Elnevezésünknek megfelelően egyrészt az etika (valamint az ezzel hagyományosan összekapcsolódó politikai filozófia), másrészt az esztétika képezi vizsgálódásaink tárgyát.
Noha a filozófia a kívülállók számára sokszor életidegennek látszik, épp a mi témáink fontosságáról könnyű akár a laikusokat is meggyőzni, hiszen olyan, a politikából és a mindennapi életből is jól ismert tárgyakat kívánunk a következő években vizsgálni, mint az európai értékek (köztük a szabadság, az egyenlőség, az emberi jogok, a jogállamiság) kérdése, a liberalizmus ma uralkodó formájának belső ellentmondásai, a korunkban terjedő új jelenségek és mozgalmak (identitáspolitika, eltörléskultúra, politikai korrektség stb.), a nyugati önazonosság mibenléte, a vallásszabadság helyzete, az élet tisztelete, a szexualitással és a nemekkel kapcsolatos problémák. Természetesen a teljesség kedvéért mindezek általános elméleti hátterével is foglalkozunk, így például az erkölcs történelmi változásának kérdésével, vagy az értékek objektivitásának és megalapozhatóságának problémáival. Az esztétika területén vizsgálni kívánjuk, milyen értelemben létezik sajátosan keresztény művészetfilozófia, de érintjük a művészet és az erkölcs kapcsolatát is.
Mivel filozófiai diszciplínákról van szó, észérveket használunk. Így mondanivalónkat a nem hívők számára is érthetővé tehetjük. Ez különösen azért kulcsfontosságú, mert korunkban a nyugati világot megosztó vitákban sokszor párhuzamos monológok folynak dialógusok helyett, pedig még soha nem volt annyira szükséges az indulatoktól, előítéletektől és tabuktól mentes, higgadt párbeszédre, mint napjainkban, amikor civilizációnk puszta léte forog kockán.

Csoportvezető: Turgonyi Zoltán (CV)