire az állami jogszabályok közül csakis azok alkalmazhatók, amelyek a nem állami, illetve az egyházi egyetemekre vonatkoznak.

Az Egyetem független minden párttól és politikai szervezettől. Ezért semmilyen szerve vagy szolgáltatása nem támogathat pártpolitikai jellegű megnyilvánulásokat. Területén ilyen jellegű rendezvények nem tarthatók.

 

 

 

 

 

 

x