KDP-2021

JELENTKEZZEN A 2021. ÉVI KOOPERATÍV DOKTORI PROGRAMRA


Kiírás célja: A Kooperatív Doktori Program (a továbbiakban: KDP) célja, hogy a kutatás-fejlesztés és az innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen az MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi és gazdasági hasznosításában.
Az ösztöndíj formája: 100 % intenzitású, vissza nem térítendő támogatás
KDP ösztöndíj összege: nettó 400 000 Ft/ hó/ fő
Pályázat benyújtására jogosultak: (részletek a Pályázati felhívás 4. pontjában), akik a pályázat benyújtása előtt a fogadó felsőoktatási intézmény által a 2021/2022. tanévre meghirdetett doktori képzésre 2021-ben bármely munkarendben felvételt nyertek
KDP ösztöndíjas jogviszony időtartama: 2022. 02. 01. -2025. 08. 31.
A KDP ösztöndíjas jogviszony kezdete: 2022.02.01.
KDP ösztöndíjas hónapok száma: 24, 31, 36, 43
Munkáltató foglalkoztatása:

 • havibér esetén 219 000 forint,
 • hetibér esetén 50 350 forint,
 • napibér esetén 10 070 forint,
 • órabér esetén 1259 forint.

Egyéb kitétel: A KDP ösztöndíjra benyújtott kutatási témának meg kell egyeznie a pályázó doktori kutatási témájával
Konzultációs lap: együttes részvétellel zajló személyes, vagy online konzultáció
KDP vállallás:

 • doktori tanulmányok, munkáltatónál munkaviszonyban/ munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban,
 • beszámolót nyújt be
 • doktori értekezést nyújt be

Témavezető és vállalati szakértő díjazása: 240 000 - 240 000 Ft (legfeljebb 2 fő KDP ösztöndíjas doktori hallgató után részesülhetnek díjazásban)
Egyszeri díjazás fokozatszerzés esetén: 1 000 000 Ft témavezetőnek és szakérőtnek
Témavezető és vállalati szakértő időtartama: 2022.02.001-2025.08.31
Keretösszeg: 4 894 000 000 Ft
Pályaművek száma: max. 100 fő
Kezelő szerv: NKFIH
Irányító szerv: ITM
Döntés: 2021.12.15
Pályázat benyújtásnak határideje: 2021.07.12-2021.08.31 12:00
Pályázat benyújtásának helye: kfivelemeny.nkfih.gov.hu
Elszámolgható költségek:

 • KDP ösztöndíj nettó 400 000 Ft/ hó/ fő
 • Témavezető: 240 000 Ft/ fő/ hó
 • Szakértő: 240 000 Ft/ fő/ hó
 • Doktori Iskola: 1 300 000 Ft/ DI/ szemeszter
 • a Munkáltatótól eszköz vagy szolgáltatás a fogadó doktori iskola részére legfeljebb a 80% 20%-ának megfelelő összegig szerezhető be naptári félévenként (szemeszterenként legfeljebb 208.000,-Ft/doktori iskola/KDP ösztöndíjas)
 • Fokozatszerzés: 1 000 000 Ft témavezető, szakértő

Együttműködési megállapodás határideje: 2022.06.30
Hiánypótlás: 1 alommal van HP
Főbb változás a KDP-2020 kiíráshoz képest: Munkáltató váltása van rá lehetőség

A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatot 2021. július 12. – 2021. augusztus 31. 12.00 óra (CEST) között lehet benyújtani.

A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani:
a https://kfivelemeny.nkfih.gov.hu/ felületen.

 

A Kooperatív Doktori Program keretében pályázat benyújtására a https://kfivelemeny.nkfih.gov.hu/ felületen történt regisztrációt követően van lehetőség. A „Regisztrálok" funkció kiválasztása után megnyílik egy rövid regisztrációs felület, ahol az adatok kitöltése után a „Szakpolitikai véleménykérő vagyok" checkbox kipipálását követően aktiválható a regisztráció a visszaigazoló e-mail üzenetben küldött link elfogadásával. A kérelem kitöltésére a felület bal oldalán található menüsor „Kérelmek→Új kérelem" menüpontban van lehetőség, amellyel kapcsolatban bővebb információt a felületen elérhető kitöltési útmutatóban találnak.

A pályázat szakmai irányítója az Innovációs és Technológiai Minisztérium, operatív kezelő szerve a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal. Az ösztöndíjpályázat meghirdetése a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból történik.

Befogadó szándéknyilatkozat kiadásának rendje:


A teljes pályázati anyagot előzetesen a kari ügyintézőjéhez kell benyújtania 2021. agusztus 10-ig befogadó szándéknyilatkozat kérelmezése céljából.


A Doktori Iskolák javaslata alapján a befogadó nyilatkozatokat a Rektor adja ki. A pályázók az aláírt befogadó nyilatkozatot a kari ügyintézőjétől elektronikus formában fogják megkapni legkésőbb augusztus 30-ig.

További információk:
Kérdés esetén a pályázók az illetékes kari ügyintézőhöz fordulhatnak.

KDP központi, HTK ügyintéző, pályázati referens
Név: Kővári-Breuer Orsolya
Szervezeti egység: PPKE GMF-GI Pályázati Csoport
Levelezési cím: 1085 Budapest, Horánszky utca 20. II. em. 206. szoba
Tel: + 36-70/529-8660
E-mail cím: kdp@ppke.hu; kovari-breuer.orsolya@ppke.hu

JÁK - KDP ügyintéző, pályázati referens
Név: dr. Jakab Katalin
Szervezeti egység: PPKE JÁK Kutatásszervezési és Külügyi Iroda
Levelezési cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. I. em. 138-as szoba
E-mail cím: jakab.katalin@jak.ppke.hu

JÁK - Doktori Iskola
Név: Szalainé Szikszai Krisztina
Szervezeti egység: PPKE JÁK Jog- és Államtudományi Doktori Iskola
Levelezési cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28., 305. szoba
Telefonszám:+36-1-429-7200 / 291
E-mail cím: szikszai.krisztina@jak.ppke.hu

ITK - KDP ügyintéző, pályázati referens
Név: Aliné Csereháti Erika
Szervezeti egység: PPKE ITK Gazdasági Osztály
Levelezési cím: 1083 Budapest, Práter u. 50/A.
Telefonszám: +36 1 886 4792 M.: +36 20 502 91 40
E-mail cím: aline.cserehati.erika@itk.ppke.hu

ITK - Doktori és Habilitációs Iroda
Név: Vida Tivadarné dr.
Szervezeti egység: PPKE ITK Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola
Levelezési cím: 1083 Budapest, Práter utca 50/A 1. em. 106.
Telefonszám: +36-1-886-4702
E-mail cím: vida.tivadarne@itk.ppke.hu

BTK - KDP ügyintéző, pályázati referens  
Név: Ambrus Judit
Szervezeti egység: PPKE BTK Gazdasági Igazgatóság
Levelezési cím: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. I. emelet 101.
E-mail cím: ambrus.judit@btk.ppke.hu

DOKUMENTUMOK


 FELHÍVÁS

 

 

SEGÉDLET
KDP 2021. évi kiírás mellékleteihez

 

SSZ.

PÁLYÁZÓ

Javasolt formátum

1.

Pályázati adatlap (pdf)

excel

 

HP

pdf/ xlsx

aláírva, szkennelve

2.

Kutatási terv a KDP doktori ösztöndíjas hallgatói jogviszony fennállásának idejére, melyben a pályázónak ki kell térnie arra, hogy a kutatás mely részét tervezi a fogadó doktori iskolánál, és mely részét a Munkáltatónál megvalósítani, ennek során be kell mutatni a fogadó felsőoktatási intézmény és a Munkáltató kapcsolódó infrastruktúráját. A kutatási tervnek szemeszterekre lebontva is tartalmaznia kell a tervezett tevékenységeket és előrehaladást. Terjedelme: legalább 5000 és legfeljebb 10.000 karakter (szóközökkel, sablonját a jelen pályázati kiírás 3. számú melléklete tartalmazza);

NINCS HP!

pdf

aláírva, szkennelve

3.

A doktori képzés keretében eddig végzett tevékenység bemutatása (benyújtása akkor szükséges, amennyiben a pályázó 2021. szeptember 1-ét megelőzően kezdte meg doktori tanulmányait; azon pályázók esetében, akik doktori tanulmányaikat 2021. szeptember 1-ével kezdik meg, ezen dokumentumot nem kell csatolni);

NINCS HP!

pdf

aláírva, szkennelve

4.

A pályázó (tudományos és szakmai eredményeit is tartalmazó) önéletrajza;

NINCS HP!

pdf

5.

Pályázói nyilatkozat (jelen pályázati kiírás 2. számú mellékletét képező sablon szerinti formában és tartalommal), hiánytalanul kitöltve.

NINCS HP!

pdf

aláírva, szkennelve

6.

a pályázó publikációs listája – amennyiben a pályázó az MTMT-ben rögzíti és karbantartja adatait, úgy elegendő az MTMT azonosító megadása, amennyiben nem használja az MTMT-t, úgy az elektronikusan feltöltött vagy papír alapú publikációk esetén elegendő az MTMT hivatkozás;

NINCS HP!

pdf

 

SSZ.

TÉMAVEZETŐ

Javasolt formátum

7.

 

a témavezető nyilatkozata (a pályázati kiírás 6. számú mellékletét képező sablon kitöltésével)

HP

pdf

aláírva, szkennelve

8.

a témavezető tudományos és szakmai eredményeit is tartalmazó szakmai önéletrajza, külön megjelölve a tudományos fokozatot szerzett hallgatóinak számát;

HP

pdf

9.

a pályázó doktori témája és kutatási terve tudományos megalapozottságának írásbeli értékelése , legalább 2000 karakter (szóközökkel) terjedelemben.

HP

pdf

aláírva, szkennelve

10.

a témavezető publikációs listája – amennyiben a témavezető az MTMT-ben rögzíti és karbantartja adatait, úgy elegendő az MTMT azonosító megadása, amennyiben nem használja az MTMT-t, úgy az elektronikusan feltöltött vagy papír alapú publikációk esetén elegendő az MTMT hivatkozás;

HP

pdf

SSZ

SZAKÉRTŐ

Javasolt formátum

11.

a szakértő nyilatkozata ( a pályázati kiírás 8. számú mellékletét képező sablon kitöltésével):

HP

pdf

aláírva, szkennelve

12.

a szakértő – jelen pályázati kiírásban előírt – végzettségét igazoló okirat másolata;

HP

pdf/ png

13.

a szakértő tudományos fokozatát igazoló dokumentum másolata (amennyiben a szakértő rendelkezik tudományos fokozattal);

HP

pdf/ png

14.

a szakértő tudományos és szakmai eredményeit is tartalmazó szakmai önéletrajza :

HP

pdf

15.

a pályázó doktori témája és kutatási terve vállalati relevanciájának és hasznosíthatóságának értékelése , legalább 2000 karakter (szóközökkel) terjedelemben.

HP

pdf

aláírva, szkennelve

16.

a szakértő publikációs listája (amennyiben van) – amennyiben a szakértő az MTMT-ben rögzíti és karbantartja adatait, úgy elegendő az MTMT azonosító megadása, amennyiben nem használja az MTMT-t, úgy az elektronikusan feltöltött vagy papír alapú publikációk esetén elegendő az MTMT hivatkozás.

HP

pdf

17.

Munkáltatói nyilatkozat a Munkáltató képviselője által aláírva (a pályázati kiírás 7. számú mellékletét képező sablon kitöltésével);

HP

pdf

aláírva, szkennelve

SSZ.

FOGADÓ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY - PPKE

Javasolt formátum

18.

a fogadó felsőoktatási intézmény befogadó nyilatkozata , mintáját a jelen pályázati kiírás 4. számú melléklete tartalmazza;

NINCS HP!

papír alapon, aláírásra előkészítve

19.

a doktori iskola nyilatkozata a doktori iskola vezetője által aláírva (a pályázati kiírás 5. számú mellékletét képező sablon kitöltésével);

NINCS HP!

papír alapon, aláírásra előkészítve

20.

Pályázati előkészítési kérelem

NINCS HP!

pdf

21.

Kari pályázati szándéknyilatkozat

NINCS HP!

pdf

papír alapon, aláírásra előkészítve

22.

Figyelembe véve, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint a Munkáltató felé kötelezettséggel tartoznak a KDP kutatásuk eredményeként létrejövő szellemi jogok vonatkozásában, ezért írásban rögzíteni kell az ösztöndíjas időszak alatt létrejövő alkotásokhoz fűződő jogok sorsát, melyben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Munkáltató, valamint a Pályázó érdekei figyelembe vannak véve. Ennek kapcsán egy meglévő megállapodás, vagy erre vonatkozóan írt nyilatkozat benyújtását várjuk valamennyi pályázótól.

 

NINCS HP!

pdf

aláírva, szkennelve

23.

KDP költségtervező

 

NINCS HP!

pdf/ excel

aláírva, szkennelve

24.

Nyilatkozat hiányzó dokumentumok 2021. 09. 17. napig történő pótlásáról – amennyiben releváns

 

A KDP ösztöndíjra pályázó doktorandusz amennyiben legkésőbb 2021. 08. 10. napig nem tudja maradéktalanul benyújtani a pályázáshoz szükséges dokumentumokat a Karon, nyilatkozzon arról, hogy amennyiben benyújtja a pályázatát 2021. 08. 31-ig és indul a 2021. évi KDP-n, a PPKE részére pótlólagosan megküldi 2021. 09. 17-ig a hiányzó dokumentumok elektronikus példányát. A rektori aláíráshoz minden dokumentumot be kell nyújtani, ahol az szerepel „NINCS HP”, a „HP”-vel jelölt dokumentumok a későbbiek során pótolhatóaik.

AMENNYIBEN RELEVÁNS

pdf

aláírva, szkennelve

11.3.6. Amely tudományos/művészeti tevékenységet dokumentummal nem lehet igazolni, annak szöveges feltüntetése a „Pályázati Adatlap” vonatkozó mezőjében szükséges.

11.3.7. Idegen nyelvű dokumentum esetén kérjük a hiteles magyar nyelvű fordítást is elektronikusan benyújtani. A Kezelő szerv az eredeti dokumentumot igazolás céljából ellenőrizheti.

11.3.8. Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban/kiterjesztésben fogadhatóak el: Word, Excel, Power Point, PDF, JPG, PNG.

11.3.9. A pályázatot magyar nyelven szükséges benyújtani

 

 

 

 

 

KDP-2020

A KOOPERATÍV DOKTORI PROGRAM DOKTORI HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJ (PÁLYÁZATI KÓD: KDP-2020) BEMUTATÁSA


 A Kooperatív Doktori Program keretében 2020. július 22. napján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett „Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj" elnevezésű pályázati kiírásra a KDP ösztöndíjas doktori hallgatók pályázatot nyújtottak be, amelyet a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter (a továbbiakban: Támogató) 2020. december 16. napján kelt döntésével ösztöndíj támogatásban részesített. Az ösztöndíj támogatás folyósítása az Egyetem közreműködésével történik a Nemzeti, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal), mint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szerve (a továbbiakban: Kezelő szerv) által 2021. 04. 19. napján, KDP-12-2/PALY-2021 azonosítószámon kibocsátott támogatói okirat alapján. A Program célja, hogy a kutatás-fejlesztés-innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen az MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi és gazdasági hasznosításában. A Program 2020. évben meghirdetésre kerülő Pályázati Kiírása azok számára biztosít támogatást, akik doktori hallgatói státuszuk mellett felsőoktatási intézményen kívül más munkahelyen is végeznek kutatómunkát, amely elősegíti tudományos eredményeik gyakorlati hasznosulását.

 

DOKUMENTUMOK (KDP-2020)


FELHÍVÁS

DÖNTÉSI LISTA

KDP ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ

REKTORI UTASÍTÁS (13/2021.) - KDP SZABÁLYZAT

KONZULTÁCIÓS LAP

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZAT

KAPCSOLAT


KDP központi ügyintéző, pályázati referens
Név: Kővári-Breuer Orsolya
Szervezeti egység: PPKE GMF-GI Pályázati Csoport
Levelezési cím: 1085 Budapest, Horánszky utca 20. II. em. 207. szoba
Tel: + 36-70/529-8660
E-mail cím: kdp@ppke.hu; kovari-breuer.orsolya@ppke.hu 

KDP központi pénzügyi ügyintéző
Név: Jancsovics Magdolna
Szervezeti egység: PPKE GMF-GI Pályázati Csoport
Levelezési cím: 1085 Budapest, Horánszky utca 20. II. em.
Tel: + 36-70/526-7391
E-mail cím: kdp@ppke.hu; jancsovics.magdolna@ppke.hu

JÁK - KDP ügyintéző, pályázati referens
Név: dr. Jakab Katalin
Szervezeti egység: PPKE JÁK Kutatásszervezési és Külügyi Iroda
Levelezési cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. I. em. 138-as szoba
E-mail cím: jakab.katalin@jak.ppke.hu

JÁK - Doktori Iskola
Név: Szalainé Szikszai Krisztina
Szervezeti egység: PPKE JÁK Jog- és Államtudományi Doktori Iskola
Levelezési cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28., 305. szoba
Telefonszám:+36-1-429-7200 / 291
E-mail cím: szikszai.krisztina@jak.ppke.hu 

ITK - KDP ügyintéző, pályázati referens
Név: Csörgőné Kőnig Krisztina
Szervezeti egység: PPKE ITK Gazdasági Osztály
Levelezési cím: 1083 Budapest, Práter u. 50/A., 127. szoba
Telefonszám: +36-1-886-4793
E-mail cím: csorgo.krisztina@itk.ppke.hu 

ITK - Doktori és Habilitációs Iroda
Név: Vida Tivadarné dr.
Szervezeti egység: PPKE ITK Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola
Levelezési cím: 1083 Budapest, Práter utca 50/A 1. em. 106.
Telefonszám: +36-1-886-4702
E-mail cím: vida.tivadarne@itk.ppke.hu