Új Nemzeti Kiválóság Program 2021/2022.

Tisztelt Ösztöndíjasok!

Köszönjük az ösztöndíjszerződések benyújtását, melyek felterjesztésre kerültek az egyetemi vezetés aláírására, a hiánypótlással érintett, valamint a postán még be nem érkezett szerződések beérkezésük szerint, a következő körben kerülnek aláírásra.

A rektori aláírást követően az Önöket illető példányokat postai úton juttatjuk el Önökhöz.

Engedjék meg, hogy felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a kutatások megvalósításához lehívható dologi keret terhére a költségvetésükben betervezett tételekről mielőbb egyeztetni szükséges a kari ÚNKP ügyintézőkkel az egyetemi beszerzési folyamatok indítása érdekében.

Továbbá, a 2021/2022. évi konzultációs lapok sablonját az alábbi linkről tölthetik le:

ÚNKP 2021/2022. évi Konultációs lap

Üdvözlettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem


2021. 10.01.

 

Tisztelt Pályázók!

Köszönjük a jogviszony igazolások megküldését.

A mai nappal kiküldésre kerültek az ösztöndíjszerződés sablonok és a tájékoztató a szerződéskötéssel kapcsolatos teendőkkel.

Kérjük, hogy aki még a költségvetést nem küldte meg elektronikusan (aláírt példány pdf-ben) a kari ügyintézőnek, valamint a központi ÚNKP ügyfélszolgálatra egyaránt, az legyen szíves mielőbb pótolni!

Továbbá értesítjük a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar ösztöndíjasait, hogy 2021.10.01-től a kari ÚNKP ügyintézői feladatokat Halas Anita pályázati referens látja el az alábbi elérhetőségekkel:

Halas Anita
pályázati referens

halas.anita@btk.ppke.hu

PPKE BTK Gazdasági Igazgatóság

Pályázati Csoport

 

Gratulálunk pályázatuk sikeréhez!

Üdvözlettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem


 

2021.09.13.

Fontosabb, soron következő mérföldkövek, határidők a pályázati felhívásban közölt ütemterv alapján:

 • A fogadó intézmény és az ösztöndíjas közötti Ösztöndíjszerződés megkötéséről szóló intézményi értesítés, valamint a szerződés-tervezet megküldése az Ösztöndíjas részére: 2021.10.01.
 • Ösztöndíjszerződések aláírása az ösztöndíjasok által*: 2021.10.11. (várhatóan a kiküldött sablont az Ösztöndíjas által kitöltve, 3 eredeti példányban aláírva személyesen benyújtás útján a központi ÚNKP Ügyfélszolgálaton: 1085 Budapest, Horánszky u. 20. II.em. 207. szoba )
 • Ösztöndíjszerződések megkötése: 2021.10.18. (az Ösztöndíjasok által a központi ÚNKP Ügyfélszolgálaton leadott dokumentációt az ÚNKP koordinátor terjeszti fel a fogadó felsőoktatási intézmény aláírására, a mindkét fél által aláírt szerződéscsomagból egy eredeti példányt az ösztöndíjas számára a pályázatban megadott címre postai úton megküld)
 • Az első félévi öt havi (szeptember – január) ösztöndíjak utalása az ösztöndíjasok részére, (doktorvárományosok és posztdoktorok esetében 6 havi) legkésőbb 2021.12.31-ig.

*Az ösztöndíj szerződés és mellékletei (kutatási terv, adatkezelési nyilatkozat, költségterv) 3-3 eredeti példányban képezik a teljes szerződéscsomagot.

A 2021/2022. évi ösztöndíjszerződés tervezetét a Kezelő szerv általi megküldését követően (ld. fent) tudjuk az ösztöndíjasok felé továbbítani kitöltésre és aláírásra.

Amennyiben a pályázat keretében a Kutatási terv a Témavezető által is aláírt formában került benyújtásra, és annak további eredeti példányban történő aláíratása a szerződéskötési határidőig nem megoldható a járványügyi korlátozásokból kifolyólag, akkor a Kutatási terv egy eredeti és két másolati példányban elfogadható a kétoldalú aláírásra tekintettel.

Az alábbi linken közvetítjük az ösztöndíjasok dologi keretének felhasználásával kapcsolatos intézményi tájékoztatót és költségvetés sablont, mely alapján az ösztöndíjszerződés 3. sz. mellékletét képező ösztöndíjas költségterv a Témavezetővel történt egyeztetés alapján (ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-4-II típusú projektek esetében a Témavezető nem releváns) összeállítandó!

Költségterv_5_hónapos_ÚNKP-21-1 és ÚNKP-21-2

Költségterv_10_hónapos_ÚNKP-21-1 és ÚNKP-21-2

Költségterv_12_hónapos_ÚNKP-21-3

Költségterv_12_hónapos_ÚNKP-21-4-I

Költségterv_12_hónapos_ÚNKP-21-4-II és ÚNKP-21-5

Költségterv_10_hónapos_ÚNKP-21-6

 

Tájékoztató az ösztöndíjas kutatásához kapcsolódó elszámolható dologi költségekről

 

Az ösztöndíjas dologi keret a teljes időszakra elnyert ösztöndíj támogatás 20%-a.

Az aláírt költségtervek szkennelt változatát (pdf formátumban) legyenek szívesek a kari ÚNKP ügyintézőknek, valamint a PPKE ÚNKP Központi Ügyfélszolgálatáraaz unkp@ppke.hu címre is legkésőbb 2021.09.30-ig megküldeni.

Kérjük, hogy a költségek tervezésekor - főleg a tervezett tanulmányutak, konferencia látogatások esetén - legyenek tekintettel a járványügyi korlátozásokból adódó sajátosságokra, rendkívüli intézményi eljárásrendekre. Továbbá, az egyetemi rendszeren keresztül indított igényeket úgy kell tervezni, hogy azok még az ösztöndíjas időszakon belül pénzügyileg is teljesíthetők legyenek, illetve a számláknak minden esetben az Egyetem nevére kell szólniuk!

 

Üdvözlettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Tel: +36-70-529-8665

unkp@ppke.hu

 


 

Tájékoztatás a 2021/2022. évi ÚNKP pályázati eredményekről

2021.08.24.

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében benyújtott pályázati anyagok bírálata megtörtént, a minisztériumi döntés is megérkezett, ezért az ösztöndíjban részesülő pályázatok listáját az alábbi linkeken keresztül tesszük közzé.

ÚNKP-21-1 nyertesek listája

ÚNKP-21-2 nyertesek listája

ÚNKP-21-3-I nyertesek listája

ÚNKP-21-3-II nyertesek listája

ÚNKP-21-4-I nyertesek listája

ÚNKP-21-4-II nyertesek listája

ÚNKP-21-5 nyertesek listája

ÚNKP-21-6 nyertesek listája

Az ösztöndíj igénybevételének feltétele, hogy a nyertes pályázók az ösztöndíjas jogviszony feltételeit (aktív hallgatói/doktori hallgatói jogviszony, valamint az oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszony/oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan legkésőbb 2021. szeptember 21. napjáig, a 2021/2022. tanév második félévére vonatkozóan legkésőbb 2022. február 18. napjáig igazolják.

A jogviszony igazolások benyújtásának módja:
A Tanulmányi Osztály, illetve az ÚNKP-21-4 és ÚNKP-21-5 pályázatok esetében a Bér- és Munkaügyi Osztály által kiállított, aláírt hivatalos igazolás szkennelt változata pdf. formátumban az unkp@ppke.hu címre megküldve.

Az elsőéves alapképzésben valamint az elsőéves osztatlan mesterképzésben részt vevő nyertes pályázóknak a témavezető szakmai támogatásával kitöltött és a témavezető által is aláírt kutatási terveiket szintén a fent megjelölt határdátumokig van lehetőségük benyújtani a fogadó felsőoktatási intézmény részére – amennyiben erről a pályázat benyújtásakor nem intézkedtek.

A felhívás 13.3. pontja alapján lehetőség van a az ösztöndíj összegén felül, a támogatott kutatás megvalósításával összefüggő dologi kiadások fedezésére is támogatást igénybe venni, ennek pontos összegéről az ösztöndíjas költségvetés sablon („Költségterv az ÚNKP kutatás megvalósításával kapcsolatos dologi kiadásokhoz”) kiküldésével egyidejűleg kapnak tájékoztatást, illetve a rendelkezésre álló keret lehetséges felhasználásnak módjáról („Tájékoztató az ösztöndíjas kutatásához kapcsolódó elszámolható költségekről”).

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Pályázati Kiírás értelmében az ösztöndíjas elveszíti az ösztöndíjra való jogosultságát, ha az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt nem felel meg a Pályázati Kiírásban foglalt feltételeknek. Eztért kérjük a fentiekben megjelölt határidők pontos betartását!

Sikeres megvalósítást kívánunk!

Üdvözlettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Tel: +36-70-529-8665

unkp@ppke.hu

 


Fontosabb, soron következő mérföldkövek, határidők a pályázati felhívásban közölt ütemterv alapján:

 • A Támogatói döntés ITM általi meghozatala: 2021.08.12.
 • A fogadó felsőoktatási intézmény kiértesítése az ÚNKP támogatási javaslat alapján meghozott Támogatói döntésről (ÚNKP döntési lista): 2021.08.19.
 • A pályázók kiértesítése a pályázatuk eredményéről*: 2021.08.25.
 • Hallgatói beiratkozások, oktatói, kutatói jogviszony létesítésének, valamint az arról szóló jogviszony igazolások leadásának határideje a fogadó felsőoktatási intézmény részére**: 2021.09.21.
 • A fogadó intézmény és az ösztöndíjas közötti Ösztöndíjszerződés megkötéséről szóló intézményi értesítés, valamint a szerződés-tervezet megküldése az Ösztöndíjas részére: 2021.10.01.
 • Ösztöndíjszerződések aláírása az ösztöndíjasok által: 2021.10.11.
 • Ösztöndíjszerződések megkötése: 2021.10.18.
 • Az első félévi öt havi (szeptember – január) ösztöndíjak utalása az ösztöndíjasok részére, (doktorvárományosok és posztdoktorok esetében 6 havi) legkésőbb 2021.12.31-ig.

*az ösztöndíjas jogviszony a nyertes pályázó oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszony/egyéb jogviszony (a továbbiakban: oktatói, kutatói jogviszony) létrejöttével válik jogerőssé;

**Az ösztöndíjas jogviszonyt 2021. szeptember 20. után létesítők esetén a hallgatói (alap-, mester /osztatlan/ képzés esetén a keresztfélévesek), oktatói, kutatói jogviszony igazolás hiányában az ösztöndíj elfogadásáról szóló nyilatkozat legkésőbbi leadási határideje a fogadó felsőoktatási intézmény részére szintén 2021.09.21.

 


 

Tájékoztatás a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kart érintő személyi változásról

Tisztelt Ösztöndíjas!

Mihályi Laura pályázati referens asszony távozásával Székely Ágnes pályázati referens asszony látja el a továbbiakban az ÚNKP ügyintézői feladatokat a PPKE BTK-n.
Székely Ágnes
pályázati referens
PPKE BTK Gazdasági Igazgatóság
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. I. em. 101-es szoba
Telefon: +36(70)511-8894
szekely.agnes@btk.ppke.hu

Üdvözlettel

ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 


 

2021.05.28.

Pályázatok formai ellenőrzése

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a benyújtott pályázatok formai ellenőrzése folyamatban van, legkésőbb 2021.05.31-ig minden pályázónak megküldjük a visszajelzést.

Kérjük szíves türlemüket!

Üdvözlettel,

PPKE ÚNKP Ügyfélszolgálat

1085 Budapest, Horánszky u. 20. II. em.

+36-70-529-8665


 

2021.05.18.

Aláírt szándéknyilatkozatok elektronikus megküldése

 

Tisztelt Pályázók!

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által befogadott ÚNKP kutatások kapcsán az aláírt szándéknyilatkozatokat a mai napon továbbítjuk Önöknek a FOI nyilatkozaton megadott e-mailcímekre.

 

Pályázatukhoz sok sikert kívánunk!

 

Üdvözlettel,

PPKE ÚNKP Ügyfélszolgálat

1085 Budapest, Horánszky u. 20. II. em.

+36-70-529-8665

 

 

 

 

 

 

 


 

 

2021.04.20.

Tisztelt Pályázók!

Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program 2021/2022.évi kiírásai, melyek az http://www.unkp.gov.hu/palyazatok oldalon megtekinthetők/letölthetők.

Ösztöndíj Működési Szabályzat (ÖMSZ)

A korábbi intézményi tájékoztatás kiegészítéseként az alábbiakban közvetítjük kategóriánként a pályázatok benyújtásával kapcsolatos egyetemi eljárásrendeket, sablonokat.

 

2021-as eljárásrend a szándéknyilatkozatokhoz ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2 és ÚNKP-21-4-II pályázati kategóriákhoz

Ellenőrző_lista_ÚNKP-21-1

Ellenőrző_lista_ÚNKP-21-2

Ellenőrző_lista_ÚNKP-21-4

2021-as eljárásrend a szándéknyilatkozatokhoz ÚNKP-21-3 és ÚNKP-21-4-I pályázati kategóriákhoz

Ellenőrző_lista_ÚNKP-21-3

Ellenőrző_lista_ÚNKP-21-4

2021-as eljárásrend a szándéknyilatkozatokhoz ÚNKP-21-5 pályázati kategóriához

Ellenőrző_lista_ÚNKP-21-5

2021-as eljárásrend a szándéknyilatkozatokhoz ÚNKP-21-6 pályázati kategóriához

Ellenőrző_lista_ÚNKP-21-6

 

Sikeres pályázást kívánunk!
Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 


 

Tisztelt Látogató!

Üdvözöljük a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Új Nemzeti Kiválóság Program intézményi aloldalán.

Amennyiben pályázóként érdeklődik, kérjük tekintse át a 2021/2022. évre vonatkozó alábbi tájékoztatónkat.

Tájékoztató a 2021/2022. évi Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíj lehetőségről

PPKE pályázati sablonok:

1. számú melléklet: Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata
2. számú melléklet: Témavezetői nyilatkozat
3/a számú melléklet: Intézetvezetői nyilatkozat
3/b számú melléklet: Doktori Iskola vezetőjének nyilatkozata

3/c számú melléklet: Intézetvezetői nyilatkozat kutatási program befogadásáról (ÚNKP-21-6 kategória esetében)

 

A 2021/2022-es pályázati felhívásokat a kiíró a http://www.unkp.gov.hu/ oldalon teszi közzé várhatóan 2021.04.19-én.

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

x