Gazdasági Osztály

A Gazdasági Osztály feladatai:

I. Nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok

II. Pénzügyi, pénzellátási feladatok

III. Pályázatokkal kapcsolatos központi feldatok

IV. Kontrolling feladatok

I. Nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok:

 • A beszámoló jelentések alapjául szolgáló, a Számviteli Törvényben, valamint az egyházi jogi személyekre vonatkozó egyéb jogszabályokban elrendelt részletességű analitikus és főkönyvi nyilvántartások vezetése, főkönyvi könyvelés.
 • Általános forgalmi adó analitikus adatai alapján –a számviteli szintetikus nyilvántartásokkal való egyezőség biztosítása mellett –a bevallás elkészítése a törvényi előírásoknak megfelelően.
 • A gazdálkodás területét érintő jogszabályi változások, belső szabályzatok és az adatszolgáltatás változása miatt az ügyviteli rendszert érintő változások figyelemmel kísérése, érintettek tájékoztatása, oktatása.
 • Gazdasági események nyilvántartása, az ezek alapjául szolgáló bizonylati rendszer, valamint az ezzel kapcsolatos ügyvitel megtervezése, alkalmazása és ellenőrzése.
 • Az ügyviteli rendszerben történő adatrögzítés, adatfeldolgozások szabályszerűségének és naprakészségének biztosítása.
 • NEPTUN egységes tanulmányi rendszer pénzügyi moduljának az ügyviteli rendszerrel való kapcsolat biztosítása.
 • Bevételi és kiadási kötelezettségvállalások rögzítése.
 • Kapcsolattartás az irányító hatóságokkal.
 • A Számviteli politikában, valamint a Leltározási és selejtezési szabályzatban foglaltak szerint az eszközöknek és forrásoknak az éves beszámoló analitikus nyilvántartással történő alátámasztása.
 • Immateriális javak, tárgyi eszközök, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása, ügyviteli rendszerben történő rögzítése.
 • Értékcsökkenés elszámolása.
 • A Számviteli politikában, illetve a Leltározási és selejtezési szabályzatban foglaltak szerint az Immateriális javak és Tárgyi eszközök leltározása a tulajdon védelmében és az éves beszámoló alátámasztásaként.
 • A leltározások hatásának számviteli rendezése (leltári többlet, illetve hiány).
 • Gazdálkodási kérdésekben a szervezeti egységek munkájának segítése.

II. Pénzügyi, pénzellátási feladatok

 • Pénztárak működtetése, a biztonságos pénzkezelés és ellenőrzés feltételének megteremtése.
 • Pénzforgalom nyilvántartása, egyeztetése.
 • Házipénztár útján a készpénzfizetési kötelezettségek teljesítése, készpénz biztosítása.
 • Kapcsolattartás a bankokkal, külső szervekkel.
 • Közbeszerzéssel kapcsolatos pénzügyek intézése.
 • Hivatalos külföldi utazásokkal kapcsolatos pénzügyi teendők ellátása.
 • Bér- és Munkaügyi Osztály által készített számfejtések, valamint a hallgatók pénzbeli juttatásának giro rendszeren keresztül történő átutalása.
 • Kimenő számlák elkészítése, tartozások nyomon követése, kintlévőségek behajtása.
 • Bejövő számlák utalványozása, rögzítése a rendszerben, pénzügyi teljesítése.

III. Pályázatokkal kapcsolatos központi feldatok

 • A Karokon jelentkező pályázati igények időbentörténő regisztrálása.
 • A pályázatok benyújtásához szükséges dokumentumok időben történő regisztrálása, ezen igények folyamatos jelzése a Gazdasági Főigazgatónak.
 • Az elkészült pályázatok aláírásra történő előkészítése.
 • A benyújtott pályázatok nyilvántartása, az elnyert pályázatok támogatási szerződéseinek aláírásra történő előkészítése.
 • Az elnyert pályázatok megvalósítása során az adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségek nyilvántartása, időben történő teljesítése.
 • Az elnyert pályázatok megvalósítása sorána pályázati forrás felhasználásának dokumentálása, amelyről folyamatosan tájékoztatja a Gazdasági Főigazgatót, akitől ilyen adatokról információt kérni is jogosult.
 • A pályázati beszámolók időben történő benyújtása.

IV. Kontrolling feladatok

 • Az eredeti és módosított költségvetési előirányzat nyilvántartása, a felhasználás, teljesítés figyelemmel kísérése, elemzése. A szükséges intézkedések, előirányzat módosítás kezdeményezése.
 • Az éves költségvetésben tervezett létszámok és személyi juttatások terhére foglalkoztatottak létszámának –kari, szervezeti egységenkénti részletezésben –figyelemmel kísérése, évközi módosításokkal történő korrigálása.
 • A szervezeti egységek által felosztott keretek riportálása, felhasználások figyelemmel kísérése, a keretmódosítások, keretátadások végrehajtása, az engedélyezett keretekkel történő elszámolás nyomon követése.
 • Saját források, térítéses képzések költségterveinek ellenőrzése a szabályzatok figyelembevételével, javaslattétel a keretek szükség szerinti módosítására, a keretfelhasználások ellenőrzése.
 • Zárszámadás mérleg-és eredménykimutatás részének előkészítésében való részvétel.
 • Éves költségvetés elkészítése, a folyamatok koordinálása, egyeztetés, részvétel az érintett szakterületi egységekkel.
 • Időszaki és éves számszaki beszámolók készítése.
 • Időszaki és éves szöveges beszámolók összeállítása.
 • Elemzések, prognózis készítése a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság részére.
 • Riportrendszer folyamatos felülvizsgálata, egyeztetések lefolytatása, tartalmi elemek definiálása, a rendszer működtetése.
 • Vezetői információk biztosítása, havi, negyedéves, féléves, éves jelentések készítése.
 • Egyetemi szintű kockázatkezelés, és ezzel kapcsolatos feladatok, intézkedésekre javaslattétel.
 • Kiadási és bevételi előirányzatok megtervezése.
 • Az Egyetemi Tanács által a költségvetésben a szervezeti egységek számára jóváhagyott keretekről a keret-kiértesítések elkészítése, rögzítése.
 • Adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.
 • Kapcsolattartás a szervezeti egység vezetőkkel, illetve külső szervezetekkel.

 

 

Frissítve: 2020. 06. 15.

 

x