Célok
Kutatói közösségünk erőfeszítése arra irányul, hogy a keresztény, katolikus misztika forrásait, hagyományait feltárja, megértse és szélesebb körben elérhetővé tegye. A kutatócsoport hivatásához tartozik az is, hogy a kutatás eredményeit az élő hit szempontjából is mérlegre tegye. A múlt tanulmányozása mellett keressük a választ arra a kérdésre is, hogy miként szólíthatja meg a misztika korunkban is a mindennapi hívő egzisztenciát.

Tevékenységek
A kutatócsoport kéthetente, de legalább havonta találkozik személyesen vagy az online térben, a kiválasztott forrásokat, szakirodalmat közös eszmecseréken dolgozva fel. Korszerű, kommentárral ellátott fordítások kiadását tervezzük. Legalább évente egyszer konferenciát szervezünk, az elhangzott előadásokat konferenciakötetben jelentetjük meg. Törekszünk továbbá arra is, hogy eredményeinket kerekasztal-beszélgetések, népszerűsítő előadások és más erre alkalmas formában a mindennapi élet számára is hozzáférhetővé tegyük.

A kutatócsoport tagjai
Dr. Bakos Gergely OSB (SSZHF)
Dr. Baán Izsák OSB (SSZHF)
Béri Renátó OCD (Teresianum Pontificia Facoltà Teologica)
Dr. Görföl Tibor (PTE BTK)
Dr. Hoványi Márton (ELTE TÓK)
Dr. Kuminetz Géza (PPKE HTK)
Dr. Puskás Attila (PPKE HTK)
Dr. Szeiler Zsolt (PPKE BTK)
Dr. Takács Gyula (PPKE HTK)
Dr. Vincze Krisztián (PPKE HTK)
Dr. Maura Zátonyi OSB (St. Hildegard-Akademie)

Külső tag
Szmeskó Gábor (SZTE)

Konferenciák

2021. 10. 22.

Teória, szemlélődés, misztika

A kutatás máig adós a „misztika” terminus széleskörűen elfogadott definíciójának kidolgozásával. Kutatócsoportunk sem vállalkozott egzakt meghatározására, ehelyett azokat a jelenségeket, gyakorlatokat kíséreljük meg feltárni, amelyeket mindig, vagy legalábbis többnyire megtalálunk a keresztény misztika nagy szerzőinél. Ha úgy tetszik, konferenciáinkkal igyekszünk a keresztény misztika „fogalmi elemeit” körbejárni. Első szimpóziumunkat ezért a szemlélődés (theória, contemplatio) fogalmának szenteltük.

Program

Videók 

 

2022. 11. 07.

Átistenülés, egyesülés, misztika

„Ezért hát arra kell törekednünk, hogy innen a lehető leggyorsabban oda meneküljünk. E menekülés istenhez való hasonulás”. Platón sorai az emberi szellem alapvető dinamikájára utalnak, amely az erények kimunkálásán és az igazság megismerésén át az átistenülésre, az Istennel való egyesülésre irányul. Később, a kereszténység a homoiószisz és a theószisz lehetőségét a „csodálatos cserében” ragadta meg, ezzel az átistenülés radikálisan új, kegyelmi-krisztológiai vonatkozást nyert, és mint a keresztény tökéletesség mutatkozott meg. A modern nyugati teológiai gondolkodásban az átistenülés és az egyesülés gondolata mintha háttérbe szorult volna, ám a keresztény misztika alaposabb megismerése lehetetlennek látszik e fogalmak megértése nélkül. Az interdiszciplinaritás jegyében idén irodalomtudományi megközelítések is helyet kapnak a konferencia programjában. Köszönjük az egyetemen működő Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport közreműködését!

Program

 

2024. 04. 12.

Eksztászisz, elragadtatás, misztika

A hagyomány az „önkívület” és az „elragadtatás” kifejezésekkel többnyire a megismerés és tapasztalat nem hétköznapi, különleges formáit jelölte, ezért a szakirodalomban is érvényre jut, hogy e fogalmakkal leírható mindaz, amit a „misztika” kifejezés alapvető jelentésén értenünk kell. Az azonosítás azonban korántsem magától értetődő. Létezhet nem eksztatikus misztika? Miként jelennek meg e fogalmak a filozófiában, a teológiában, a lelkiségtörténetben és a zenében?

Program

 

A kutatócsoport kiadványai

Theória, szemlélődés, misztika , szerkesztette Szeiler Zsolt, Budapest, Szent István Társulat, 2023.

 

Készülő fordítások / forráskiadás

Szentviktori Richárd: A szemlélődésről  (Első könyv, letölthető PDF formátumban)

 

A kutatócsoport által támogatott kiadványok

Nicolaus Cusanus: Az együgyű a bölcsességről, ford. Bakos Gergely OSB, Vigilia, 2021.

Takács Gyula: Tamás estéje, Jel, 2022.

Saint-Thierryi Vilmos és a szeretet. Németalföld első misztikusa, ford. Bakos Gergely OSB, Bencés Kiadó, 2023.