Szakmai gyakorlat mobilitás

 

 

 

 

Erasmus+ KA103 szakmai gyakorlat 2021/2022


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2021/2022-es tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt.

I. Általános tudnivalók

 • A program célja, hogy a hallgatók egy másik európai országban található szervezetnél eltöltött időszak alatt szerzett munka- illetve nyelvi tapasztalataik segítségével könnyebben elhelyezkedhessenek a munkaerőpiacon, valamint kulturális tapasztalatokkal gazdagodjanak.
 • Az Erasmus+ KA103 program kiegészítő támogatást nyújt a külföldi gyakorlathoz, amely azonban nem fedezi a hallgató összes költségét. Az ösztöndíj mértékét a Nemzeti Iroda rátarendszerben határozta meg az alábbi módon:

1 Nyertes hallgatók részére külön pályázat lesz a későbbiekben.

 • Ezen felül azoknak a nyertes hallgatóknak, akik speciális étkezési igényűek és/vagy fogyatékkal élők, lehetőségük van többlettámogatásra pályázni kiadásaik fedezésére (ld. rendkívüli támogatás) az intézményen keresztül a Nemzeti Irodához, amely összegről tételesen, a tényleges költségek alapján kell elszámolniuk. *
 • A nyertes hallgató a külföldön töltött időszak folyamán is jogosult tanulmányi és/vagy szociális ösztöndíjra.
 • A szakmai gyakorlat pályázható hossza minimum 2, maximum 4 hónap lehet és 2021. június 1. és 2022. július 31. között kell megvalósulnia.
 • A szakmai gyakorlat helye lehet vállalkozás, képző intézmény, kutatóközpont és egyéb szervezet. A következő típusú szervezetek nem lehetnek fogadó szervezetek:
  • Európai Uniós intézmények
  • EU-s programokkal foglalkozó szervezetek
 • A fogadóintézményt a hallgatónak saját magának kell megkeresnie önállóanvagy a hallgató témavezetője segítségével. Amennyiben a hallgató saját maga talál fogadóintézményt, a pályázat beadása előtt ezt feltétlenül egyeztetnie kell a témavezetőjével is. További segítség a következő linkeken:
 • A nyertes hallgatók nyelvi kompetenciája felmérésre kerül az Európai Bizottság által előírt módon (on-line felmérés a kiválasztás után).

* A kiegészítő támogatást a Nemzeti Iroda azon résztvevőknek biztosítja, akiknek fizikális-, mentális- vagy egészségi helyzetük miatt a mobilitási tevékenységben való részvétele nem lenne lehetséges a kiegészítő támogatás nélkül.

II. A pályázók köre

 • A PPKE beiratkozott és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói.
 • Frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben. Ez esetben a pályázás és a hallgatók kiválasztása még az aktív hallgatói jogviszony idején, a végzés évében kell, hogy megtörténjen, illetve a mobilitást az oklevél megszerzésétől számított egy éven belül kell teljesíteni, az aktuális projekt megvalósításának záródátumát is figyelembe véve.
 • Alapképzésben és osztatlan képzésben a pályázat idején legalább két lezárt félévvel rendelkezők (első évfolyamosok is pályázhatnak, de csak akkor utazhatnak, ha abszolválják a második félévet is). Mesterszakon és PhD képzésben a beiratkozás félévében már lehet pályázni.
 • A fogadóintézmény által meghatározott nyelven legalább középfokú nyelvtudással rendelkezők.
 • Az Erasmus+ programban részt vevő ország állampolgára vagy Magyarországon érvényes letelepedési/tartózkodási engedéllyel rendelkező személy. FIGYELEM! A pályázó nem utazhat saját állampolgárságával megegyező vagy állandó lakhelye szerinti országba.
 • Jelentkezhetnek azok is, akik korábban már részesültek Erasmus tanulmányi vagy szakmai gyakorlati ösztöndíjban, de prioritást élveznek azok, akik még nem vettek részt Erasmus mobilitási programban.
 • FIGYELEM! A kétféle mobilitási típus együttes időtartama tanulmányi szintenként nem haladhatja meg a 12 hónapot, osztatlan képzés esetén a 24 hónapot. A frissen végzett hallgatók szakmai gyakorlata is beleszámít az egy képzési ciklus maximális hónap összesített mobilitási időtartamába.

III. A pályázati anyag részei

A teljes pályázat online, a Mobility Online felületén zajlik, melyhez az alábbi dokumentumok feltöltése kötelező:

 • a fogadó cég/intézmény által megküldött fogadólevél, mely minimálisan tartalmazza az alábbi adatokat:
  • tervezett szakmai tevékenység leírása
  • tervezett időtartam
  • fogadó cég/intézmény adatai
  • supervisor neve/beosztása
 • egy-egy gépelt oldal terjedelmű motivációs levél magyar/angol nyelven, amely tartalmazza a külföldi út tervezett szakmai programját. Kérjük, hogy a motivációs levél mindenképpen térjen ki az alábbi pontokra:
  • Mi a program szakmai jelentősége a pályázó számára?
  • Miért érdemes a választott országban és intézményben teljesíteni az adott szakmai programot?
  • Milyen szakmai és karrierbeli következményekkel és hatásokkal jár a pályázó számára a program teljesítése?
 • kreditigazolás a legutolsó lezárt két félévről (képzési szinttől függetlenül) - letölthető a Neptunból a Tanulmányok - Leckekönyv útvonalon, a megfelelő félév kiválasztását követően a "Teljesítési lap nyomtatása" gombra kattintva. Ezt a pdf dokumentumot kell a Mobility Online felületre feltölteni.
 • szakmai önéletrajz magyar vagy angol nyelven
 • igazolványkép
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata (vagy nyelvvizsgával egyenértékű dokumentum)
 • nem magyar állampolgárságú pályázó esetében tartózkodási engedély másolata
 • egyéb csatolható dokumentumok:
  • igazolás egyéb szakmai tevékenységekről
  • évhalasztók esetén az erről szóló dékáni engedély

IV. Az értékelés szempontjai

Célunk, hogy külföldi szakmai gyakorlati lehetőséggel azokat a hallgatókat támogassuk, akik a mobilitási időszak alatt szerzett tapasztalatokat a legjobban fel tudják használni az itthoni munkaerőpiacon való elhelyezkedésük során. A pályázatok bírálata a Nemzeti Iroda irányelvei alapján történik.

 • Az elbíráláskor az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:
  • tanulmányi eredmény,
  • nyelvismeret,
  • motivációs levél,
  • tudományos és szakmai tevékenység,
  • mentori munka
 • Csak a hiánytalanul, időben feltöltött, formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot bíráljuk el!
 • A hallgató tanulmányi programjához nem illeszkedő tevékenység nem támogatható.
 • A nyertesek névsorát az illetékes kari Bizottság határozza meg a rendelkezésre álló helyek figyelembe vételével. A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
 • A bírálati folyamat tervezett lezárása a pályázatok benyújtásának határidejétől számított két héten belül, a pályázatok eredményéről elektronikus úton küldött tájékoztatás a bírálatot követő két héten belül történik.
 • A hamis adatokat és nyilatkozatokat benyújtó jelentkezők pályázata érvénytelennek minősül.

V. Megjegyzések

 • A 2021/2022-es tanév őszi és tavaszi félévére IS a jelen pályázat keretében kell pályázni!
 • Szakmai gyakorlatot aktív és passzív jogviszonyban is igénybe lehet venni.
 • Ha az ösztöndíjat elnyert hallgató nem teljesíti az ösztöndíj feltételeit, akkor a támogatás egy részét vagy a teljes összegét vissza kell fizetnie!
 • A kiutazás feltétele, hogy az ösztöndíjat elnyert hallgató az ösztöndíjszerződés megkötésének időpontjáig a szakmai gyakorlat teljes időtartamára érvényes felelősség- és balesetbiztosítást köt.

VI. Pályázat benyújtása

 • Jelentkezési határidő: a szabad helyek feltöltéséig folyamatos, de legkésőbb 2022. március 31-ig lehetséges.
 • További információ az illetékes kari Erasmus koordinátortól kérhető.

Sikeres pályázást kívánunk!

 

x