„Amikor keresztény filozófiáról beszélünk, a filozófiai gondolkodásnak arra a jelentős fejlődésére gondolunk, mely a keresztény hit közvetlen vagy közvetett hozzájárulása nélkül nem jöhetett volna létre."
Szent II. János Pál pápa: „Fides et Ratio" (76)

Célkitűzés
Az aktuális társadalmi kihívások figyelembevételével a kutatócsoport hármas célkitűzést követ: a.) A filozófiai gondolkodás és kiemelten a keresztény bölcseleti hagyomány útjainak és kibontakozási lehetőségeinek elemzése; b.) A keresztény emberkép sajátosságainak történeti és szisztematikus elemzése; c.) A keresztény filozófia szempontjainak érvényesítése a kortárs interdiszciplináris diskurzusokban.

A tudományos megközelítések nézőpontja
A kutatások a filozófiai gondolkodás témáit és módszereit érvényesítik a keresztény kinyilatkoztatás horizontján. A kereszténységen belül elsősorban a katolikus hagyományra koncentrálnak. Ebből a perspektívából közelítik meg a filozófia és teológia viszonyát, valamint a különböző tudományterületek filozófiai-etikai alapjait (pl. társadalomfilozófia, jogfilozófia, nevelésfilozófia, stb.).

Tevékenységek
Tudományos publikációk megjelentetése; Konferenciák és tematikus kerekasztal-beszélgetések szervezése; Tudományos-filozófiai közösségépítés.

Együttműködés
A Keresztény Filozófia Kutatócsoport a PPKE BTK Filozófia Tanszék  oktatóival együttműködve végzi a tevékenységét.

A kutatások és a kerekasztal-beszélgetések témái az első ciklusban (2021-2024)
2021. – A keresztény filozófia fogalma: Történeti és szisztematikus elemzések.
2022. – A szeretet filozófiája – Bölcseleti és szakmaelméleti dimenziók.
2023. – Szellem, személy, világ – A keresztény emberkép súlypontjai és aktualitása.
2024. – A keresztény életbölcselet útjai – Etikai megközelítések.

A kutatócsoport tagjai

Belsős (PPKE) tagok
Batthyány Alexander (PPKE VFKI)
Czakó István (PPKE BTK)
Gájer László (PPKE HTK)
Hankovszky Tamás (PPKE BTK)
Kuminetz Géza (PPKE HTK)
Lautner Péter (PPKE BTK)
Puskás Attila (PPKE HTK)
Sárkány Péter (EKKE; PPKE)
Schmal Dániel (PPKE BTK)
Szeiler Zsolt (PPKE BTK)
Szombath Attila (PPKE BTK)
Vincze Krisztián (PPKE HTK)

Külsős tagok
Bakos Gergely OSB (SSZHF)
Csiszár Klára (KU Linz; BBTE RKTK)
Frenyó Zoltán (MTA BTK)
Holló László (BBTE RKTK)
Janka Ferenc (VHF)
Petres E. Lúcia OP (SSZHF)
Szalay Mátyás (Edith Stein Intézet, Granada)
Tóth Beáta (SSZHF)
Turgonyi Zoltán (MTA BTK)
Válóczy József (ESZHF)
Varga-Jani Anna
Vik János (BBTE RKTK)

A kutatócsoport kinevezett vezetője

Prof. Dr. Sárkány Péter

Önéletrajz
Publikációk

Elérhetőség
sarkany.peter@ppke.hu

 

 
Programok:

2024. március 22.
Személy, szellem, világ - A keresztény emberkép súlypontjai és aktualitása 
Tudományos konferencia
Program

2023. március 10.
A szeretet.
Tudományos konferencia
Meghívó és program

2022. június 2.
Pedagógia és kereszténység. Teológiai, filozófiai és neveléstörténeti metszetek.
Tudományos konferencia az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolája és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpontja szervezésében.
Meghívó és program (letölthető pdf formátumban)

2021. december 10.
Karol Wojtyła's anthropology today.
Online nemzetközi konferencia az  Instituto de Filosofía Edith Stein (Granada) társszervezésében és a Wacław FelczakAlapítvány támogatásával.
Program (letölthető pdf formátumban)

2021. november 19.
A keresztény filozófia fogalma: Történeti és szisztematikus elemzések. Tudományos konferencia.
Program (letölthető pdf formátumban); A konferencia felhívása (letölthető pdf formátumban)

2021. június 10.
Elisabeth Lukas: Viktor Frankl gondolatai hitről és Istenről.
Online könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés.
Plakát (letölthető pdf formátumban). 

2020. november 27.
Alexander Batthyány: A közömbösség legyőzése. Az értelem megtalálása változó korunkban.
Online könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés.
Plakát (letölthető jpg formátumban). 

 

A Kutatócsoport kiadványai

 


 A keresztény filozófia fogalma. Történeti és szisztematikus elemzések, Szerkesztette: Sárkány Péter, Szent István Társulat, Budapest 2023

Történeti tény, hogy a filozófia és a kereszténység hatottak egymásra. Ennek megfelelően a keresztény filozófia kifejezés egyfajta gyűjtőfogalomnak tekinthető, amely a keresztény kinyilatkoztatás filozófiára gyakorolt hatását jelzi. Ezt a történeti hatást nem is szokták kétségbe vonni, sőt a szakirodalomban gyakran hivatkozott értelmezésről van szó. Problémák akkor merülnek fel, amikor ezzel a kifejezéssel a filozófia egy sajátos művelési módját szeretnénk körvonalazni. A kötet tanulmányai éppen ennek a szemléletmódnak/megközelítésnek a kérdéseit járják körbe, egy-egy szerző munkásságának vagy egy korszak, és/vagy egy filozófiai terület problémafelvetésének összefüggésében.

 A kötet szerzői (a tartalomjegyzék sorrendjében): Vincze Krisztián, Gájer László, Szalay Mátyás, Frenyó Zoltán, Czakó István, Janni Anna, Bakos Gergely OSB, Bernáth László, Hankovszky Tamás, Turgonyi Zoltán, András István, Mezei Balázs Mihály, Szeiler Zsolt, Sárkány Péter.

Intézmény- és szakmaközi együttműködésben megvalósuló kiadványok:

 


„Pedagógia és kereszténység - Teológiai, neveléstörténeti és nevelésfilozófiai metszetek” Szerkesztette: Pukánszky Béla / Sárkány Péter

A tanulmánykötet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpont együttműködésében valósult meg. A két kutatóhely 2022. június 2-án Egerben, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dísztermében konferenciát szervezett. A „Pedagógia és kereszténység” címmel megrendezett esemény célja a címben jelzett két terület viszonyának történeti és neveléstudományi szisztematikus vizsgálata volt. Ennek a konferenciának a szerkesztett anyaga olvasható a kötetben.

A kötet szerzői (a tartalomjegyzék sorrendjében): Ternyák Csaba, egri érsek, Racs Csaba (EGHF), Kocsis Imre (PPKE), Juhász Attila (EGHF), Virág Irén (EKKE), Németh András (ELTE/Selye János Egyetem), Pukánszky Béla (EKKE/Selye János Egyetem), Schaffhauser Franz (SOTE), Somos Róbert (PTE), Heidl György (PTE), Schwendtner Tibor (EKKE), Kuminetz Géza (PPKE), Novák István (EKKE), Gloviczki Zoltán (AVKF), Sárkány Péter (EKKE), Pajtókné Tari Ilona (EKKE).