Tanulmányi mobilitás

 

 

 

 

Erasmus+ KA103 tanulmányi mobilitás 2021/2022


PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pótpályázatot hirdet hallgatói részére a 2021/2022-es tanév tavaszi félévére.


I. Általános tudnivalók

 • A program keretében a hallgatóknak féléváthallgatásra nyílik lehetőségük azon külföldi intézményekben, amelyekkel az intézmény előzetesen kétoldalú megállapodást kötött.
 • Az Erasmus+ KA103-as program kiegészítő támogatást nyújt a külföldi tanulmányokhoz, amely azonban nem fedezi a hallgató összes költségét. Az ösztöndíj mértékét a Nemzeti Iroda rátarendszerben határozta meg az alábbi módon:

 

 • Ezen felül azoknak a nyertes hallgatóknak, akik speciális étkezési igényűek és/vagy fogyatékkal élők, lehetőségük van többlettámogatásra pályázniuk kiadásaik fedezésére az intézményen keresztül a Nemzeti Irodához, amely összegről tételesen, a tényleges költségek alapján kell elszámolniuk. Pályázati határidő: 2021. október 8.
 • A nyertes hallgató a külföldön töltött időszak folyamán is jogosult tanulmányi és/vagy szociális ösztöndíjra.
 • A tanulmányi mobilitásnak 2022. január 1. és 2022. augusztus 31. között kell megvalósulnia, hossza minimum 3 hónap (vagy egy trimeszter), maximum 6 hónap lehet.
 • A meghirdetett hallgatói ösztöndíjas helyek listáját a Megpályázható helyek c. dokumentumban találják (elérhető a kari honlapon).
 • A nyertes hallgatók nyelvi kompetenciája felmérésre kerül az Európai Bizottság által előírt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, mely a mobilitás megkezdésének feltétele).

 

II. Kik pályázhatnak?

 • A pályázat idején legalább két lezárt felsőoktatási félévvel rendelkező hallgatók;
 • A pályázat és mobilitás megvalósulásának félévében is aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a PPKE-n;
 • A külföldi tanulmányok folytatásához szükséges, legalább B2-es komplex nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű dokumentummal rendelkeznek a képzés nyelvén;
 • Erasmus+ programban részt vevő ország állampolgára vagy Magyarországon érvényes letelepedési/tartózkodási engedéllyel rendelkező személy. FIGYELEM! A pályázó nem utazhat saját állampolgárságával megegyező vagy állandó lakhelye szerinti országba;
 • Jelentkezhet az is, aki korábban már részesült Erasmus tanulmányi vagy szakmai gyakorlati ösztöndíjban, de prioritást élveznek azok, akik még nem vettek részt Erasmus mobilitási programban. FIGYELEM! A kétféle mobilitási típus együttes időtartama tanulmányi szintenként (BA, MA, PhD) nem haladhatja meg a 12 hónapot, osztatlan képzés esetén a 24 hónapot.

 

III. A pályázati anyag részei

A teljes pályázat online, a Mobility Online felületén zajlik, melyhez az alábbi dokumentumok feltöltése kötelező:

 • egy-egy gépelt oldal terjedelmű, magyar nyelvű és a képzés nyelve szerinti idegen nyelvű motivációs levél, amely tartalmazza a külföldi út tervezett szakmai programját.

Kérjük, a motivációs levélben mindenképpen térjen ki az alábbi pontokra:

  • Mi a program szakmai jelentősége a pályázó számára?
  • Miért érdemes a választott országban és intézményben teljesíteni az adott tanulmányi programot, illetve az a program a hazai megfelelőjéhez képest milyen előnyökkel jár?
  • Milyen szakmai és karrierbeli következményekkel és hatásokkal jár a pályázó számára a program teljesítése?
 • kreditigazolás a legutolsó lezárt két félévről (képzési szinttől függetlenül) - letölthető a Neptunból a Tanulmányok - Leckekönyv útvonalon, a megfelelő félév kiválasztását követően a "Teljesítési lap nyomtatása" gombra kattintva. Ezt a pdf dokumentumot kell a Mobility Online felületre feltölteni.
 • szakmai önéletrajz magyar vagy angol nyelven
 • igazolványkép
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata (vagy nyelvvizsgával egyenértékű dokumentum)
 • nem magyar állampolgárságú pályázó esetében: érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély/regisztrációs igazolás vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolata
 • egyéb dokumentumok:
  • igazolás egyéb szakmai tevékenységekről
  • évhalasztók esetén az erről szóló dékáni engedély

IV. Az értékelés

Célunk, hogy külföldi tanulmányútra jó képességű és rátermett hallgatók utazhassanak.
A pályázatok bírálata a Nemzeti Iroda irányelvei alapján történik. Az elbíráláskor az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

  • tanulmányi eredmény,
  • nyelvismeret
  • motivációs levél,
  • tudományos és szakmai tevékenység,
  • releváns szakmai gyakorlat (ha van),
  • mentori munka.
 • A bírálati folyamat tervezett lezárása a pályázatok benyújtásának határidejétől számított két héten belül, a pályázatok eredményéről elektronikus úton küldött tájékoztatás a bírálatot követő két héten belül történik. Az ösztöndíjakról az illetékes kari Bizottság dönt.
 • Csak a hiánytalanul, időben feltöltött, formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot bíráljuk el!
 • A hamis adatokat és nyilatkozatokat benyújtó jelentkezők pályázata érvénytelennek minősül.

 

V. Megjegyzések

 • FONTOS: Az online pályázati űrlapon két fogadóegyetemet kell megjelölni!
 • A képzési programokról, kurzuslehetőségekről a megpályázni kívánt egyetem honlapján tudnak tájékozódni.
 • Az ösztöndíjat elnyert hallgató a már folyó képzésében az ösztöndíj végéig az abszolutóriumot nem kérheti ki.
 • Ha az ösztöndíjat elnyert hallgató nem teljesíti az ösztöndíj feltételeit, akkor a támogatás egy részét vagy a teljes összegét vissza kell fizetnie!

 

VI. Pályázat benyújtása

 • A pályázat feltöltésének határideje: karonként eltérő.
 • További információ az illetékes kari koordinátortól kérhető.

Sikeres pályázást kívánunk!

 

x