Elnök: Dr. Halász Zsolt
Titkár: Pocsai Marianna

Bizottsági ülések időpontjai

 

Dátum: 2024. június 27. (csütörtök) 13 óra
Napirendje: rendkívüli szociális ösztöndíjak elbírálása

Dátum: 2024. április 9. (kedd) 9 óra
Napirendje: rendkívüli szociális ösztöndíjak elbírálása

Dátum: 2024. március 5. (kedd) 9 óra
Napirendje: rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjak elbírálása

Dátum: 2024. február. 14. (szerda) 13.30 óra
Napirendje: rendkívüli szociális ösztöndíjakról döntés

                    részletfizetési és fizetési halasztási kérelmek elbírálása

Dátum: 2023. november. 9. (csütörtök) 12 óra
Napirendje: rendkívüli szociális ösztöndíjakról döntés

Dátum: 2023. október 4. (szerda) 11 óra
Napirendje: rendkívüli szociális ösztöndíjakról döntés, rendszeres szociális ösztöndíjakról döntés

Dátum: 2023. június 16. (péntek) 9.00 óra
Napirendje: rendkívüli szociális ösztöndíjakról döntés

Dátum: 2023. május 5. (péntek) 9.30 óra
Napirendje: rendkívüli szociális ösztöndíjakról döntés

Dátum: 2023. április 14. (péntek) 9 óra
Napirendje: rendkívüli szociális ösztöndíjakról döntés

Dátum: 2023. március 7. (kedd) 9 óra
Napirendje: szociális támogatási kérvények sávozása, valamint döntés rendkívüli szociális ösztöndíjakról

Dátum: 2023. február 15. (szerda) 10 óra
Napirendje: döntés részletfizetési, fizetési haladék iránti kérdésekről

Dátum: 2023. január 5. (csütörtök) 9 óra
Napirendje: ösztöndíjakról való döntés

Dátum: 2022. december 2. (péntek) 10 óra
Napirendje: ösztöndíjakról való döntés

Dátum: 2022. november 11. (péntek) 9 óra
Napirendje: ösztöndíjakról való döntés

Dátum: 2022. október 4. (kedd) 9 óra
Napirendje: döntés rendszeres szociális ösztöndíjakról

Dátum: 2022. szeptember 7. (szerda) 15 óra
Napirendje: döntés részletfizetési kérdésekről

Dátum: 2022. június 28. (kedd) 15 óra
Napirendje: ösztöndíjakról való döntés

Dátum: 2022. június 3. (péntek) 11 óra
Napirendje: ösztöndíjakról való döntés

Dátum: 2022. április 29. (péntek) 10 óra
Napirendje: ösztöndíjakról való döntés

Dátum: 2022. április 1. (péntek) 10 óra
Napirendje: Ösztöndíjakról való döntés

Dátum: 2022. március 4. (péntek) 10 óra
Napirendje: Ösztöndíjakról való döntés

Dátum: 2022. február 9. (szerda) 10 óra
Napirendje: Fizetési kedvezményről és a rendkívüli szociális ösztöndíjakról való döntés

Dátum: 2022. január 13. (csütörtök) 10 óra
Napirendje: Rendkívüli szociális kérelmek elbírálása és egyebek

Dátum: 2021. december 2. (csütörtök) 10 óra
Napirendje: rendkívüli szociális kérelmek elbírálása és egyebek

Dátum: 2021.november 4. (csütörtök) 10 óra
Napirendje: rendkívüli szociális kérelmek elbírálása

Dátum: 2021. október 2. (szombat) 8 óra
Napirendje: rendszeres szociális és alaptámogatás kérelmek elbírálása

Dátum: 2021. június 25. (péntek) 9 óra
Napirendje: rendkívüli szociális ösztöndíj elbírálása

Dátum: 2021. május 28. (péntek) 9 óra
Napirendje: rendkívüli szociális ösztöndíjak elbírálása

Dátum: 2021. március 2. (kedd) 10:30
Napirendje: rendszeres szociális ösztöndíjak elbírálása

Dátum: 2021. február 24. (szerda) 14 óra
Napirendje: szociális keretfelosztás, rendkívüli szociális ösztöndíjkérelem elbírálása

Dátum: 2021. február 4. (csütörtök) 9 óra
Napirendje: részletfizetési és fizetési halasztási kérelmek elbírálása

Szervezeti és Működési Szabályzat
Diákjóléti Bizottság

PPKE SZMSZ 19. §(1) A Diákjóléti Bizottság állandó bizottság, amely a hallgatók szociális és ösztöndíj ügyeivel foglalkozik jelen szabályzat rendelkezései szerint.
(2)A Bizottság feladat-és hatásköre:
a)eljárás az alaptámogatás, rendszeres szociális ösztöndíj, illetve rendkívüli szociális ösztöndíj kérelmek elbírálása ügyében.
b)eljárás a hallgatók önköltségre vonatkozó részletfizetési kedvezmény, illetve fizetési haladék iránti kérelme ügyében.
c)mindazon feladatok ellátása, amit az Egyetemi Tanács a Bizottság hatáskörébe utal.
(3) A Bizottság a Karok által delegált egy-egy tagból, a Hallgatói Önkormányzat kari szervezetei által, és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által delegált egy-egy hallgatóból, valamint a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság delegáltjából áll. A Bizottság elnökét –a tagok közül –a Rektor nevezi ki. A Bizottság megbízatása két évre szól –kivéve a hallgatói tagokat, akiknek a megbízatása egy tanévre.
(4) A Bizottság a szociális ösztöndíj kérelmek bírálatához a Hallgatói Önkormányzat kari szervezeteinek szociális bizottsági tagjait bírálónak kéri fel.

Hallgatói Térítési és Jutattási Szabályzat
III. rész: Hallgatói juttatások

A hallgatói juttatások közös szabályai
6. §11(1) Az alaptámogatás, a rendszeres szociális ösztöndíj, valamint a rendkívüli szociális ösztöndíj céljára felhasználható keretösszegről tanulmányi félévenként a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság szolgáltat adatot. A keretösszegen belül az alaptámogatásra, a .5rendszeres szociális ösztöndíjra, valamint arendkívüli szociális ösztöndíjra fordítható keretről a Diákjóléti Bizottság minden év február 28., illetve szeptember 30. napjáig dönt.
(2) A támogatások biztosítására rendelkezésre álló egyéb keretösszegeket –az alaptámogatás, a rendszeres szociális ösztöndíj, valamint a rendkívüli szociális ösztöndíj keretösszegének meghatározását követően –Karonként kell meghatározni.
(3) Az alaptámogatás, a rendszeres szociális ösztöndíj, valamint a rendkívüli szociális ösztöndíj kivételével az egyes támogatási formák alapján a hallgatók részére kiutalható keretösszegeket –a jelen szabályzat keretei között –a Hallgatói Önkormányzat kari szervezetének javaslatára, az illetékes dékán állapítja meg, minden év február 28., illetve szeptember 30. napjáig.
(4) A támogatásokra meghatározott keretösszegek között –a jelen szabályzat, valamint az érintett Kar költségvetésének keretei között –indokolt esetben átcsoportosításra kerülhet sor. Az átcsoportosításról az alaptámogatás, a rendszeres szociális ösztöndíj, valamint a rendkívüli szociális ösztöndíj kereteinek vonatkozásában a Diákjóléti Bizottság, az egyéb támogatások esetén a Hallgatói Önkormányzat kari szervezetének vagy a Kar gazdasági igazgatójának kezdeményezésére a dékán dönt. Indokolt esetben a Diákjóléti Bizottság az alaptámogatás, a rendszeres szociális ösztöndíj, illetve arendkívüli szociális ösztöndíj céljára elkülönített keretből –a hallgatói normatíva rész mértékéig –átcsoportosíthat az egyéb támogatások keretösszegére.
(5) A támogatásban részesíthető hallgatók köre az alaptámogatás, a rendszeres szociális ösztöndíj, valamint a rendkívüli szociális ösztöndíj vonatkozásában intézményi szinten, az egyéb támogatások esetében kari szinten kerül meghatározásra.
7. §(1) A támogatás időtartam szerint időszakra nyújtott ha e szabályzat kifejezetten úgy rendeli egyösszegű támogatás. Az időszakra nyújtott támogatás mértékét egy tanulmányi félévre (5 hónap) kell megállapítani, havonkénti összegekben.
(2) A támogatásokat –ha jelen szabályzat másként nem rendeli –pénzbeli támogatásként kell a hallgató rendelkezésére bocsátani.
(3) Az időszakra nyújtott támogatások kifizetéséről –a tanulmányi félévek első hónapjának kivételével –legkésőbb az adott hónap 10. napjáig kell intézkedni.
(4) A halasztott beiratkozási/bejelentkezési kérelmet benyújtó hallgató csak a beiratkozást/bejelentkezést követő hónaptól kezdődően részesülhet juttatásban.
(5) A pénzbeli támogatásokat az Egyetem átutalással teljesíti a hallgató Neptun rendszeren keresztül megadott bankszámlájára.
(6) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya a félév folyamán bármely okból megszűnik, vagy szünetel, úgy a hallgatói juttatás számára legkésőbb arra a hónapra folyósítható, amelynek során a jogviszonya megszűnt vagy szünetelni kezdett.
(7) Amennyiben a pénzbeli támogatás a hallgató részére azért nem folyósítható, mert a folyósításhoz szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének a hallgató –írásbeli felszólítás ellenére –nem tett eleget, úgy az Egyetemmel szembeni –a támogatásra vonatkozó –igénye a következő tanulmányi félév vizsgaidőszakának utolsó napjával elévül.
(8) A pályázat alapján juttatható támogatások esetén a pályázat benyújtására előírt határidő jogvesztő jellegű. Postán érkező pályázatok esetén a benyújtás időpontja az a nap, amikor az illetékes Kar részére kézbesítik.

Alaptámogatás
15. §(1)22Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőoktatásiszakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával –kérelemre –a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult,amennyiben:
a)fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult,
b)halmozottan hátrányoshelyzetű,
c)családfenntartó,d)nagycsaládos,
e)árva,
f)hátrányos helyzetű,
g)gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg,
h)félárva.
(2)Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával –kérelemre –a hallgatói normatíva 75%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel.
(3)23Az alaptámogatás iránti kérelmet a hallgató a Neptun rendszeren keresztül nyújthatja be a bejelentkezési időszak utolsó napjától a szorgalmi időszak második hetének péntekéig. A kérelem automatikusan tartalmazza a benyújtás időpontjában a hallgató Neptun rendszerben nyilvántartott –szociális helyzet szempontjából releváns –adatait, így ezek módosítására csak a kérelem benyújtása előtt van lehetőség.

Rendszeres szociális ösztöndíj
16. §(1) A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás, amely a szociális juttatásokra jogosult hallgatók számára juttatható.
(2)24A rendszeres szociális ösztöndíj iránti kérelmet a Neptun rendszeren keresztül kell benyújtani az adott tanulmányi félév bejelentkezési időszakának utolsó napjától a szorgalmi időszak második hetének péntekéig. A kérelem automatikusan tartalmazza a benyújtás időpontjában a hallgató Neptun rendszerben nyilvántartott -szociális helyzet szempontjából releváns –adatait, így ezek módosítására csak a kérelem benyújtása előtt van lehetőség.Kari kiegészítő rendelkezés a HTJSz 16. § (2)bekezdéséhez:29Hatályon kívül helyezve.30
(3) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20 százaléka, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult, ésa)fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult,b)halmozottan hátrányos helyzetű,c)családfenntartó,d)nagycsaládos, vagye)árva.
(4) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10 százaléka, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult, ésa)hátrányos helyzetű, vagyb)gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagyc)félárva.
(5) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10 százaléka, amennyiben a külföldi hallgató –nem a részképzés idejére adományozott –miniszteri ösztöndíjban részesül.
(6) A (3)-(4) bekezdésben foglalt körülmények fennállása önmagában szociális ösztöndíjra nem jogosít, csak a juttatás legkisebb mértékét határozza meg, amennyiben a hallgatót a jelen szabályzat szerinti eljárás keretében –az összes körülmény figyelembe vételével –szociális ösztöndíjra jogosultnak minősítik.

Rendkívüli szociális ösztöndíj
17. §(1)25A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére egy összegben folyósított juttatás, amely a szociális juttatásokra jogosult hallgatók számára adható.
(2) A rendkívüli szociális ösztöndíj megítélésének alapjául a hallgató életkörülményeiben bekövetkezett hirtelen, előre nem látható romlás szolgálhat, azzal hogy rendkívüli szociális ösztöndíjban csak az a hallgató részesülhet, aki –az élethelyzet változástkövetően –az általános szabályok szerint rendes szociális ösztöndíjra is jogosult lett volna.
(3)26A rendkívüli szociális ösztöndíj megítélését nem zárja ki az sem, ha a hallgató rendszeres szociális támogatásban is részesül, feltéve, hogy az alapjául szolgáló körülmény arendszeres szociális támogatás kérelmezésekor még nem volt ismert.
(4)27A rendkívüli szociális ösztöndíj iránti kérelmet a Neptun rendszeren keresztül kell benyújtani. A kérelem benyújtható minden év szeptember 1. napjától a következő évjúnius 30. napjáig. A kérelem automatikusan tartalmazza a benyújtás időpontjában a hallgató Neptun rendszerben nyilvántartott - szociális helyzet szempontjából releváns – adatait, így ezek módosítására csak a kérelem benyújtása előtt van lehetőség.
(5) A beérkezett hallgatói kérelmekről legalább havonta egyszer döntést kell hozni. A kifizetésről a döntés jóváhagyását követő nyolc munkanapon belül intézkedni kell.

A kérvények benyújtásához hasznos hallgatói tájékoztató itt olvasható.

Frissítve: 2021.10.04.