MTMT

 A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) a magyarországi kutatásokhoz kötődő bibliometriai adatbázis, amely közösen építhető, egységes rendszerben tartja nyilván a tudományos közleményeket és a rájuk kapott hivatkozásokat. Alkalmas a publikációs tevékenységben megnyilvánuló személyi és intézményi teljesítmények bemutatására.

Egyetemünk az MTMT alapító tagja (2010). Az intézmény publikációs adatainak folyamatos gondozásával hozzájárulunk ahhoz, hogy az MTMT váljon a hazai felsőoktatási és akadémiai kutatóhelyek tudományos műveit regisztráló hiteles, országos kiterjedésű, minél teljesebb bibliográfiai adatbázisává, és legyen alkalmas a magyar tudományos teljesítmény nemzetközi bemutatására.

MTMT2 - 2018. október 30-án megnyílt az MTMT2, mely új alapokra helyezte a rendszer architektúráját,ennélfogva a kezelőfelület is gyökeresen átalakult.

Az új rendszer megismerését és kezelését segítik az MTMT-portálon található útmutatók és egyéb   segédanyagok.

Kérjük oktatóinkat, szíveskedjenek jelezni a PPKE-adatkezelőinek, ha az új felület kezelésének megismerését segítendő, szívesen részt vennének csoportos konzultáción.

Kapcsolat: Tudományos információk

Gyűjtőkör

Személyek: A PPKE főállású munkatársai; a kutatócsoportok tagjai; a doktori iskoláinkban közreműködő nyugalmazott oktatóink; a doktoranduszok, amennyiben van szakmai tudományos publikációjuk.

Adatok:

Publikációk (az MTMT szóhasználatában: közlemények) és a rájuk kapott hivatkozások (MTMT: idézők) bibliográfiai adatai. Az intézményi adatgondozás (ellenőrzés, intézményi hozzárendelés és egyéb munkák) jellemzően a tudományos értékeléseknél és az akkreditációs eljárásoknál figyelembe vehető   kiadványok bibliográfiai adataira és idézőire terjed ki, ezek jellemzően a "Tudományos" és az "Oktatási" besorolású, teljes terjedelmű művek.

Alkotások: a művészeti és műszaki ágazatokra jellemző alkotások bejegyzésére is lehetőség van (MTMT felületén: Kézi adatfelvitel >> Alkotás).

A közlemények (publikációk) köre:

Az MTMT az MTA szakbizottságai által, az MTA doktora pályázati követelményrendszerben nevesített publikációk bibliográfiai nyilvántartásának irányelveit követi, össze van hangolva a kutatási pályázatok, akkreditációs eljárások kívánalmaival is. Kiemelt feladat a formálisan publikált tudományos művek és a rájuk kapott, a szintén formálisan megjelent szaktudományos kiadványokban fellelhető tudományos értékű hivatkozások bejegyzése. Az Alkotások adatainak feltöltésénéhez értelemszerűen az érintett ágazatok akkreditációs követleményeit szükséges figyelembe venni. 

Disszertációk kezelése: 2013-tól törvényi kötelezettség az intézmény által elfogadott disszertációk adatainak nyilvántartása az MTMT-ben. A bibliográfiai tételhez csatoljuk a DOI-t és a REAL-PhD repozitóriumba feltöltött teljes szöveget is. Az adatokat a dotori eljárás lezárulása után, az Egyetemi  Doktori és Habilitációs Tanács döntése után viszi fel az adminisztratív személyzet az összes szükséges adattal együtt, hitelesítési eljárás kíséretében. Ezért kérjük, hogy az értekezést a hallgató ne írja be előre, mert annak dokumentációja hivatalból történik meg.

PPKE-értekezések a REAL-PhD repozitóriumban

A metaadatokat aratja az európai disszertációs portál:
DART-Europe E-theses Portal - Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Nem tartozik a gyűjtőkörbe többek között: a meg nem jelentetett (pl. pályázati anyaghoz írt) tanulmány; az absztrakt (kivéve, ha azt konkrét követelmény esetleg előírja), az előadás és más, nem teljes terjedelmű, vagy nem megírt, illetve nem leközölt mű. A hivatkozások közül: a szakdolgozati hivatkozás; a szerkesztett kötet egyes szerzőinek tanulmányaira érkezett hivatkozások a szerkesztőnél bejegyezve; fordításnál az eredeti szerző megállapításainak említése a fordítónál rögzítve (ld. hozzá az akadémiai és az ODT/MAB követelményeket). Nem javasolt felvenni a csak preprint formában elérhető cikket (kéziratot)  és egyéb efemer, tünékeny internetes bejegyzéseket, sem közleményként, sem hivatkozásként. Nem tekinthetők hivatkozásoknak a szakbibliográfiákban és a tematikus bibliográfiákban számbavett tételek; konferenciacikk esetében például az, ha az eseményt ismertetik.

Adatfelvitel: a szerzők jelszavas belépéssel közvetlenül az MTMT rendszerébe vihetik fel az adatokat. A BTK és a JÁK dékáni utasításai elrendelik az önálló szerzői adatfelvitelt, a többi karon a kialakult szokásrend szerint történhet az adatfelvitel.

Regisztráció:

a) Új személyek regisztrációja:

Az MTMT felületéről (Regsztráció).

A regisztrációs adatlap beküldése után meg kell várni az intézményi befogadást, amiről a rendszer üzenetet küld. A belépés után a szerzői adatlapon lesz megtalálható az MTMT-azonosító, amire egyes külső rendszerekkel való összekapcsolás alkalmával (pl. doktori.hu) lehet szükség.

b) MTMT-azonosítóval már rendelkező, az Egyetemre belépő, új munkavállaló intézményi regisztrációja

Ha Egyetemünkre új munkavállaló érkezik, aki már szerepel az MTMT-ben, a kari adminisztrátortól kérje felvételét és hozzárendelését a PPKE intézményi szerzői közé.
Az egyetemi munkakörökkel járó publikációs tevékenység nyilvántartásához és bemutatásához, az intézményi adatok kezeléséhez, ez a lépés elengedhetetlen.

Kutatói (személyi) törzsadatok ellenőrzése, frissítése:

Az MTMT-ben már meglévő kutatói (személyi) törzsadatok aktualitásának ellenőrzése a munkavállaló / doktorandusz kötelessége. Kérjük, sziveskedjenek az adatváltozásokkal frissíteni az adatlapot (e-mail cím; kutatói azonosítók hozzáadása). Felhasználónevet, kérésre, adminisztrátorok változtathatnak meg. Az adminisztrátorokat kell megkeresni, ha változik a kutató munkahelye, és az új intézményt hozzá kell rendelni a szeméyi törzslaphoz. A munkahelyváltozás bejelentése az MTMT intézményi adatainak kezelését teszi lehetővé.

ADATSZOLGÁLTATÁS

2015-től az MTMT törvényi keretekbe foglalt információs közszolgáltatássá minősült, melynek feladata többek között "a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak által a jogviszonyuk keretei között megalkotott, a munkáltatónak átadott és nyilvánosságra hozott [...] tudományos művek adatainak nyilvántartása." (Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tv., 19/A. § b)

Az MTMT többféle adatszolgáltatás forrása. Az 1994. évi XL. tv. nevesíti azokat a jogszabály szerint az adatok felhasználására feljogosított szervezeteket, amelyeknek az MTMT, megkeresésre, közvetlenül is adatot szolgáltathat (statisztikai hivatalok, költségvetési szervek, minisztériumok, MTA, MAB és ODT stb.). Ezekhez általában csak az intézményi hozzárendelésű publikációkat veszik számításba, ezért különösen fontos a PPKE intézményi adatrétegének kialakítása és rendszeres frissítése. A pázmányos publikációs adatokról évente a KSH számára is készül statisztikai jelentés (K+F+I).

 MTMT intézményi képviselők

Az MTMT tagsággal kapcsolatos feladatok koordinátora, szakmai képviselet: dr. Dudás Anikó, PhD (tudományszervezési referens, BTK könyvtárvezető)

Kari adminisztrátorok

Elérhetőségek
A PPKE oktatói és doktoranduszai a kari adminisztrátorokat kereshetik az MTMT-vel kapcsolatos adatfelviteli kérdéseikkel.

KAR NÉV
BTK Kiss Judit
BTK Tóth Györgyi
HTK Sütöri Ágnes
ITK Serf András
JÁK Aczél-Partos Adrienn (könyvtárvezető)
JÁK Szikszai Krisztina (Doktori Iskola)
JÁK Vajai Balázs

 

 

 

 

 

 

 

 

A BTK publikációkkal kapcsolatos weboldala: link
A JÁK publikációkkal kapcsolatos weboldala: link

Gyakorlati tudnivalók

A közlemény (publikáció) alatt általában a teljes terjedelmű, kifejtett, megírt, a szokásos tudományos apparátussal ellátott, kiadott tudományos írásműveket értjük. A művészeti és műszaki ágazatok a saját területük elvárásai szerint az MTMT-re feltölthetik egyedi műveik leírásait is. A továbbiakban a publikáció/közlemény kifejezést általánosítva használjuk a művekre.

A szerzői adatfelvitel

A szerzői adatbevitel a következőkből áll:

  • A publikációs és idéző rekordok bibliográfiai adatainak felvitele
  • A besorolások megadása
  • A szerző műveinél a szerző nevének az MTMT szerzői törzsadathoz való hozzárendelése
  • Intézményi hozzárendelés – a publikáció szerzői affiliációjának jelölése  (a legkisebb intézményi egységez lehet csatolni).
  • A tételek szerzői jóváhagyása.

Az intézményi gyűjtőkörbe tartozó szerzőktől kérjük, hogy az MTMT rendszerben az egyes tételeknél az affiliáció megjelölésével (az intézményi hozzárendeléssel, pl. a tanszék csatolásával) publikációikat "jelentsék be"  a munkahelynek. 

Az egyes publikációs tételeknél lehetőség van a finanszírozó szerv (pályázat) és szerződésszám megjelölésére is a "Szponzor" mezőben.

Ismertetők

MTMT honlap - https://www.mtmt.hu

Jelleg, típus, besorolás - az aktuális verzió az  MTMT Dokumentumok / Ismertetők tovatában

Állásfoglalás többszörös idézés kezeléséről (2012.03.29.)

Az MTMT Bibliográfiai Szakbizottságának állásfoglalása a szerkesztett kötetek idézettségével kapcsolatban:

""Szerző szerkesztésében megjelent tanulmánykötet esetén csak az tekinthető arra való hivatkozásnak, ha az a teljes szerkesztett műre történt. A kötet egy fejezetére, tanulmányára történő hivatkozás nem tekinthető az adott szerkesztőre, mint szerzőre történő hivatkozásnak." Az állásfoglalás, az MTMT által addig is alkalmazott gyakorlatot erősíti meg."

MTA elnökség, doktori határozat, 2012.09.25 (milyen dokumentumtípusokat fogadnak el az értékelésnél, pl. csak a teljes terjedelmű, formálisan kiadott tudományos műveket)

https://www.mtmt.hu/system/files/mta_doktori_hatarozat_-_2012-09-25_-kivonat_2.pdf  

Állásfoglalás az efemer és tartós tárolású tudományos művek és a bennük előforduló hivatkozások kezeléséről (2014.04.11.)

Egyéb kapcsolódó dokumentumok

A MAB akkreditációs elvárásai, szakmai bírálati szempontjai

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 3/2017. (II. 24.) számú határozata A nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis működtetésének rendjéről (Akadémiai Értesítő LXVI/2017. évf. 3. sz. 53. o.)

Egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról  2015. évi CXXXI. törvény.

Fontosabb elemei:
- A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosítása (a nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis működtetése, információs közszolgáltatásént, 6-7.§)
- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

 A Kormány 1167/2014. (III. 25.) Korm. határozata a tudományos közlemények közzétételéről szóló nemzeti bibliográfiai adatbázis létrehozatalával kapcsolatos egyes feladatokról (Magyar Közlöny 2014. évi 44. szám - 1167/2014. (III. 25.)

x