Kiutazási lehetőségek

A partneregyetemek listája Karonként elérhető az alábbi linkeken: 

 

 


Tájékoztatás kiutazó Hallgatóinknak

 

Mobility-Online segédlet letölthető következő linkről: Mobility-Online használati útmutató és segédlet Erasmus mobilitásra jelentkező hallgatóknak.

 

Kapcsolattartás a kari koordinátorokkal

A kapcsolattartás módja a elsősorban az elektronikus levelezés, ezért a hallgatónak érdemes gyakran ellenőriznie a postaládáját, mert bármikor sürgős értesítés vagy hír érkezhet.

Ha az előkészületek folyamán bármilyen gond vagy kérdés merülne fel, kérjük, keressék az adott Kar Erasmus+ koordinátorát:

 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar: Kapcsolat - BTK.PPKE.HU

Jog- és Államtudományi Kar: Elérhetőség - JAK.PPKE.HU

Hittudományi Kar: erasmus@htk.ppke.hu

Információs Tachnológiai és Bionikai Kar: Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya - ITK.PPKE.HU

 

Learning Agreement (Tanulmányi megállapodás) - Before, During, After

A támogatási szerződéskötés előfeltétele, hogy a Learning Agreement (Before mobility) mind a 3 fél (hallgató, küldő intézmény, fogadó intézmény) részéről alá legyen írva!

Az ügyintézést javasolt 1-2 hónappal a kiutazás előtt megkezdeni. 
További információért látogasson el az Európai Bizottság honlapjára!

A Learning Agreement módosítására is van lehetőség (During mobility). Ezt akkor ajánlatos megtenni, amikor már egyértelmű, hogy mely tárgyak maradnak meg, illetve melyeket kell törölni, vagyis a külföldi tantárgyválasztás lezárultakor. Erre minden esetben a Learning Agreement „During mobility" részét kell használni.

A Learning Agreement "After mobility" részét pedig mobilitása végén kell kitöltenie, illetve három oldalúan aláíratni. 

Mindhárom dokumentumot szkennelve fel kell tölteni a Mobility Online rendszerébe is a megfelelő lépésben. 

 

Online Learning Agreement/Digital Learning Agreement

A 2022/2023-as tanévtől az eddigi papír alapú Learning Agreement-et felváltotta az Online Learning Agreement (Mobility Online rendszerben Digital Learning Agreement). 

A nyertes pályázatról történő kiértesítést követően a hallgatónak a Mobility Online rendszerbe belépve fel kell töltenie először a fogadó intézményben felvenni kívánt kurzusokat (a Learning Agreementben Table A), majd a küldő intézményben elfogadtatni kívánt tárgyakat (a Learning Agreementben Table B). 

Ezt követően a kari koordinátor átnézni, ellenőrzi és jóváhagyja a kitöltött Learning Agreement-et, amely kiküldésre kerül az Erasmus Without Paper (EWP) rendszeren keresztül a fogadó intézmény által használt rendszerbe. 

Amint a fogadó koordinátor által aláírásra került a Digital Learning Agreement, a hallgató tovább tud haladni a kötelező lépéseken, így például fel tudja tölteni a fogadó levelet. 

A Mobility Online rendszerben történő kitöltéshez ide kattintva tud letölteni útmutatót. 

 

Erasmus+ ösztöndíj 

Az ösztöndíj mindenkori mértékének megállapítása az Európai Bizottság, illetve a Tempus Közalapítvány által meghatározott irányelvek szerint történik. Az ösztöndíj aktuális összege minden évben kiírásra kerül, és a pályázati felhívásban olvasható.

A támogatás folyósításának feltétele, hogy a hallgató Támogatási Szerződést köt az egyetemmel kiutazása előtt legkésőbb 2-3 héttel. 

Az ösztöndíj kiutalása két részletben történik:

 • előfinanszírozás: kiutazás előtt a teljes támogatási összeg 80%-a utalásra kerül
 • utófinanszírozás: hazaérkezés után közvetlenül a meghatározott igazoló dokumentumok bemutatását követően a maradék 20% kerül utalásra (amennyiben minden dokumentum rendben van és a hallgató a szerződésben foglalt feltételeket teljesítette). 

 

Erasmus+ kiegészítő támogatások

Az Erasmus+ felsőoktatási mobilitásban résztvevő hallgatóknak lehetőségük van Erasmus+ kiegészítő támogatásra pályázni.

További részletet és az aktuális pályázati felhívásokat megtalálják a honlapon!

 

A támogatási szerződés megkötésének folyamata

 • A támogatási szerződést a hallgató az adott Kar nemzetközi irodáján írja alá személyesen (kivétel: meghatalmozott révén, erről előre kell tájékoztatni a kari koordinátort. Ebben az esetben két tanú aláírásával ellátott, eredeti meghatalmazás szükséges, melynek formanyomtatványa letölthető lentebb, a 'Formanyomtatványok' menüpont alatt).
 • A szerződés pontos betartása vonatkozik mind a hallgatóra, mind az Egyetemre. Ha szerződésben rögzített jogok, kötelezettségek és feltételek bármelyike megváltozik, azt írásban is rögzíteni kell (Szerződésmódosítás).
 • A szerződéskötés feltétele a mindhárom fél által aláírt Learning Agreement (Tanulmányi megállapodás)!
 • Az ösztöndíjasnak a pályázat során nyilatkoznia kell, hogy deviza vagy forint számlára kéri-e az utalást. Az ösztöndíjat csak euróban tudjuk folyósítani! Így Forint számlára történő utalás esetén az esetleges árfolyamváltozás miatti plusz költségeket a Hallgató viseli.

"OLS" - Online nyelvi teszt


"Az online nyelvi támogatás (Online Linguistic Support, OLS) célja, hogy segítsen az Erasmus+ program és az Európai Szolidaritási Testület résztvevőinek fejleszteni idegennyelv-tudásukat azon a nyelven, melyet külföldi tanulmányaik, munkájuk vagy önkéntes tevékenységük során fognak használni." - további információ az Európai Bizottság oldalán található. 

A mobilitásra kiutazó Hallgatók kötelesek kitölteni az OLS online szintfelmérő nyelvi tesztet. Ezzel kapcsolatban a kiutazást megelőzően e-mailben kapnak tájékoztatást. A szintfelmérő nyelvi teszt kitöltését követően lehetőség van ingyenes online nyelvi kurzusra is jelentkezni. 

 

"Blended mobility"


Az Erasmus+ program keretében már lehetőség van ún. "blended mobility" teljesítésére is. A Blended mobility fizikai és virtuális részből áll. Feltétele, hogy a fizikai mobilitás rész (tényleges kinttartózkodás időtartama) mininum 3 hónap legyen, szakmai gyakorlat esetén minimum 2 hónapot kell kint töltenie a hallgatónak. Támogatás csak a mobilitás tényleges fizikai részére folyósítható!


A mobilitásuk végén minden esetben a fogadó féltől be kell szerezniük a "Certificate of Attendance" elnevezésű igazolást, amelyen világosan fel kell tüntetni a fizikai és virtuális mobilitás dátumait és időtartamát.

További információ a Blended mobilitásról elérhető a Tempus Közalapítvány honlapján: https://tka.hu/hir/14795/kombinalhato-a-virtualis-es-a-fizikai-mobilitas

 

Blended Intensive Program (BIP)

A felsőoktatási Hallgatóknak lehetőségük van ún. BIP programokon  részt venni. A BIP (Blended Intensive Program) sajátos formája a "Blended mobility"-nek, szintén fizikai és virtuális részből áll. A BIP programokat három egyetem együttműködésben szervezi, általában 1 vagy 2 hetes időtartamban. A részvétel során legalább 3 ECTS kredit megszerzése kötelező. 

További információk: Felsőoktatási hallgatók rövid távú mobilitása: Blended Intenzív Program (BIP) Erasmus+ | Tempus Közalapítvány (erasmusplusz.hu)

 

Zöld utazás

Amennyiben a Hallgató ki- és vissza utazását is zöld módon, fenntartható közlekedési eszközzel valósítja  meg és ezt igazolni is tudja, úgy 50 Eur plusz egyszeri zöld utazási támogatásra és (távolság függvényében) maximum 4 további utazási napra járó megélhetési ösztöndíjra jogosult. A Hallgatónak a jelentkezés során, a Mobiltiy Onlineban nyilatkoznia szükséges, hogy zöld utazási formát kíván-e igénybe venni. 

További információ: Green Erasmus+ - PPKE.HU

 

Vis maior


Abban az esetben, hogyha a minimális fizikai mobilitás a hallgató önhibáján kívül nem teljesül, vis maior esete áll fenn. Ez esetben az ösztöndíj elszámolása a hallgató által egyéni méltányossági kérelem benyújtásával kezdeményezett vis maior eljárás keretében történik majd. Ezen kérelem igazolásához szükség lehet alátámasztó dokumentumokra (pl. repülőjegy, buszjegy, számlák, stb.), ezért arra kérjük Önöket, hogy ezeket a dokumentumokat őrizzék meg!

 

!FONTOS! Az ösztöndíjas felelőssége, hogy kiutazása előtt tájékozódjon a választott ország járványügyi helyzetéről, és ezt utazásuk megszervezése előtt mindenképpen vegyék figyelembe! Abban az esetben, hogyha az éppen fennálló helyzet miatt a hatóságok nem javasolják, hogy kiutazzon a célországba, kérjük, hogy felelősségteljesen döntsön, és mobilitásának lemondásáról tájékoztassa kari koordinátorát!

Utazási tanácsok országonként: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok További teendők

 

I. Mielőtt hazaindulna:

 • a hallgató aláíratja a kinttartózkodás időtartamáról szóló „Certificate of Attendace" dokumentumot;
 • ellenőrzi, hogy a Learning Agrement szükség esetén módosításra került-e, és mind három fél (Hallgató, küldő, fogadó intézmény) által alá van-e írva.

 

II. Miután hazaérkezett:

 • Kari koordinátorának le kell adnia a „Transcript of Records" egy másolati példányát, amennyiben azt a fogadó intézménytől közvetlenül megkapta. Egyéb esetekben általában a fogadó intézmény közvetlenül a küldő intézménynek küldi meg a dokumentumot. A Certificate of Attendance, a Transcript of Records, és zöld utazási forma választása esetén a zöld utazást igazoló dokumentumokat a Hallgatónak fel kell töltenie a Mobility Online rendszer felületére!
 • A Hallgatónak ki kell töltenie az Erasmus Participant Survey-t, legkésőbb a mobilitás vége utáni 30. napig. A Survey elérési linkjét a Hallgató mobilitásának záró dátumát követően, e-mailben kapja meg.

 

III. Amennyiben nem tudta teljesíteni külföldi tanulmányútját:

 • Ha valamilyen – indokolt – oknál fogva nem történik meg a kiutazás, akkor írásban azonnal értesíteni kell az Erasmus koordinátort, valamint a fogadó intézmény koordinátorát. Ennek határideje: őszi kiutazás esetében augusztus 15., a tavaszi kiutazás esetében október 15.
 • Ha a kinti tanulmányokat kell megszakítani, akkor a szerződésben foglaltak szerint a támogatás összegét vissza kell fizetni! A vis maior esetek minden esetben kivizsgálásra kerülnek.
 • FONTOS: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy abban az esetben, ha a hallgató kreditpontok nélkül jön haza, a kapott ösztöndíjat részben vagy teljes egészében vissza kell fizetnie! A minimum megszerzendő ECTS pontokról a kari koordinátoroknál kell érdeklődni!

A "zero grant" státuszú hallgatók esetében is a fenti kötelezettségek és tennivalóak az irányadóak azzal a különbséggel, hogy részükre az Egyetem nem folyósít Erasmus+ ösztöndíjat. 

 


Formanyomtatványok

A mobilitáshoz szükséges formanyomtatványok letölthetőek az alábbi linkeken:

 

Hallgatói tanulmányi mobilitás KA131 (SMS)

Letter of Acceptance

Certificate of Arrival and Attendance

Lemondó nyilatkozat

Learning Agreement for studies

Guidelines to the Learning Agreement

Endorsement of Prolongation

Meghatalmazás

Büntetőjogi nyilatkozat - zöld utazás

 

Hallgatói szakmai gyakorlati mobilitás KA131 (SMT)

Letter of Acceptance

Certificate of Attendance

Lemondó nyilatkozat

Learning Agreement Student Mobility for Traineeships

Guidelines to the Trainisheep Agreement

Endorsement of Prolongation

Meghatalmazás

Büntetőjogi nyilatkozat - zöld utazás

 


Hasznos információk és linkek