A Kutatócsoport küldetése

A Keresztény Pedagógia és Pszichológia Kutatócsoport 2022 húsvétján jött létre. Kutatásaiba bevonja a pedagógiai képzési terület mellett a PPKE más képzéseit is, együttműködik a Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpont kutatócsoportjaival, amely együtthatásokon keresztül, valamint hazai és nemzetközi programjaival is a társadalom több területén értelmezi a keresztény nevelés szerepét. A Kutatócsoport a neveléstudományok és a pszichológia művelésével és a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásával kíván hozzájárulni a keresztény nevelés élethosszig tartó társadalmi hatásának növeléséhez, azt kiteljesítve a keresztény hit távlatával. Ezt szolgálja, hogy interdiszciplináris megközelítéssel más tudományterületeket is bevon vizsgálataiba.
A nevelés csakis a személyiséget fejlesztő hatás lehet, tehát korunkban is kizárólag a jóra vezethet, így mindenekelőtt Isten szeretetére, a család, a haza szeretetére, a nemzet szolgálatára. Ezzel szemben nem tekinthetőek nevelésnek a személyiséget negatívan formáló, azt romboló folyamatok, mert elveszik a személyek, a nemzet jövőjét, és a társadalmat pedig az anómia állapotába sodorják. A nevelés fejlesztő szerepének megerősítését teszik szükségessé azok a veszélyes társadalmi áramlatok, amik Európában és világszerte felszámolni törekszenek a kereszténységet és az annak értékeire épülő társadalmi rendet. 
A buzdító példával is alátámasztott nevelés a cselekvő élet igazi útmutatója. Pszichológiai nézőpontból is a jó-rossz cselekedet megítélhetőségének mércerendszerében az igazság a kulcsfogalom. 
A Keresztény Pedagógia és Pszichológia Kutatócsoport ebben a tágabb értelemben szolgálja az önmagáért, családjáért, hazájáért, nemzetéért tenni képes, Isten szeretetében megmaradó ember személyiségének minden irányú fejlesztését. Célja a tudomány művelésével annak alátámasztása, hogy az emberi élet legnagyobb boldogsága, ha személyiségünkben kiteljesedünk, azaz széppé, harmonikussá válik az egyéniségünk.

A Kutatócsoport tevékenysége

A Keresztény Pedagógia és Pszichológia Kutatócsoport a keresztény nevelés cselekvési programjait is eredményező kutatásokat folytat, konferenciákat, kerekasztal-beszélgetéseket szervez, tudományos publikációkat készít elő, pedagógiai műhelymunkákba bekapcsolódó szakmai közösségeket szervez a nemzeti nevelési-oktatási rendszer egészére kiterjedően, kitekintéssel más nemzetekre, kultúrákra, vallásokra is. 
A Kutatócsoport munkája a katolikus egyetem küldetéséhez kapcsolódik, a nevelés, a személyiségfejlesztés jelenségeinek vizsgálatával kiterjed a társadalom sokféle közösségi és intézményi színterére, hogy élethosszig tartó és az élet minden területén megnyilvánuló nevelési együtthatásaik erejét is a keresztény értékek érvényre juttatására irányítsa. Lényeges a hazai katolikus pedagógusképző intézményekkel való együttműködés, hogy ennek eredményei alkalmazhatóak legyenek a pedagógus hivatásképzés erősítésében, a társadalom megszólításában.
A kutatások célja annak igazolása, hogy az emberi lélekből kitermelhetőek azok a minőségek, amelyek segítségével az ember egyrészt magát kivételes személyiséggé alakíthatja, másrészt a lelkéből kisugárzó erőket mások nevelésének szolgálatába állíthatja. Mindez Isten szeretetéből táplálkozik, ami szívet lelket, egész embert követel. A Marczell Mihály által a nevelés középpontjába állított pedagógia perennis az egyetemes emberi kifejlesztése, ezzel gazdagítva az egyénien sajátos személyiséget, amihez való hozzájárulás a kutatócsoport kiemelt célja.
Kutatási célterületek lehetnek az alábbiak, mindegyikük saját összetettségükben és a hitre neveléssel való kapcsolataikban is, amint az Ferenc pápa Veritatis gaudium kezdetű apostoli rendelkezésében foglaltakat követve:
–    a családi, generációk közti nevelési hatások,
–    a közösségek személyiségfejlesztő hatásai,
–    az oktatási-nevelési rendszer intézményeinek nevelési kihívásai és hatásai, 
–    a nevelői hivatások erősítése, a pedagógusok hivatásképzése, 
–    a gyermekvédelem és a szociális gondoskodás, 
–    a kultúra, a művészetek és a tudományok személyiségfejlesztő hatásai, 
–    a szociális és az egészségügyi rendszer fejlesztő hatásai, 
–    a testi nevelés, a sport és az egészségmegőrzés szerepe,
–    a méltányos gazdaság egyéni sorsokat és társadalmat erősítő szerepe,
–    a társadalmi biztonságot és a haza védelmét szolgáló nevelési hatások,
–    a társadalmi veszélyhelyzetek, katasztrófák, migráció, járványok, háború pedagógiai, pszichológiai kihívásai, stb.
A Kutatócsoport kutatási programok sorát szervezi, amelyek teret és alkalmat nyújtanak arra, hogy minden igaz katolikus tudós érvényesüljön, ahol írhat, kutathat, taníthat, mindegyik anélkül, hogy katolikus meggyőződését rejtegetni kellene. Az egyháznak kifejezett joga és kötelezettsége a nevelés, az ige hirdetése, ami a családnak természetjogi alapokon nyugvó joga, az állam célja pedig a köz javának előmozdítása, a jó társadalom kiépítése.

Kutatási keretprogramok:


„Érték a nemzet” komplex nevelési program
A közöség, kultúra és vallás értékrendszer-gyakorlata
Kutatási keretprogram a 2022-2025. közötti időszakban

A keretprogram rendszervizsgálatot valósít meg a nevelés és különösen a keresztény nevelés tényleges társadalmi helyzetének komplex értelmezésére, a társadalom jelen állapotából adódó egyes feladatainak meghatározására, azokhoz tartozó eszközök azonosítására. A vizsgálatok a kultúra jelenségeit, azokkal egybevetve a közösségek és a vallás helyzetét értelmezik (a nemzet szintje), ezek eredményét összevetik a hit, remény és szeretet egymással összefüggésükben is vizsgált megnyilatkozásaival (erények szintje). Lényeges nevelési szempont mindebben az Istenre való irányultság fő célja. A vizsgált rendszer mindegyik eleme külön is alkalmas a keresztény nevelés konkrét pedagógiai-pszichológiai cselekvési programjainak magalapozásához. Ezért akár csak némelyikük összekapcsolása is jelentős szinergiát ígér a neveléstudomány számára, annak a pedagógusképzésben, a családok és a közösségek erősítésében való alkalmazásához, hozzájárulva az egyes társadalmi alrendszerekben kívánatos hatásokhoz a társadalmi anómia leküzdésében. 

Az Érték a nemzet kutatási keretprogram felépítését bemutató ábra itt érhető el.

 

Környezeti nevelés és fenntarthatóság
- energiatudatossági és környezeti nevelési programok megvalósítása 
a magyar felsőoktatásban -
a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
Kutatási program a 2022-2023. közötti időszakban

A program szintén megvalósíthatja a Keresztény Pedagógia és Pszichológia Kutatócsoportnak azt a célját, hogy együttműködjön a Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpont más kutatócsoportjaival, a multidiszciplináris megközelítésekbe bevonja a PPKE karai, különösen is a BTK kutatóit, továbbá külső kutatókat. 
A jelen energiatudatossági és környezeti nevelési, fenntarthatósági projekt számára különösen is jelentős hozzáadott értéket biztosítanak ezek a tudományközi együttműködések. A Keresztény Pedagógia és Pszichológia Kutatócsoport három vonatkozásban is bővíteni kívánja a Pécsi Tudományegyetem és a Szent István Egyetem, valamint a Gál Ferenc Egyetem által a témakörben elért korábbi eredményeket a pedagógiai implementáció vonatkozásában:

-    A PPKE részvétele a tanárképzést is bevonja a programba, így az kiterjed az óvodai és az alsó tagozatos nevelésről a középfokú oktatás végéig, sőt akár a felnőttoktatásra is, tehát a teljes oktatási rendszerre.
-    A PPKE Keresztény Pedagógia és Pszichológia Kutatócsoportja kiemelt feladatának tekinti, hogy morálteológia, bioetikai megközelítésekre építve a környezetnevelésre, a fentarthatóságra irányuló nevelés ügyével is hozzájáruljon a keresztény szövetű európai kultúra, a társadalom erősödéséhez. 
-    Jelentős kihívás a szomszédban zajló ukrajnai háború természetkárosító hatásainak, és különösen is az energiaellátás globális kérdéseinek értelmezése a program keretében. Az ezzel kapcsolatos kérdések megfogalmazására és válaszok keresésére különösen is lehetőséget ad a Szent II. János Pál Pápa Kutatóközponton belül más kutatócsoportokkal való együttműködés.


SZAKMAI ÖSSZEGZÉS - BESZÁMOLÓ
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpont
Keresztény Pedagógia és Pszichológia Kutatócsoport által
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal támogatásával megvalósított  
a „Környezeti nevelés és fenntarthatóság – energiatudatossági és környezeti nevelési programok megvalósítása a magyar felsőoktatásban” tárgyú projektről


A projekt célja, tartalma

A „Környezeti nevelés és fenntarthatóság – energiatudatossági és környezeti nevelési programok megvalósítása a magyar felsőoktatásban” tárgyú projekt szakmai megvalósítását a 
PPKE Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpontjának Keresztény Pedagógia és Pszichológia Kutatócsoportja (továbbiakban: PPKE Kutatócsoport) látta el, együttműködésben az Egyetem más kutatócsoportjaival, különösen is a Teremtésvédelmi Kutatóintézettel és a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ szakmai műhelyével.
A projektet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal támogatta a JHFO/23-5/2022. azonosító számú támogatási szerződésben foglaltak alapján a Megállapodás hatályba lépésének napjától a 2023. január 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan.
A PPKE Kutatócsoport együttműködött a projekt megvalósításában a Pécsi Tudományegyetemmel (a továbbiakban: PTE) és a Széchenyi István Egyetemmel (továbbiakban: SZE). 

A fenntarthatósági modul implementációja a tanárképzésbe

A PPKE Kutatócsoport az óvó- és tanítóképzés mellett új elemként a tanárképzésbe is implementálja a PTE által kidolgozott fenntarthatósági modult, annak tantervi tematikáját és tananyagát, az alábbiak szerint.

A PPKE Kutatócsoport a nevelés, az oktatás jelenkori társadalmi kihívásainak értelmezései során kiemelt témaként tárgyalta a teremtett világ őrzésére, tiszteletére, szeretetére irányuló nevelés helyzetét. A Kutatócsoport ennek során foglalkozott a pedagógusok képzésének és a köznevelésnek a feladataival, melyeknek – a pedagógia átfogó szerepének megfelelően – szét kell terjedniük az oktatás világából az élet minden területére. Ennek érdekében került alkalmazásra az ismereteket új rendszerbe foglaló konkrét programnak az alkalmazására a PPKE-n folyó pedagógus- és tanárképzésben. 

Ennek érdekében a PPKE Kutatócsoport előkészítette és megvalósította a PTE-n kiadott könyv alapján vállalt próbatanításokat. Ezeken a PTE szerkesztésében megjelent „Környezeti nevelés és fenntarthatóság” című kötet (szerk.: Zádori Iván, PTE, 2022, ISBN 978-963-626-043-9) kötetet alkalmazták, amivel megvalósult, hogy a korábban már bevont óvó- és tanítóképzés területéről kiterjedt a PPKE-n folyó osztatlan tanári mesterszakokra az új környezeti nevelési, fenntarthatóságpedagógiai modulnak az oktatása. 

A programban értelmezni kellett, hogy a fenntarthatóságpedagógiával kiegészült környezetpedagógiát érintő társadalmi elvárások is jelentősen átalakultak a 21. század harmadik évtizedére, mert az utóbbi két évben az előre már jelzett társadalmi válságok be is következtek, tehát nem az elkerülésük, hanem válságkezelés lett a cél. Ez a projekt megvalósítása során még a vártnál is összetettebb szakmai feladatot jelentett, amit azonban kötelességünk volt teljesíteni a pedagógusképzésben, éppen a köznevelés számára való közvetítés érdekében. Ezt több új publikáció is tartalmazza, amiket a projekt keretében szerkesztett kötetben tettünk elérhetővé, tárgyalva a pedagógusképzés új kihívásainak jellegét és az új válaszokat.

 Ezt a szempontot fejti ki a projekt keretében elkészült „Energiatudatossági és környezeti nevelés – programok a magyar felsőoktatásban” című tanulmánykötet több írása, köztük különösen is Kozma Gábor tanulmánya hívja fel erre a figyelmet „Az átfogó nevelés kihívása – a pedagógusképzés felelősségéről” címmel. Nemzetközileg megkerülhetetlenek és meghatározóak lettek a Vatikán megnyilatkozásai, személy szerint Ferenc pápa Laudato si’ (Áldott légy!) kezdetű enciklikájában kifejtettek, melyek az érintett környezeti, gazdasági, társadalmi kérdések legátfogóbb értelmezését adták. Projektünk számára pedagógiai szempontból rögzíteni kellett egy teljesen új nevelési szemlélet érvényre juttatásának nélkülözhetetlen voltát, amelynek a teremtett világ védelme érdekében az enciklikában kifejtett átfogó ökológiára kell épülnie, és leginkább az átfogó nevelés megnevezés alkalmazható rá. A projekt említett tanulmányában bemutatásra kerültek a kitűzött új nevelési célok, az ezekhez tartozóan fejlesztendő új kompetenciák és az azokkal kapcsolatos felsőoktatáspedagógiai feladatok. A projekt szakmai eredményeit összegző, a záró konferencián elhangzottakat és azokhoz kapcsolódó szakmai kifejtéseket tartalmazó kötet több tanulmánya is értékeli a tanárképzésben való alkalmazás tapasztalatait. 

A tanulmánykötet itt érhető el.

Az eredmények disszeminációja 

A projekt keretében elért eredményeket az publikácók is tárgyalják:

  • Kozma Gábor; Nemeskéri Zsolt; Pongrácz Attila; Zádori Iván: Energiatudatossági és környezetvédelmi programok megvalósítása a magyar felsőoktatásban: egy pilot program értékelése. In: Kultúratudományi Szemle, 2022, 4(3-4), pp. 102-124. DOI: 10.15170/KSZ.2022.04.03-04.07 https://kpvk.pte.hu/hu/hirek/megjelent_kulturatudomanyi_szemle_legujabb_szama_0
  • Gábor Kozma; Zsolt Nemeskéri; Attila Pongrácz; Iván Zádori: Implementation of Energy Awareness and Environmental Education Programs in Hungarian Higher Education: Evaluation of a Pilot Program. In: Acta Cultura et Paedagogicae 2022/1. pp. 71-98. DOI: 10.15170/ACEP.2022.01.07. https://kpvk.pte.hu/hu/acta_cultura_et_paedagogicae
  • A PPKE a projekt keretében a fenti tanulmánykötetet jelentette meg e- formában. Ebben a 2023. január 20-i zárószimpózium előadóinak írásai mellett a projektben közreműködött szakértők, illetve a PPKE-n, a PTE-n és az SZFE-n működő műhelyek kutatóinak közleményei jelentek meg a környezeti nevelés, környezetpedagógia, természetpedagógia és teremtésvédelem tárgyában.

A pilotképzés, majd pedig a próbatanítások eredményeire, a pozitív hallgatói fogadtatásra alapozva szakdolgozati és TDK témák kiírására kerül sor. A következő tanévre összeálló továbbképzések és szakmai napok témáiban rögzítjük a témakör tárgyalását. Ez a PPKE-n belüli disszemináción túl a köznevelés számára is közvetíti a tapasztalatokat, valamintt lehetőséget ad a résztvevők bevonására műhelymunkába.

A PPKE Kutatócsoport a témakörben tudományos konferenciát készít elő 2023 őszére, együttműködésben a PPKE Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpont más kutatócsoportjaival, a BTK pedagógiai és pszichológiai műhelyeivel, valamint a projektben együttműködő SZE és PTE kutatóival és más állami és egyházi felsőoktatási intézményekkel, szakmai szervezetekkel.

 

Budapest, 2023. március 22.

 

Összeállította:

Dr. Kozma Gábor

kutatócsoport-vezető

PPKE Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpont

Keresztény Pedagógia és Pszichológia Kutatócsoport

 

Kultúrák keresztútján
Kutatási program a Keresztény Pedagógia és Pszichológia Kutatócsoportban
a nyugati (keresztény), valamint a keleti (iszlám) kultúra együtthatásairól 
a nevelés és oktatás rendszereiben

A program tárgyköre

Nagy szerepet kapnak az olyan kutatások a társadalmi rendszervizsgálatok keretében, amelyek fő célja a nyugati és a keleti kultúrákban gyökerező és eltérő szabályozások és azok alkalmazási gyakorlatának feltárása az egyes társadalmi alrendszerekben. Ennek nézőpontjából a nyugati kultúra az európai típusú, keresztény alapú kultúra, a keleti kultúra pedig a keresztény alapú kultúráktól különbözőségében értelmezhető, alapvetően iszlám kultúra. Más világvallások kultúraalkotó és társadalomszervező szerepe meghatározóan a keresztény és iszlám kultúrákkal való összevetésükben kerül vizsgálatra. Mindennek nagy szerepe van a társadalom legalapvetőbb feladatában: a nevelésben.

A „Kultúrák keresztútján” kutatási program célja az, hogy a kutatások hozzájáruljanak a világ két meghatározó kulturális berendezkedése együtthatásainak feltárásához, és mind a nyugati (keresztény), mind a keleti (iszlám) kultúra saját vallási alapjaihoz való viszonyának jellemzéséhez, elemezve azokra építésnek és azoktól eltávolodásnak jellemzőit.

A kutatási program nem kulturális antropológiai, nem vallástudományi és nem politikatudományi, hanem a kultúrák egyes összetevőire, különösen is a nevelés és az oktatás rendszereire irányul, konkrét elemzésükkel hozzájárul az adott társadalmi alrendszerek sajátos működésének feltárásához. Módszertanával hozzájárul az adott kultúra nemzeti kultúraként való értelmezéséhez, azon belül a tárgyalt jelenségekre építve biztosítja a vizsgált alrendszer és a társadalmi főrendszer egymásra hatásainak értelmezését. A projektben megvalósuló kutatás következő szintje a nemzeti kultúrákban megnyilvánuló nyugati (keresztény) és keleti (iszlám) kultúra rendszerjellemzőinek ismeretében teszi lehetővé az eltérő kultúrák érintkezéseinek, egymásra hatásainak tudományos jellemzését.

Ezek mint stimulusok és konfliktusok, hasonló és eltérő, egymást keresztező utak nyújtják a „Kultúrák keresztútján” projekt társadalmi hasznosulását, elsődlegesen az oktatás és a nevelés rendszerén keresztül.

A projekt az egyetem képzési-tudományos profilját követve törekszik a jogi és a gazdasági berendezkedésből származó kulturális jelenségeket, valamint azok kapcsolatban is a nevelés, a szocializáció és általában a szociális gondoskodás jellemzőit azonosítani. A kutatás mindebben a keresztény társadalomtanítás és etika nézőpontjából indul ki, teszi megállapításait. Az iszlám kultúrára vonatkozó elemzéseiben elsősorban a törökországi folyamatokból indul ki, mivel az ország az iszlám világban kulturálisan mind meghatározóbb szerepet tölt be, valamint ott történetileg és jelenleg is konkrétan vizsgálhatóak a kereszténység és az iszlám kultúra együtthatásai. 

Programvezető: Dr. Szigeti Andrea
szigeti07@gmail.com


„Interaktív tudásbázis létrehozása a teremtésvédelmi ismeretek oktatásához”
című kutatási alprogram 
a Keresztény Pedagógia és Pszichológia Kutatócsoport 
és a Katolikus Pedagógiai Intézet együttműködésében
A PPKE Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpont Teremtésvédelmi Kutatóintézete által vezetett
a „Fenntarthatóság, állóképesség - az éghajlatváltozás és az ahhoz való alkalmazkodás társadalmi kihívásai” című projekt keretében 

Az Alprogram céljai és tevékenységi területei:

Az alprogram célja, hogy a neveléstudomány és a pedagógia gyakorlat oldaláról hozzájáruljon a PPKE Teremtésvédelmi Kutatóintézet által vezetett „Fenntarthatóság, állóképesség - az éghajlatváltozás és az ahhoz való alkalmazkodás társadalmi kihívásai” című projekt keretében is elért kutatási eredményeknek a köznevelésben való megjelenítéséhez, aminek szakmai tartalmait a Katolikus Pedagógiai Intézettel (KaPI) együttműködésben tervezi és valósítja meg a Keresztény Pedagógia és Pszichológia Kutatócsoport (Kutatócsoport) koordinálásában.

a)    A Laudato si’ encklikában foglaltak követése
Mindez Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikája alapján 2025-re kitűzött globális nevelési paktum (átfogó nevelési megállapodás) megvalósulásához kíván hozzájárulni azzal, hogy az átfogó ökológiára építő nevelés alapvetéseit és gyakorlatát kívánja segíteni a pedagógusképzés és a pedagógiai gyakorlat számára. A nevelési rendszerfejlesztés az átfogó ökológiához kapcsolódóan mint "átfogó nevelés" határozható meg. Ez a célkitűzés azzal szolgálja a Kutatócsoport részéről a PPKE különböző tudományterületeken működő kutatócsoportjaiban elért eredmények legszélesebb körű társadalmi disszeminációját, hogy az ismereteket a köznevelés és az élethosszig tartó oktatás-nevelés egész rendszere számára közvetíti.

b)    Köznevelést támogató cél: interaktív tudásbázis létrehozása
Az alprojekt fő célkitűzése, hogy a PPKE Kutatócsoport és a KaPI szakmai partnerségben egy interaktív tudásbázis jöjjön létre annak érdekében, hogy a vonatkozó műveltségterületeken kijelölt környezeti-szociális-gazdasági nevelési kérdéseknek (fenntarthatósági ismeretek) feldolgozásához támogatást kapjanak a pedagógusok, mégpedig a teremtésvédelem átfogó megközelítéseiben kibontva azokat. 
Az interaktív tudásbázis egy újszerű, digitális eszközcsaládot jelent, mely megoldás alkalmas a folyamatos digitális tartalomfejlesztésre. A digitális tudásbázis az oktatási-nevelési gyakorlat számára ajánlott - tanórán kívüli - mintaprogramokat is tartalmaz. 
Az alprogram célja, hogy ne csak kidolgozza, hanem mintaprogramokon megismertesse a pedagógusokkal az interaktív tudásbázishoz tartozó ismereteket, és a tanórán kívüli foglalkozások jó gyakorlatait is bemutassa. 
A folyamatosan fejlesztett adatbázisokat és digitális tananyagokat elsősorban a pedagógus-továbbképzéseken, de akár egyéni úton is elérhetővé kell tenni (digitalizált kézikönyvek, interaktív oktatási segédletek, alkalmazások, applikációk és más internetes tartalmak). Ebbe beletartozik a családi életre nevelés, a család funkcióit támogató szerep erősítése is. 
A teremtésvédelmi ismereteket fejlesztő program a katolikus köznevelés mellett más fenntartású intézmények számára is felajánlható. Az interaktív tudásbázis a családok és más szervezetek nevelő munkáját is segítheti.
A szakmai fejlesztéseket a kárpát-medencei magyar ajkú oktatási-nevelési gyakorlat számára is elérhetővé kell tenni.

c)    A pedagógusképzés és -továbbképzés átfogó disszeminációs szerepének érvényesítése
Az alprojekt hatékonyan kívánja segíteni a PPKE nagyprojektjében kitűzött fenntarthatósági, állóképességi kérdések vonatkozásában a társadalom reagáló képességének erősítését. Ennek legátfogóbb keretét az oktatás-nevelés rendszere nyújtja a tudományos eredményekből származó ismeretek átadásával és a készségek fejlesztésével, beleértve az annyira nélkülözhetetlen szemléletfejlesztést a teremtett világ iránti egyéni és kollektív felelősségben. Az erre vonatkozó alkalmazott kutatások és a kapcsolódó képzési eszközfejlesztések most különös jelentőséget kapnak olyan területen, mint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás. Ennek átfogó problémarendszere a jelenkor társadalmában világszerte és nemzeti keretek között egyaránt legnagyobb kihívást jelenti, mivel egy sor egyéb, társadalmi és gazdasági feszültségekhez, konfliktusokhoz vezet, és ráirányítja a figyelmet a társadalomnak Istenhez való viszonyára. 
Az egyháznak választ kell adnia a környezeti-szociális-gazdasági krízisre, a keresztény pedagógiának és pszichológiának ebben kell a tudományos kutatástól a gyakorlatok kialakításáig közreműködnie. A „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” elv keretében is az önkorlátozás, az igények visszafogása érvényesítésében kell munkatársnak lennie a pedagógiát és pszichológiát művelő katolikus egyetemnek is, hogy részese legyen az emberléptékű, szolidáris, helyi közösségek működtetésének.
Az alprogram ezért gyakorlatias célkitűzéseket foglal magában, mint például a klímaszorongást az élő a reménnyel kell gyógyítani, ami szerint a mennyei Atya nem hagyja magára a teremtést, hanem vezeti a beteljesedés, az új ég és az új föld felé. Ez komplex nevelési és pszichológiai program, együttműködve a teológiával és a filozófiával.
Mindez az alprogram megvalósítása során a kutatási eredményeknek az oktatásban és nevelésben való alkalmazását jelentő eszközök, módszertanok kidolgozását, a jó gyakorlatok közvetítését jelenti. Ezek képezik az alprogramban a Kutatócsoport és a KaPI partnerségében másodlagosan létrehozott, az oktatási-nevelési keretrendszerbe a keresztény értékek körében leképezett tudásbázisokat. 

d)    A felsőoktatás-pedagógia erősítése 
Az újszerű ismeretek az egyetemi pedagógusképzés keretein (óvó- tanító- és tanárképzés BA, MA szakjai) túlmenően kihívást jelentenek a felsőoktatáspedagógia erősítésére is. A felsőoktatás általános módszertani erősítését szolgálják az alprogramban a teremtésvédelem kacsán a digitális pedagógia körében megvalósuló eredmények. 

Projektidőszak: 
2023. május - 2025. szeptember.

A projekt főbb tevékenységei a PPKE és a KaPI szakmai együttműködésében
1.    Interaktív honlap: a megvalósult projektek és a tudástár közzététele a katped.hu-n.
2.    Teremtésvédelmi Adattár létrehozása: 
3.    Teremtésvédelmi Tudástár létrehozása (fordítások publikációk, kötetek)
4.    Oktatási segédletek
5.    Képzések
6.    Felhívások szakmai aktivitásra
7.    Rendezvények (szakmai nap, szimpózium, nyári egyetem, zárókonferencia)
8.    Szakkönyvtár kialakítása

Budapest, 2023.07.06.


Az előző alprogram terv „Természetesen Istennel” című projektként rögzült a PPKE és a KaPI együttműködési megállapodása keretében az alábbi címmel és tartalommal 2023. októberben:

,,Természetesen Istennel"

A PPKE Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpont Teremtésvédelmi Kutatóintézete által vezetett, a „Fenntarthatóság, állóképesség - az éghajlatváltozás és az ahhoz való alkalmazkodás társadalmi kihívásai" című projekt keretében
a Keresztény Pedagógiai és Pszichológiai Kutatócsoport koordinálásában

,,Természetesen Istennel"

címmel 2023-2025-ben megvalósuló alprogram megalapozása a Katolikus Pedagógiai Intézettel szakmai együttműködésben

CÉLUNK

A katolikus közoktatási intézmények között legyen olyan kovász - minél teljesebb intézményi kör, amely a teremtésvédelem mellett elkötelezett és képes a környezetében változást elindítani. A Laudato si' enciklika, valamint a Globális nevelési egyezmény lelkülete és gyakorlata, épüljön be az intézményeink mindennapjaiba, pedagógusaink és a gyermekek, tanulóink gondolkodásába és jelenjen meg cselekvésükben.
Az együttműködő intézmények köteleződjenek el, mint a teremtésvédelmi aktivitás   zászlóshajói.

A CÉL ELÉRÉSÉHEZ TERVEZETT AKTIVITÁSOK, FELADATOK

I.1. Dokumentumok fordítása 

A Ferenc pápa által meghirdetett Globális nevelési egyezmény, valamint a hozzá kapcsolódó dokumentumok magyarul még nem jelentek meg, így - kikérve a Szent István Társulat engedélyét, mint a vatikáni dokumentumok hivatalos kiadóját - lefordításra és közzétételre kerülnek a dokumentumok, amelyek a szakmai munka és az intézményi aktivitások alapját is adják majd.
I.2. Intézmények, fenntartók bevonása
Az éves intézményi vezetői és fenntartói értekezleteken, szakmai programokon és levél útján, a programmal való megismertetés, elköteleződésre való felhívás.
I.3. Nyitókonferencia - Globális nevelési egyezmény és megvalósításának lépései
A program nyitóeseménye, amelyen a két évre szóló aktivitásokat meghirdetjük. Rendezvényünkre a katolikus köznevelés és szakképzés vezetőit, fenntartóit és pedagógusait várjuk jelenléti formában, de lehetővé kívánjuk tenni azt is, hogy az ország távolabbi pontjairól a programba online módon is bekapcsolódhassanak a kollégák. A konferenciának azon előadásait rögzítjük, ahol az előadók engedélyt adnak erre, és azokat valamennyi katolikus iskola számára elérhetővé tesszük.
I.4. 1-4. Intézményi felhívások közzététele
A katolikus intézményi körben óvodák és iskolák a felhívásra olyan programok megvalósítási tervével jelentkezhetnek, amelyek a teremtésvédelmet helyezik fókuszba, a pedagógusok és gyermekek, diákok aktivitását is igénylik, és hatással lesznek az intézményben a teremtésvédelmi szemléletformálás elindulására. A felhívásra beadott programjaik elbírálását követően a nyertes intézmények vállalják, hogy programjuk megvalósítását jó gyakorlatként is közzéteszik, valamint az intézmény diákjaival egy "I can..." típusú aktivitásban (IV.3.) is részt vesznek. 

II.1. Teremtésvédelmi adattár
Az adattár elsődleges célja, hogy aki a teremtésvédelem területéről hiteles információt, tudást kíván szerezni, legyen pedagógus, diák, szülő, itt egy helyen megtalálhassa azokat. Ennek megfelelően az adattár az alábbiak szerint épül fel (folyamatosan az igények szerint bővülő
„fejezetekkel"): pápai megnyilatkozások, vatikáni és OIEC kiadványok; teremtésvédelmi szakmai anyagok; zarándoklat ajánlók; könyv- és filmajánlók; teremtésvédelemmel foglalkozó szervezetek; honlapjainak ajánlása stb.
Ebbe illeszkedik bele a PPKE Kutatóközpont Teremtésvédelmi Kutatóintézete és kutatócsoportjai által a teremtésvédelem területén eddig elért kutatási eredményeinek, programjai tapasztalatainak a közoktatási célú teremtésvédelmi adattárban való rögzítése.
II.2. Jó gyakorlatok adattár - szaktanácsadók
A KaPI által foglalkoztatott szaktanácsadók- jelenleg is működő -teremtésvédelmi területtel foglalkozó csoportja, a szaktanácsadók köréből (128 fő), egyéni munkával gyűjti össze az óvodai és iskolai jó gyakorlatokat, beleértve a PPKE ilyen eredményeit is.
A folyamatosan fejlesztett jó gyakorlat adatbázist a KaPI honlapján keresztül    lehet elérni.
II.3. Óvodai    jógyakorlatok    kiadvány    szerkesztése    (KaPI    2022/2023    nevelési    évében meghirdetett pályázataiból), mesefüzet
A 2022-23-as nevelési évben a KaPI által meghirdetett teremtésvédelmi pályázatra érkezett, elbírált pályaművekből jó gyakorlat gyűjtemény szerkesztése, közzététele. Lackfi János teremtésvédelmi fókuszú mesefüzete, módszertani füzettel kiegészítve.
II.4. Oktatási segédanyagok (pl. foglalkozásterv, óraterv, tematikus terv, digitális kiegészítők) Az intézmények óvodapedagógusai, tanítói és tanárai számára - igényfelmérésre építve - életkori csoportok/nevelési célok szerinti segédanyagok fejlesztése.
Külön is megjelenik a Levél című film feldolgozásának lehetőségei mentén, óvodai
„Letter kisfilm" magyar nyelvű vátozatának elkészítése, valamint a 1-12. évfolyamban tanítók számára a feldolgozáshoz ajánlások / óratervek készítése.
II.5. Zöld iránymutatás intézményeknek - Vademecum (kiadvány)
Zöld iránymutatás címmel kiadványt kívánunk szerkeszteni, amelyben a Laudato si' enciklika, valamint a Globális nevelési egyezmény lelkülete és gyakorlata jelenik meg a PPKE Kutatóközpont hátterén, ezáltal segítséget nyújt az intézmények számára, hogy a teremtésvédelmi szemléletváltozásuk miként valósulhat meg a mindennapi nevelő-oktató munkájuk végzése során.
II.6. Zöld iránymutatás - konferencia
A konferencia témája egyrészt a Zöld iránymutatás kiadvány bemutatása, másrészt az eltelt időszak eredményeinek közzététele.
Rendezvényünkre a katolikus köznevelés és szakképzés, valamint a felsőoktatás vezetőit, fenntartóit és pedagógusait várjuk jelenléti formában, de lehetővé kívánjuk tenni azt is, hogy az ország távolabbi pontjairól a programba online módon is bekapcsolódhassanak a kollégák. A konferenciának azon előadásait rögzítjük - ahol az előadók engedélyt adnak erre - és azokat valamennyi katolikus iskola számára elérhetővé tesszük.
II.7. Aktivitások - interaktív térkép
Valamennyi, a projekthez kötődő aktivitást és elért eredményt egy interaktív térképen teszünk közzé, amely nemcsak a disszeminációt támogatja, hanem a kapcsolati háló építésének is fontos alapköve lesz.
III.1. Jó gyakorlatok adattár - felhívás közzététele
Felhívást teszünk közzé, aminek keretében szeretnénk a katolikus intézményekben jelenleg is működő - tanórai vagy tanórán kívüli foglalkozások - teremtésvédelemhez kötődő jó gyakorlatokat összegyűjteni.
A folyamatosan fejlesztett jó gyakorlat adatbázist a KaPI honlapján keresztül lehet   elérni.
III.2. Zöld házirend - felhívás
Az intézményeknek, mint közösségi színtereknek fontos dokumentuma a Házirend. Arra kérjük a vezetőket, pedagógusokat, hogy alkossák meg a Zöld Házirendet a diákok aktív bevonásával, ötleteik felhasználásával. Tegyék közkinccsé, milyen tevékenységeket, célokat tűznek ki annak érdekében, hogy a környezettudatos szemléletet erősítsék és a teremtés iránti tiszteletet megmutassák, jó gyakorlattá tegyék.
III.3. Pedagógus-továbbképzés
Két akkreditált pedagógus-továbbképzést szeretnénk egy-egy csoportban meghirdetni. Terveink között szerepel a Zöld Föld tankönyv és nevelési-oktatási program bemutatása és népszerűsítése az intézményeink számára. A középiskolai tankönyv oktatását egy 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés támogatja, amely 'Folyamatba ágyazott felkészítés a Zöld Föld nevelési-oktatási program iskolai alkalmazására' címet viseli. A tantárgy oktatását a középiskolák vállalhatják és abból középszintű érettségi vizsga tehető.
IV.1. Alkotói felhívás - Gondolattal, szóval, cselekedettel - 1-12. évfolyam számára
Gondolattal, szóval, cselekedettel...  a Teremtés védelméért
A felhívás tárgya: készítsenek a diákok olyan alkotásokat, hogy azok tükrözzék a teremtett világban, a teremtett világért tanúsított felelős magatartásunkat. Mit tapasztalsz, mire gondolsz, hogyan cselekszel Te, vagy a környezeted, amit pozitívan élsz meg, s példa lehet másoknak is? Milyen újító ötleteid vannak, amit a kortársaiddal eredményesen meg tudsz/tudnál valósítani? Gondolj, szólj, alkoss, kíváncsiak vagyunk Rád
Kategóriák: rajz (1-10. évf.), fotó (7- 10. évfolyam), fogalmazás, esszé (4 -10. évfolyam).
IV.2. Vetélkedők
Három fordulós csapatversenyt hirdetünk meg 7-12. évfolyamos diákok számára, amely célja, hogy felkeltse az érdeklődést a természettudomány kérdései iránt, bővítse ismereteiket, segítse megláttatni az összefüggéseket a természettudományok és a teremtésvédelem kapcsolatában.
IV.2.1. Vetélkedő - Természetesen Istennel - víz (2023. márc. 22.) 7-12. évfolyam számára
IV.2.2. Vetélkedő -Természetesen Istennel - föld (ápr. 22.) 7-12. évfolyam számára
IV.2.3. "I can..." OIEC program - Vedd észre, tervezz, lépj
A Vatikán Nevelésügyi Kongregáció (mára Oktatási Dikasztérium) jóváhagyásával a Katolikus Oktatás Nemzetközi Szervezete (OIEC) indította a programot, amely a diákok aktivitására épül. Felhívást teszünk közzé, amely keretében, a helyi pedagógusok támogatásával, minél több diák tud a közvetlen környezetében olyan, általuk meghatározott tevékenységet végezni, amely kapcsolódik a Globális Nevelési Egyezményben megfogalmazottakhoz.

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK
A társadalom szemléletformálása elengedhetetlen, és ennek a folyamatát a katolikus intézmények katalizálhatják. A gyermekek és tanulók révén könnyebben elérhetőek a családok, így még hatékonyabb lehet a szemléletformálás. Az intézmények teremtésvédelmi aktivitása és felelősségtudatuk növekedése elindul. A helyi kisközösségek erősödjenek meg, hiszen ők fontos szereplők lehetnek az egész társadalom szemléletformálásában, mentálhigiénés állapotának javításában. A PPKE a KaPI-val szakmai együttműködésben kívánja mindehhez a legújabb kutatási eredmények oktatási hasznosítását, a jó oktatási és nevelési gyakorlatok közzétételét segíteni.

Budapest, 2023. szeptember 4.

 


Az MI erkölcsös felhasználásának oktatása
Kutatási program a Keresztény Pedagógia és Pszichológia Kutatócsoportban
a mesterséges oktatási alkalmazásának etikai kérdéseiről


A program tárgyköre
A mesterséges intelligencia (MI) egyre nagyobb szerepet játszik a mindennapi életünkben. Az MI rendszerek hatékonysága és lehetőségei lenyűgözőek, ugyanakkor számos etikai kérdést is felvetnek. A mesterséges intelligencia erkölcsös felhasználásának oktatása egyre fontosabbá válik. Az intézményeknek fel kell készíteniük a hallgatókat arra, hogy az MI rendszereket az emberiség javára tudják alkalmazni.
A program célja
A kutatási program célja a mesterséges intelligencia erkölcsös felhasználásának, oktatásának vizsgálata a felsőoktatásban. A kutatás során a következő kérdésekre keressük a választ:
•    Milyen etikai kérdéseket vet fel az MI?
•    Hogyan lehet az MI rendszereket az emberiség javára használni?
•    Hogyan lehet az MI erkölcsös felhasználását oktatni?

Budapest, 2023.11.24.
Programvezető: Dr. habil. Szűts Zoltán
http://www.szutszoltan.hu/ 

 

Katolikus pedagógiai (nemzeti) szakkönyvsorozat
a katolikus pedagógusképzést, nevelési gyakorlatot támogató
új tankönyvek, segédanyagok létrehozásával
Kutatási keretprogram a 2022-2025. közötti időszakban

Megjelent 2023. októberben a Szent István Társulat gondozásában az „Energiatudatossági és környezeti nevelés – programok a magyar felsőoktatásban” című tanulmánykötet (ISBN 978 963 612 082 5). 

A kötet borítója és címnegyede itt érhető el.


A kutatócsoport vezetője:

Dr. Kozma Gábor
főiskolai tanár

Önéletrajz
Publikációk

Elérhetőség
kozma.gabor@btk.ppke.hu